ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 134                                               

Islamofobia

Islamofobia tai islamkammo on käsite, jolla viitataan islamiin ja islaminuskoisiin kohdistuvaan vihamielisyyteen, ennakkoluuloisuuteen tai pelkoon. Käsite näyttää syntyneen Britanniassa. Se yleistyi vuoden 1997 jälkeen, kun brittiläinen Runnymede ...

                                               

Koronaviruspandemian 2019– sukupuolittuneet vaikutukset

Koronaviruspandemian vaikutuksissa eri sukupuoliin on havaittu eroja. Koronavirussairauden vaikutukset ja kuolleisuus eroavat miesten ja naisten kesken. COVID-19:stä johtuva kuolleisuus on korkeampi miehillä Kiinassa ja Italiassa tehdyissä tutkim ...

                                               

Ksenofobia

Ksenofobia tarkoittaa vieraita ihmisiä kohtaan tunnettua kammoa. Termi tulee kreikan sanoista ksenos ja fobos.

                                               

Lapsen kaltoinkohtelu

Lapsen kaltoinkohtelu määritellään Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan seuraavasti: Lapsen kaltoinkohtelu käsittää kaikki sellaiset fyysisen ja psyykkisen pahoinpitelyn muodot, seksuaalisen hyväksikäytön, laiminlyönnin taikka kaupallisen tai m ...

                                               

Mikroaggressio

Mikroaggressio on usein tahaton ja huomaamaton loukkaava kommentti tai teko, joka kohdistuu vähemmistöryhmään tai sen edustajaan ja joka vahvistaa tätä ryhmää kohti tunnettuja stereotypioita. Termin kehitti psykiatri Chester M. Pierce vuonna 1970 ...

                                               

Myanmarin rohingyojen etninen vaino (2016–)

Myanmarin hallituksen tekemä rohingyojen vaino ja joukkotuhonta oli väkivaltainen tapahtumasarja, jossa armeija hyökkäsi rohingyoiden asuttamiin kyliin.Taustasyynä oli pitkään kytenyt eripura islamilaisten rohingyoiden ja buddhalaisten välillä. V ...

                                               

Notre Damen moskeija

Metšet Parižskoi Bogomateri on venäläisen kirjailijan Elena Tšudanovan romaani-dystopia. Tapahtumat ovat sijoitettu vuoteen 2048 Ranskaan, jossa islamistit ovat nouseet valtaan. Kirja saavutti suuren suosion Venäjällä, mutta Ranskassa paikallinen ...

                                               

Pakkosiirto

Pakkosiirto tarkoittaa väestön siirtämistä maan sisällä vastoin näiden tahtoa. Sitä ei tule sekoittaa evakuointiin tai pakkomuuttoon, sillä pakkosiirto on rangaistuksenomainen toimenpide, pakkomuutto tapahtuu olosuhteiden pakosta kun taas evakuoi ...

                                               

Romanien syrjintä

Miskolcin kaupunki päätti purkaa romanivaltaisen huonokuntoisen asuinalueen vuokrasopimukset toukokuussa 2014. Siitä lähtien se on häätänyt asukkaita. Maaliskuussa 2015 noin 120 perhettä joutui kodittomaksi, eikä heille tarjottu uutta asianmukais ...

                                               

Sanismi

Sanismi tarkoittaa mielenterveyteen liittyvää syrjintää, mikä ilmenee ei-toivottuna sosiaalisena leimaantumisena, torjuntana ja välttelevänä käyttäytymisenä erityisesti mielenterveyden ongelmia ja neurologisia poikkeavuuksia kokevia henkilöitä ko ...

                                               

Seksuaalisen syrjinnän asiamies

Seksuaalisen syrjinnän asiamies oli aiemmin Ruotsissa valtiollinen hallintoviranomainen, joka aloitti toimintansa 1. toukokuuta 1999. Asiamiehen tehtävänä oli homofobian ja sukupuoliseen suuntautumiseen kohdistuvan syrjinnän vastustaminen. Syrjin ...

                                               

Sortaminen

Sortaminen on vallan käyttöä julmalla, kovakouraisella ja epäoikeudenmukaisella tavalla. Sortaminen voi ilmetä monella tavalla. Orjuus on ollut yleinen tapa kautta historian. Enemmistöstä erottaminen segregaatiolla on toinen sortamisen tapa. Venä ...

                                               

Sosiaalinen eristäminen

Sosiaalinen eristäminen on yhteisöväkivallan muoto, jossa henkilöltä tai hänen ryhmältään kielletään tasavertainen osallistuminen muun ryhmän toimintaan. Historiallinen muoto sosiaalisesta eristämisestä on ns. katolisen kirkon asettama kirkonkiro ...

                                               

Spesismi

Spesismi eli lajisorto tarkoittaa olentojen arvon tai oikeuksien määrittelemistä sen perusteella, mihin lajiin ne kuuluvat. Termin on luonut Richard D. Ryder ja sen teki tunnetuksi Peter Singer kirjassaan Oikeutta eläimille. Sitä käytetään puhutt ...

                                               

Stigma (häpeäleima)

Stigma eli häpeäleima tarkoittaa yhteisön hyvin kielteistä ja usein perusteetonta asennoitumista henkilöön. Leimautuminen eli stigmatisoituminen aiheuttaa uhrissa häpeää, kärsimystä ja itsearvostuksen vähenemistä.

                                               

Sukupuolivinouma Wikipediassa

Sukupuolivinouma Wikipediassa kuvaa sitä, että etenkin englanninkielisen Wikipedian muokkaajista enemmistö on miehiä. Tämän on arveltu johtaneen siihen, että Wikipediassa on vähemmän ja suppeampia artikkeleita naisista tai naisille tärkeistä aihe ...

                                               

Sukupuolivähemmistöt

Sukupuolivähemmistöt ovat ihmisryhmiä, joihin kuuluvat ihmiset poikkeavat joko ulkoiselta olemukseltaan, henkisiltä ominaisuuksiltaan tai molempien perusteella naisen ja miehen sukupuolesta. Tyypillisiä esimerkkejä ovat transsukupuoliset, transve ...

                                               

Suomalainen vaara

Suomalainen vaara tarkoittaa Norjassa ennen toista maailmansotaa vallinnutta uhkakuvaa, jonka mukaan Suomi voisi muodostua sotilaalliseksi vaaratekijäksi Pohjois-Norjalle. Suomalaisen vaaran pelkoa provosoi ensin Suomen asema Venäjän suuriruhtina ...

                                               

Suomalaisvastaisuus

Suomalaisvastaisuus tai fennofobia on suomalaisia, suomalaisuutta tai suomalaista kulttuuria vastaan kohdistettu vihamielisyyden, ennakkoluulon, syrjinnän tai rasismin muoto.

                                               

Syntipukki

Syntipukki tarkoittaa arkikielessä sitä, jonka syyksi virhe tai epäonnistuminen pannaan riippumatta siitä, onko hän tosiasiallisesti syyllinen. Syntipukin käsite on peräisin Raamatusta. Kolmannessa Mooseksen kirjassa 16: 1–28 määrätään eläimiä uh ...

                                               

Test Act

Test Act on nimitys joukolle Englannissa, Skotlannissa ja Irlannissa aikanaan voimassa olleita lakeja, joiden oli tarkoitus estää katolisia pääsemästä julkisiin virkoihin. Tunnetuin oli Englannissa vuosina 1673–1829 voimassa ollut Test Act. Laki ...

                                               

Title IX

Title IX on 23. kesäkuuta 1972 voimaan astunut Yhdysvaltain laki. Lain mukaan liittovaltion tukemissa koulutusohjelmissa ei saa syrjiä ketään sukupuolen perusteella. Jos oppilaitos rikkoo lakia, valtio voi peruuttaa sen rahoituksen.

                                               

Transkulturaatio

Transkulturaatio on kahden tai useamman toisensa kohtaavan kulttuurin välinen vuorovaikutusprosessi. Käsite pohjautuu kuubalaisen antropologin Fernando Ortizin kuvaukseen kulttuurien sulautumisesta ja konvergenssista. Kulttuurien kohdatessa kaiki ...

                                               

Vammaisten syrjintä

Vammaisten syrjintä eli ableismi ilmenee vammaisiin kohdistuvana alentuvana tai vihamielisenä suhtautumisena, väkivaltana tai esteettömyyden puutteina toimintaympäristössä. Suomen perustuslain 6. yhdenvertaisuutta koskeva pykälä kieltää vammaiste ...

                                               

Vihapuhe

Vihapuhe tarkoittaa vihan leimaamaa kielenkäyttöä. Kielitoimiston sanakirjan mukaan vihapuhe on varsinkin vähemmistöihin kohdistuvaa vihaa tai suvaitsemattomuutta ilmaisevaa tai niihin yllyttävää puhetta. Vihapuhetta ei ole määritelty Suomen lain ...

                                               

Viharyhmä

Viharyhmä on järjestäytynyt ryhmä tai liike, joka puolustaa vihaa tai väkivaltaa tiettyä rodullista, etnistä, poliittista, uskonnollista, sukupuolista, seksuaalisesti suuntautuvaa ryhmää tai muuta yhteiskunnallista sektoria vastaan. Se on toisin ...

                                               

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vamma ...

                                               

Työttömyys

Työttömyys tarkoittaa kansantaloustieteessä ilmiötä, jossa osa työvoimasta on vailla työtä. Työttömyys on nykyisen länsimaisen teollisuusyhteiskunnan piirre ja työttömyydellä tarkoitetaan perinteisesti nimenomaan palkka- eli ansiotyön puutetta. M ...

                                               

Aktiivimalli

Aktiivimalli tarkoittaa työttömyysturvassa sitä, että työttömän on osoitettava aktiivisuutta tai muuten hänen työttömyysturvaansa alennetaan. Mallin tavoite on lisätä työllisyyttä ja lyhentää työttömyysaikaa. Aktiivimalli on käytössä Tanskassa. S ...

                                               

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on osa sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvaa työttömyysvakuutusta. Suomessa ansiosidonnainen päiväraha otettiin käyttöön vuonna 1985. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrä perustuu työttömyyttä edeltäneese ...

                                               

Byrokratialoukku

Byrokratialoukku tarkoittaa sosiaaliturvaan liittyvää ennakoimattoman etuusbyrokratian luomaa tilannetta, jossa sosiaalietuuksien maksaminen katkeaa siksi että kansalainen on ottanut vastaan jonkin lyhytkestoisen työn. Byrokratialoukkuun liittyy ...

                                               

Kannustinloukku

Kannustinloukku on sosiaalipolitiikassa käytetty termi, jolla tarkoitetaan erilaisten tukien ja vastaavien aikaansaamasta tulontasauksesta, joka vie motivaation lisätulojen hankkimiselta. Kannustinloukulla tarkoitetaan myös palkkatyön vähäistä ka ...

                                               

Lex Leppänen

Lex Leppänen oli työministeri Urpo Leppäsen Kalevi Sorsan IV hallituksen aikana esitelty työllisyyslaki, joka hyväksyttiin maaliskuussa 1987. Laki määräsi, että kuntien oli järjestettävä töitä tietyn ajan työttömänä oleville henkilöille. Laki per ...

                                               

Lump-of-labour-virhekäsitys

Lump-of-labour-virhekäsitys on näkemys, jonka mukaan työpaikkojen määrä olisi vakio. Useimmat taloustieteilijät pitävät näkemystä harhaluulona. Työn tuottavuus on Suomessa 30-kertaistunut 150 vuodessa, mutta työllisyys on silti pysynyt melkein pa ...

                                               

Palkkatuki

Palkkatuki maksetaan työnantajalle osaamiseltaan tai työkyvyltään puutteellisen työttömän ihmisen työllistämisestä. Sitä voidaan myöntää myös osa-aikaiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen. Vuonna 2018 palkkatukea sai ...

                                               

Teknologinen työttömyys

Teknologinen työttömyys tarkoittaa työttömyyttä, joka aiheutuu teknologian korvatessa ihmistyötä. Ilmiö vaikuttaa sekä yksittäisten työpaikkojen että koko yhteiskunnan tasolla. Sen vaikutus yhteiskuntaan on kiistanalainen aihe.

                                               

Työllistäminen

Työllistäminen tarkoittaa työvoimaviranomaisten, esimerkiksi Työ- ja elinkeinotoimiston, tekemää työttömän työnsaantia edistävää toimenpidettä. Työllistämistoimenpiteen kohteeksi joutuvat henkilöt, jotka eivät työllisty omin avuin. Tällaisilla he ...

                                               

Työosuuskunta

Työosuuskunta on yksi osuustoiminnan muoto. Se on jäsentensä omistama osuuskunta, yritys, jonka tarkoituksena on työllistää jäseniään. Tyypillisesti työosuuskunnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, vaan tulos jaetaan tilikauden aikana palkkoi ...

                                               

Työttömyysturva

300 euron suojaosuus tarkoittaa työttömän oikeutta ansaita 300 euroa kuukaudessa menettämättä työttömyyskorvaustaan. Uudistus tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Työttömyysturvan suojaosa on todennäköisesti kannustanut tuhansia työttömiä osa-aikaisi ...

                                               

Työttömyysturvan suojaosa

Työttömyysturvan suojaosa tarkoittaa rahasummaa, jonka työtön saa ansaita ilman että se vaikuttaa työttömyyspäivärahan suuruuteen. Suojaosa otettiin käyttöön vuoden 2014 alusta. Aiemmin jokainen ansaittu euro vähensi työttömyyspäivärahan määrää. ...

                                               

Työttömyysvakuutus

Työttömyysvakuutus on osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. Työttömyysvakuutukseen kuuluu olennaisesti työttömyysvakuutusmaksu, jolla rahoitetaan muun muassa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa ammattitutkintostipendejä pl. valtion työntek ...

                                               

Täystyöllisyys

Täystyöllisyydellä tarkoitetaan kansantaloustieteessä Tilannetta, jossa ei ole riittämättömästä kokonaiskysynnästä johtuvaa työttömyyttä, vaan kaikki työttömyys on kitka- tai rakennetyöttömyyttä. Tilannetta, jossa kaikki työtä haluavat saavat sitä.

                                               

Ympäristöongelma

Ympäristöongelmalla tarkoitetaan ympäristössä tapahtunutta tai tapahtuvaa muutosta, jonka ihminen kokee jostakin syystä ongelmallisena. Tavallisesti ympäristöongelmina pidetään vain ihmisen aiheuttamia muutoksia: esimerkiksi maanjäristysten tai m ...

                                               

Aavikoituminen

Aavikoituminen tarkoittaa kuivilla alueilla tapahtuvaa maan laadun heikentymistä. Aavikoituminen voi johtua ilmaston luonnollisesta kuivumisesta, mutta monissa tapauksissa ihminen on aiheuttanut aavikoitumista tuhoamalla aavikon laidoilla hiekkaa ...

                                               

Alailmakehän otsoni

Alailmakehän otsoni on Maan ilmakehän alimmassa kerroksessa eli troposfäärissä sijaitsevaa otsonia. Kymmenesosa ilmakehän otsonista sijaitsee alailmakehässä. Otsonia syntyy alailmakehässä valokemiallisissa reaktioissa. Ihmisen toiminta on lisänny ...

                                               

Bushmeat

Bushmeat tarkoittaa trooppisen- ja subtrooppisenvyöhykkeen metsistä ei kesytettyjen nisäkkäiden, matelijoiden, sammakkoeläinten ja lintujen metsästämistä ruoaksi. Bushmeat on suurimmassa osassa maailmaa laitonta, johtuen sen suuresta riskistä tar ...

                                               

Ekotoksikologia

Ekotoksikologia on tieteenala, joka on erikoistunut tutkimaan luonnossa esiintyviä ja sinne joutuvia myrkkyjä sekä niiden vaikutuksia kaikkiin eliöihin. Ekotoksikologia on laajin toksikologian ala. Tutkimuskohteita ovat muun muassa raskasmetallie ...

                                               

Elohopea kaloissa

Kaloihin ja äyriäisiin kertyy elohopeaa erittäin myrkyllisenä metyylielohopeana. Kalatuotteissa on havaittu vaihtelevia määriä raskasmetalleja, erityisesti elohopeaa ja rasvaliukoisia saasteita. Pitkäikäiset kalat sisältävät muita suurempia eloho ...

                                               

Euroopan ympäristöongelmat

Euroopan ympäristölle on yhdeksän tyypillistä ympäristöongelmaa. Näitä ovat kasvihuoneilmiön voimistuminen, luonnon monimuotoisuuden häviäminen, suuronnettomuudet, happamoituminen, alailmakehän eli troposfäärin otsoni, kaupunkien kuormitus, makea ...

                                               

Japanin neljä vakavaa saasteesta aiheutuvaa tautia

Japanin neljä vakavaa saasteesta aiheutuvaa tautia on ryhmä tauteja, jotka johtuivat japanilaisten yhtiöiden aiheuttamasta ympäristön saastumisesta niiden käsiteltyä teollisuusjätteitä väärin. Suurin osa taudeista ilmaantui 1950-, 1960- ja 1970-l ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →