ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 128                                               

Tšetšenian seksuaalivähemmistöjen vainot

Tšetšenian seksuaalivähemmistöjen vainot ovat helmikuussa 2017 alkaneita mies- ja naispuolisten homoseksuaalien ja biseksuaalien pidätyksiä, kidutuksia ja joskus myös surmaamisia Tšetšeniassa. Noin 140 on pidätetty, useimpia näistä kidutettu ja a ...

                                               

Uskonnonvapaus

Uskonnonvapaus on oikeus tunnustaa ja harjoittaa haluamaansa uskontoa tai olla tunnustamatta mitään uskontoa. Ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden ilmaisevat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, kuten Yhdistyneitten kansakuntien ihmisoike ...

                                               

Vaalioikeus

Vaalioikeus tarkoittaa oikeutta äänestää vaaleissa ja olla niissä ehdokkaana eli äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta. Suomessa vaalioikeus on kaikilla yhtäläinen, ja se vahvistettiin sekä äänioikeuden että vaalikelpoisuuden osalta, kun valtiopäiväj ...

                                               

Valtioton henkilö

Valtioton henkilö on ihminen, jolla ei ole minkään maan kansalaisuutta. Toisin sanoen mikään maailman valtioista ei pidä tätä henkilöä lainsäädäntönsä perusteella kansalaisenaan. Valtiottomaksi henkilöksi voidaan katsoa myös ihminen, jolta puuttu ...

                                               

Vapaustaistelija

Vapaustaistelija on myönteinen nimitys ihmisestä, joka toimii aktiivisesti vapauden puolesta tavalla tai toisella, ja vapaustaistelu on myönteinen termi tästä toiminnasta. Termi on suhteellinen, sitä käytetään yleensä vain niistä tahoista, joiden ...

                                               

Vähemmistöryhmä

Vähemmistöryhmä tai vähemmistö on sosiaalinen ryhmä, joka ei kuulu yhteiskunnan hallitsevaan enemmistöön. lähde? Vähemmistöt liitetään usein ihmis- ja kansalaisoikeuksiin. Syrjintään liittyy usein yksilön arvioiminen vähemmistöön kuuluvana arvost ...

                                               

XKeyscore

Xkeyscore tai XKEYSCORE on tietokonejärjestelmä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa maailmanlaajuisesti kerätyn Internet-datan analysointi ja tiedonhaku. Järjestelmää käytti ensimmäisenä Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto. Ohjelmaa käy ...

                                               

Yhdistymisvapaus

Yhdistymisvapaus on oikeus etukäteen lupaa kysymättä perustaa yhdistys luvallisen tarkoituksen toteuttamista varten, kokoontua ja käyttää sananvapautta. Läntisen maailman nykyaikaisissa valtioissa, kuten Suomessa, yhdistymisvapaus kuuluu kansalai ...

                                               

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomissio

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomissio oli YK:n perustama komissio, joka toimi vuosina 1946–2006. YK:n yleiskokous päätti 15. maaliskuuta 2006 korvata komission uudella elimellä, jonka jäsenyys voidaan evätä ihmisoikeuksia rikkovalta maal ...

                                               

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvosto

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvosto on Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksiin ja niiden toteuttamiseen keskittyvä elin. Se on kritisoidun ihmisoikeustoimikunnan seuraaja. Se eroaa toimikunnasta muun muassa niin, että YK:n yleiskoko ...

                                               

Yhdistyneiden kansakuntien kidutuksen vastainen sopimus

Yhdistyneiden kansakuntien kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus on Yhdistyneiden kansakuntien sopimus, jolla pyritään estämään kidutusta ympäri maailmaa. Sopimus ratifioitiin ...

                                               

Yhdistyneiden kansakuntien yritysvastuusopimus

Yhdistyneiden kansakuntien yritysvastuusopimus on yritysten tekemiä ihmisoikeusrikoksia ja ympäristörikoksia estämään tarkoitettu sitova kansainvälinen sopimus, jota YK:n hallitustenvälinen työryhmä on valmistellut vuodesta 2014 lähtien. Sopimus ...

                                               

YK: n ihmisoikeuskomitea

YK:n ihmisoikeuskomitea on 18 riippumattoman asiantuntijan muodostama elin, jonka tehtävänä on valvoa Yhdistyneiden kansakuntien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen noudattamista. Kuka tahansa voi tehdä ihmisoikeu ...

                                               

Julkisoikeus

Julkisoikeus on oikeusjärjestyksen osa-alue, jonka tarkoituksena on säädellä julkisen vallan käyttöä ja erityisesti julkisen vallan ja yksityisen välistä suhdetta. Julkisoikeudella onkin tiivis sidos mm. valtiosääntöoikeuteen, jossa säädellään mm ...

                                               

Finanssioikeus

Finanssioikeus on oikeudenala, joka käsittelee julkista taloutta. Julkisella taloudella tarkoitetaan valtion- ja kunnallistaloutta sekä sosiaaliturvarahastoja. Finanssioikeus on osa julkisoikeutta. Finanssioikeus jakautuu julkisen talouden varoje ...

                                               

Kalastuslain 379/2015 käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kalastuslain mukaan: 41 § Kalastuksen järjestäminen: Kalastus on järjestettävä käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. 37 § Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy käyttö- ja hoitosuunnitelman ...

                                               

Kalatalousalue

Kalatalousalue on kalastuslain mukainen julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalueen jäseniä ov ...

                                               

Neuvosto

Yleisiä neuvostoja: kouluneuvosto hallintoneuvosto Kansainvälisiä neuvostoja: Eurooppa-neuvosto, Euroopan neuvosto ja Euroopan unionin neuvosto Pohjoismaiden neuvosto Arktinen neuvosto YK:n turvallisuusneuvosto Suomalaisia neuvostoja: Suomen ekum ...

                                               

Saavutettujen etuuksien säilyttämislauseke

Saavutettujen etuuksien säilyttämislauseke tai saavutettujen etujen säilyttämislauseke on säännös, jossa vanhaa sääntöä edelleen sovelletaan joitakin olemassa olevia tilanteita varten, kun taas uusi sääntö koskee kaikkia tulevia tapauksia. Ne jot ...

                                               

Sosiaalioikeus

Sosiaalioikeus on oikeudenala, joka sääntelee ja tutkii kansalaisten oikeutta toimeentuloturvaan, hoito- ja huolenpitopalveluihin sekä perhe-etuuksiin. Se liittyy melko läheisesti sosiaalipolitiikkaan ja molemmilla on keskeinen asema eurooppalais ...

                                               

Ulkonaliikkumiskielto

Ulkonaliikkumiskielto viittaa tavallisesti hallinnon määräämään liikkumisrajoitukseen. Se voidaan asettaa yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi tai tiettyjen ryhmien tukahduttamiseksi. Ulkonaliikkumiskieltoja käytettiin useissa maissa vuosina 2020 ...

                                               

Vero-oikeus

Vero-oikeus on julkisoikeuden piiriin kuuluva oikeudenala, joka käsittelee verojen keräämistä julkisyhteisöille. Finanssioikeus on yläkäsite, jonka alaan kuuluvat vero-oikeus ja finanssihallinto-oikeus. Finanssioikeus on oppi julkisyhteisöjen var ...

                                               

Amicus curiae

Amicus curiae on henkilö tai muu taho, joka ei ole oikeustapauksen asianosainen mutta joka saa esittää oikeudelle lausunnon. Lausuntoja voivat esittää esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja muut painostusryhmät. Tapa on käytössä muun muassa Euroopan i ...

                                               

Green card (oleskelulupa)

United States Permanent Resident Card, tunnetaan myös nimellä Green card, on henkilökortti, jolla osoitetaan ulkomaalaisen pysyvä oleskelulupa Yhdysvalloissa ja se oikeuttaa myös työskentelemään laillisesti. Ennen Green Cardin antoi Maahanmuutto- ...

                                               

Henkilökortti

Henkilökortti on asiakirja, joka on tarkoitettu henkilöllisyyden todistamiseen. Henkilökortti voi sisältää henkilön koko nimen, valokuvan, iän ja syntymäpäivän, sukupuolen, osoitteen, allekirjoituksen, asianmukaisia numeroita, ammatin, rajoituksi ...

                                               

Henkilötodistus

Henkilötodistus on Suomessa esimerkiksi passi tai poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti. Sitä käytetään henkilöllisyyden varmentamiseen. Ajokortti ei ole virallinen henkilötodistus, vaikka se usein hyväksytään. Ajokorttia ei voi käyttää matk ...

                                               

Kansalaiskirja

Kansalaiskirja oli aiemmin Suomessa viranomaisen toimituskirja, jolla myönnettiin henkilölle Suomen kansalaisoikeudet. Jos hakija ei ollut aiemmin Suomen kansalainen eikä nauttinut Suomessa turvapaikkaoikeutta, kansalaiskirjasta oli maksettava le ...

                                               

Kauppakirja

Kauppakirja on kaupan todisteeksi laadittava asiakirja, jonka molemmat kaupan osapuolet eli myyjä ja ostaja allekirjoittavat. Se sisältää tiedot kaupan kohteesta, hinnasta ja sovituista ehdoista. Kiinteistön kaupasta on laadittava kauppakirja, mu ...

                                               

Kuolintodistus

Kuolintodistus on kuolemansyyn selvityksen tehneen lääkärin kirjoittama asiakirja, jolla osoitetaan, että kuolinsyyn selvitys on saatettu loppuun. Kuolintodistuksessa ilmoitetaan todettu kuolinsyy ja sen luokka, ja annetaan lupa ruumiin hautaamis ...

                                               

Köyhäntodistus

Köyhäntodistus oli aiemmin Suomessa viranomaisen antama todistus henkilön varattomuudesta. Köyhäntodistuksen antaminen oli kunnassa kunnallislautakunnan esimiehen asiana, ja hänen tuli antaa todistus niiden tietojen nojalla, joita hänellä oli kun ...

                                               

Mainetodistus

Mainetodistus oli 1800–1900-luvulla Suomessa papiston tai siviilirekisterin pitäjän antama todistus, josta kävi ilmi, nauttiko asianosainen kansalaisluottamusta. Mainetodistuksen sai ilmoitettua tarkoitusta varten pyytää kuka tahansa. Papiston ve ...

                                               

Memoriaali

Memoriaali tarkoittaa alun perin kirjallista lausuntoa, virkakirjelmää, hakemusta, anomusta tai pohjapöytäkirjaa. Se tulee ranskan sanasta mémorial, joka taas juontaa juurensa latinan sanasta memoria.

                                               

Papintodistus

Papintodistus oli aiemmin Suomessa asiakirja, jonka antoi pappi erilaisiin tarkoituksiin. Nykyään vastaavan todistuksen nimenä on virkatodistus.

                                               

Sairausvakuutuskortti

Sairausvakuutuskortti eli Kela-kortti on Suomessa käytössä oleva henkilökortti, jonka saavat kaikki Suomen sairausvakuutuksen piirissä olevat henkilöt. Kansaneläkelaitos lähettää sen kaikille automaattisesti; vauvat saavat Kela-kortin, kun heidän ...

                                               

Salassapitosopimus

Salassapitosopimus on sopimus, jolla turvataan luottamuksellisen tiedon ja/tai materiaalin säilyminen yhteisön sisäisessä tiedossa, niin että tietojen vastaanottajilla on tiedon rajallinen käyttömahdollisuus, tarkalleen ottaen sitä, että tietoa s ...

                                               

Sisämaanpassi

Sisämaanpassi tai sisäinen passi on monissa entisissä Neuvostoliiton jäsenvaltioissa käytetty virallinen henkilöllisyystodistus, erityisesti Neuvostoliitossa käytetty propiska, jonka avulla maan hallinto pyrki kontrolloimaan ja seuraamaan kansala ...

                                               

Virkatodistus

Virkatodistus on virallinen, paperille laadittava todistus henkilön väestötietojärjestelmässä olevista henkilötiedoista. Tiedot ovat viranomaisten itsensä hankkimia. Todistus varmennetaan yleensä sekä myöntäneen tahon leimalla että virkailijan al ...

                                               

Lääkintäoikeus

Lääkintäoikeus on oikeudenala, johon kuuluu lääketiedettä, terveydenhuoltoa ja terveydenhuoltohenkilöstöä käsittelevät oikeudelliset kysymykset, erityisesti potilaan ja lääkärin tai muun ammattihenkilön välisen suhteen oikeudelliset näkökohdat. L ...

                                               

Oikeuden ja sukupuolen tutkimus

Oikeuden ja sukupuolen tutkimus on oikeustieteellisen tutkimuksen ala, joka tarkastelee oikeutta sukupuolentutkimuksen näkökulmasta. Se ei ole oikeudenala, kuten vaikkapa lapsioikeus. Oikeuden ja sukupuolen tutkimukselle tärkeitä kysymyksiä on ka ...

                                               

Oikeuslingvistiikka

Oikeuslingvistiikka on tieteenala, joka tutkii oikeuskielen kehitystä, ominaisuuksia ja käyttöä. Se sijoittuu tieteenalojen jaottelussa oikeustieteen ja kielitieteen osa-alueen semantiikan välille. Oikeuslingvistiikassa on tärkeää sanojen merkity ...

                                               

Oikeussosiologia

Oikeussosiologia on yksi sosiologian erityisalue. Oikeussosiologiassa tarkastellaan oikeudellisten ja muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden välisiä rakenteellisia ja historiallisia yhteyksiä ja sitä kautta pyritään näiden ilmiöiden yhteiskuntateore ...

                                               

Oikeustaloustiede

Oikeustaloustiede on tutkimushaara, joka soveltaa taloustieteellisiä menetelmiä oikeustieteen tutkimuskohteisiin kuten juridisiin instituutioihin. Oikeustaloustieteellisessä tarkastelussa oikeussääntöjen ja -normien sisältö otetaan annettuna ja h ...

                                               

Oikeuslaitos

Oikeuslaitos on organisaatio, joka käyttää tuomiovaltaa vallan kolmijako-opin mukaisesti. Oikeuslaitos toteuttaa vallitsevaa oikeutta ja lakia, mutta huonosti järjestettynä se voi olla myös mielivaltaisen ja sortavan vallankäytön väline. Oikeusla ...

                                               

Asianajaja

Asianajaja on asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi. Suomessa asianajaja on lailla suojattu ammattinimike, jota saa käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon kuuluva kokenut juristi. Useissa maissa vain vastaavaan ammattinimikkeeseen ...

                                               

Asianajotoimisto

Asianajotoimisto on oikeusalan palveluita tarjoava yritys, jonka tulee asianajajalain mukaan aina olla asianajajan tai asianajajien omistama. Asianajajan ammattinimikettä saa käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon kuuluva lakimies. Asianajaja on ...

                                               

Diya

Diya on islamilaisessa oikeudessa uhrille tai uhrin läheisille maksettava taloudellinen korvaus jonka syytetyn tulisi maksaa, kun rikoksessa on kyse murhasta, vammantuottamuksesta tai vahingonteosta. Se on vaihtoehtoinen rangaistus qisallelle. Ar ...

                                               

Erityinen oikeuspaikka

Erityinen oikeuspaikka merkitsee oikeutta saada asiansa käsitellyksi sellaisessa oikeusistuimessa, joka ei yleensä käsittele ensimmäisenä asteena kyseisiä juttuja. Suomessa erityinen oikeuspaikka on säädetty ainoastaan korkeimpien virkamiesten te ...

                                               

Hallintoneuvos

Hallintoneuvos oli Suomessa korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen virkanimike vuoden 2016 loppuun saakka. Vuoden 2017 alusta alkaen korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen virkanimikkeenä on oikeusneuvos. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain ...

                                               

Helsingin oikeustalo

Helsingin oikeustalo sijaitsee Helsingin Ruoholahdessa ja siinä toimivat Helsingin käräjäoikeus, Helsingin kihlakunnan syyttäjänvirasto sekä Helsingin oikeusaputoimisto. Helsingin hovioikeus toimii rannan puoleisessa siipirakennuksessa. Porttirak ...

                                               

Herastuomari

Herastuomari on Suomessa arvonimi, joka voidaan myöntää käräjäoikeuden lautamiehelle pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta. Arvonimi voidaan myöntää käytännössä vain, jos menestyksekäs lautamiesura on kestänyt vähintään kymmenen vuotta. Kos ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →