ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 149                                               

Aikuissosiaalityö

Vaikka aikuissosiaalityö on käsitteenä varsin uusi, on aikuisille suunnattua sosiaalityötä tehty läpi sosiaalihuollon ammatillisen historian. Monet aikuissosiaalityön asiakkaista ovat hyvin haastavissa elämäntilanteissa. Usein henkilökohtaiset on ...

                                               

Design for All

Design for All tieto- ja viestintäteknologian yhteydessä on tietoinen ja järjestelmällinen pyrkimys soveltaa proaktiivisesti periaatteita, menetelmiä ja välineitä, joilla tuetaan niin sanottua universal design -periaatetta tietokoneisiin liittyvä ...

                                               

Folkhälsan

Folkhälsan on vuonna 1921 perustettu sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottava ja tutkimusta harjoittava yleishyödyllinen yhteisö. Lääkäri Julius Ossian Schauman perusti Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland -järjestön, jolle hän testamenttasi ...

                                               

Henkilötunnus

Henkilötunnus on valtion antama, ihmisen yksilöivä tunniste. Henkilötunnusta käytetään muun muassa viranomaisten kanssa asioitaessa, henkilöllisyyden tunnistamisessa ja henkilöä koskevissa virallisissa asiakirjoissa.

                                               

Huoltosuhde

Huoltosuhde tarkoittaa yleisesti tilastoidun työvoiman ulkopuolella olevien määrää suhteessa varsinaisen työvoiman määrään. Tällainen kuvaustapa on tiettävästi ollut käytössä ainakin 1940-luvulta saakka, jolloin siitä on käytetty ilmaisua elatusr ...

                                               

Huumausaineneuvottelukunta

Huumausaineneuvottelukunta oli sosiaali- ja terveysministeriön asettama neuvottelukunta, jonka tehtävänä oli määritellä uudelleen Suomen huumausainepolitiikka. Neuvottelukunta asetettiin 1968, ja se istui vuodesta 1969 vuoteen 1971 saakka. Syynä ...

                                               

Hyvä käytäntö -palkinto

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia jakaa vuosittain Hyvä käytäntö -palkinnon sosiaalialan käytännölle tai menetelmälle, joka on ajankohtainen, helposti sovellettava ja sitä on arvioitu. Palkinnon tavoitteena on edistää sosi ...

                                               

Janus (lehti)

Janus on suomalainen neljästi vuodessa ilmestyvä tieteellinen aikakauslehti. Sitä julkaisevat Sosiaalipoliittinen yhdistys ja Sosiaalityön tutkimuksen seura. Lehti on suunnattu sosiaalipolitiikasta ja sosiaalityöstä kiinnostuneille tutkijoille, o ...

                                               

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri on vuosittain ilmestyvä julkaisu, joka seuraa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa ja toimintaedellytysten kehitystä. Järjestöbarometri tuottaa tietoa mm. järjestöjen vapaaehtois- ja ammatillisesta toiminnasta sekä palvelut ...

                                               

Kalleusluokitus

Kalleusluokitus on Suomen lainsäädännön tapa ottaa huomioon elinkustannusten erot eri paikkakuntien välillä. Vuonna 1973 annettiin laki, jolla kunnat jaettiin kahteen kalleusluokkaan. Jako perustui tutkimukseen elinkustannuksista. Vuonna 2005 ens ...

                                               

Kansaneläkelaitos

Kansaneläkelaitos on valtion laitos, joka hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat ja ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt. Eduskunnan valvonnassa toimiva ...

                                               

Karenssi

Karenssi on korvaukseton määräaika, jonka kuluessa ei makseta etuuksia, joihin saaja normaalisti olisi oikeutettu. Karenssia käytetään tukien leikkaamiseen, minkä tarkoituksena on taloudellisen sanktion tuottaminen, millä pyritään rankaisemaan et ...

                                               

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on yksi Suomen yhdestätoista sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Sen toimialueena on Keski-Suomen maakunta. Koske on perustettu vuonna 2002, kun laki sosiaalialan osaamiskeskuksista tuli voimaan. Ilmoituksensa ...

                                               

Koulukoti

Koulukoti on Suomessa lastensuojelulaitos, jonka nykyinen tarkoitus on tarjota nuoren yksilöllisyyttä tukevaa hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Koulukotien toiminnasta on säädetty asetuksella valtion koulukodeista. Koulukotia tarkoittava nimitys ol ...

                                               

Kuttula

Kuttula oli vuosina 1988–1999 Mäntyharjulla Etelä-Savossa toiminut yksityinen koulukoti ja perhekoti. Ennen sitä se toimi Anjalankosken Ummeljoella. Kuttula oli lastensuojeluyksikkö, joka erikoistui vaikeissa tilanteissa olevien lasten hoitamisee ...

                                               

Maakunta- ja soteuudistus

Maakunta- ja soteuudistus on Suomen julkisen hallinnon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eli sote-palveluiden uudistamiseen tähtäävä hanke, jonka tarkoituksena on siirtää julkisten sote-palveluiden vastuu kunnilta 18 perustettavalle maakunnalle. ...

                                               

Marraskuun liike

Marraskuun liike perustettiin Suomessa marraskuussa 1967 vähäosaisten auttamiseksi. Se oli Sadankomitean ohella 1960-luvun tunnetuimpia yhden asian liikkeitä. lähde? Liikkeen tavoitteena oli kohentaa asunnottomien alkoholistien, mielisairaiden ja ...

                                               

Mikroluotto

Mikroluotto on pienten rahasummien lainaamista ihmisille, jotka ovat niin köyhiä, että eivät perinteisten määritelmien mukaan ole luottokelpoisia. Mikroluottoja alettiin myöntää 1970-luvulla kehitysmaissa etenkin naisille. Mikroluottojen isänä pi ...

                                               

Moniongelmaisuus

Moniongelmaisuus tarkoittaa sitä, että ihmisellä on monia ongelmia samanaikaisesti. Moniongelmaisuus voi olla syrjäytymistä ja samanaikaista mielenterveyden häiriötä. Kaarlo Simojoen mukaan sekakäytön ohella on lisääntynyt moniongelmaisuus.

                                               

Omaishoito

Omaishoito on perheenjäsenen tai muun läheisen päivittäistä avustamista, jonka perusteena on sairaus, vamma tai muu erityinen hoivan tarve. Tällaista avustajaa kutsutaan omaishoitajaksi. Suomessa tuli voimaan laki omaishoidon tuesta vuonna 2006. ...

                                               

Osatyökyvyttömyyseläke

Osatyökyvyttömyyseläke on eläkkeen muoto, jota voidaan myöntää, jos henkilön työkyky on alentunut, mutta hän selviytyy kuitenkin osa-aikatyöstä tai kevyemmistä työtehtävistä. Jo työssä ollessa voi hakea ennakkopäätöstä oikeudesta osatyökyvyttömyy ...

                                               

Palveluohjaus

Palveluohjaus. Yhteiskunnan rakennemuutos on monin tavoin koetellut kaikkein vaikeimmassa elämäntilanteessa olevia kansalaisia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suuremmat palveluyksiköt, erikoistuminen, palveluiden monituottajajärjestelmät, suoritek ...

                                               

Pellonvarauslaki

Pellonvarauslaki oli Suomessa toteutettu maatalouden ylituotannon leikkaamiseen tähtäävä vuonna 1969 voimaan tullut laki. Lain johdosta maatilan omistaja saattoi tehdä valtion kanssa pellonvaraussopimuksen, jossa hän sitoutui jättämään pellot vil ...

                                               

Siviilisääty

Siviilisääty määrittelee henkilön perheoikeudellisen aseman, eli sen mitä yhteiskunnan vahvistamia velvoitteita hänellä on muita läheisiään kuin jälkeläisiään kohtaan.

                                               

Sosiaalialan osaamiskeskus

Sosiaalialan osaamiskeskus on organisaatio, joka toteuttaa laissa sosiaalialan osaamiskeskuksista määriteltyä tehtävää. Sosiaalialan osaamiskeskuksen tehtävänä on sosiaalialaan liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta omalla alueellaan. Lisäksi s ...

                                               

Sosiaalireformismi

Sosiaalireformismi on reformismin alalaji, jonka mukaan valtio vahvistuu heikompien oloja parantamalla. Sen tavoittelemat konkreettiset muutokset ovat olleet vahvasti aikaan ja paikkaan sidottuja. Uudistuksilla pyritään yhteiskunnallisiin, sivist ...

                                               

Sosiaaliturvan väärinkäyttö

Sosiaaliturvan väärinkäytön paljastuminen johtaa yleensä poliisitutkintaan. Esimerkiksi Itä-Suomessa 70–75 % Kelalle paljastuneista tapauksista meni poliisille. Poliisille päätyvistä tapauksista puolestaan noin 80 % johtaa tuomioon asti. Rikosnim ...

                                               

Sosiaaliturvatunnus

Sosiaaliturvatunnus eli sotu oli Kansaneläkelaitoksen jakama, henkilötunnusta vastaava numerosarja, joita ryhdyttiin antamaan sairausvakuutuslain voimaantulon jälkeen 1. syyskuuta 1964. Tunnuksen muoto oli silloisen henkilötunnuksen kanssa sama. ...

                                               

Sosiaalityö

Sosiaalityö on ammatillista toimintaa, jossa tavoitteena on yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointi; siinä pyritään sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseen, vähentämiseen ja poistamiseen. Sosiaalityön yliopistokoulutuksen yksiköiden muodostaman yhteist ...

                                               

Speenhamlandin järjestelmä

Speenhamlandin järjestelmä on Englannissa eräillä paikka­kunnilla vuonna 1795 käyttöön otettu avustus­järjestelmä, jonka tarkoituksena oli turvata maaseudun köyhälistölle tietty vähimmäis­toimeen­tulo. Nimensä se sai lähellä Newburyä Speenhamland ...

                                               

Tulonsiirto

Tulonsiirto tarkoittaa politiikassa ja kansantaloudessa tulojen siirtoa tulonsaajalta toiselle. Kansantaloudessa valtion tulonsiirrot voidaan käsittää myös negatiivisena verona. Esimerkkeinä tulonsiirroista voidaan mainita eläkkeet, lapsilisät ja ...

                                               

Työeläkekortin numero

Työeläkekortin numero oli Suomen ensimmäinen henkilön yksilöivä tunnus. Niitä myönsi Eläketurvakeskus vuosina 1962–1970 kaikille työeläkettä saaville, myös ulkomaiden kansalaisille. Tunnus koostui syntymäajasta ja sen tarkistusosasta samoin kuin ...

                                               

Työeläkeote

Työeläkeote on palvelu, jonka työeläkelaitokset tarjoavat henkilökohtaisten työeläketietojen seuraamiseksi ja tarkistamiseksi. Työeläkeotteesta näkee tiedot, joista eläke aikanaan lasketaan. Suomessa työeläke on peruseläke, joka turvaa useimpien ...

                                               

Valtion terveydenhuoltolaitos

Valvontaviranomaiset toimivat aktiivisesti sen varmistamiseksi, että terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoajat hyödyntävät valvontaraportteja, yksittäistapauksia koskevia päätöksiä, virheraportteja ja Valtion terveydenhuoltolaitoksen julkaisuja ti ...

                                               

Talouspolitiikka

Talouspolitiikka tarkoittaa julkisen vallan toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan kansantalouden tilaan. Talouspolitiikka voidaan jakaa eri osa-alueisiin, joita ovat muun muassa finanssipolitiikka, rahapolitiikka, tulopolitiikka, valuuttaku ...

                                               

Absoluuttinen etu

Absoluuttinen etu eli ehdoton etu on valtiolla, alueella tai yksiköllä, jossa hyödykkeen tuottaminen vaatii vähemmän resursseja kuin muissa maissa, alueilla tai yksiköissä. Ekonomisti Adam Smith esitti termin kirjassaan Kansojen varallisuus. Häne ...

                                               

Aikajana kansallistamisista maittain

2008: Alankomaat kansallisti belgialais-hollantilaisen pankki- ja vakuutusyhtiö Fortisin Alankomaiden-toiminnan, joka oli ajautunut kansainvälisen finanssikriisin aikana ongelmiin. 2013: SNS Bank myöhempi De Volksbank kansallistettiin. Se oli oll ...

                                               

Aktiivinen työvoimapolitiikka

Aktiivinen työvoimapolitiikka on nimitys jota on alettu käyttää työvoimapolitiikan rinnalla tai tilalla. Termi aktiivinen viittaa siihen, että työttömyyttä pyritään vähentämään suoraan eikä vain epäsuorasti esimerkiksi talouskasvua edistämällä. A ...

                                               

Alijäämä

Alijäämä tarkoittaa tappiota, joka syntyy, kun tuotot ovat pienemmät kuin kulut. Alijäämä-nimitystä käytetään lähinnä järjestöjen ja osuuskuntien tappioista. Sitä käytetään myös budjetoinnissa silloin, kun budjetin menot ovat suuremmat kuin tulot.

                                               

Ansioton arvonnousu

Ansioton arvonnousu on maan tai kiinteistön hinnan nousemista ilman, että omistaja tekee mitään asian hyväksi. Arvonnousua tapahtuu kysynnän lisääntyessä. Kysyntää lisäävät maan tai kiinteistöjen puute alueella tai olosuhteiden parantuminen, esim ...

                                               

Arviomääräraha

Arviomääräraha on yksi valtion talousarvion määrärahatyypeistä. Arviomääräraha voidaan jättää osin käyttämättä, ellei tarvetta ole, ja sen ylittämiseen voidaan perustellusta syystä myöntää lupa. Arviomäärärahan käyttöaika on vain yksi varainhoito ...

                                               

Economic freedom of the world

Economic freedom of the world on kanadalaisen Fraser-instituutin kokoama indeksi, joka mittaa kunkin maailman maan taloudellista vapautta. 10 tarkoittaa taloudellisesti täysin vapaata maata, 0 täysin ei-vapaata.

                                               

Ei-keynesiläiset vaikutukset

Ei-keynesiläisillä vaikutuksilla viitataan sellaiseen tilanteeseen, jossa esimerkiksi finanssipolitiikkaa kiristävillä toimilla onkin yksityistä kulutusta elvyttävä vaikutus, ja valtion lisävelanotto puolestaan vähentää yksityistä kulutusta. Ylei ...

                                               

Elintarvikkeiden säännöstely Suomessa toisen maailmansodan aikana

Elintarvikkeiden säännöstelyllä pyrittiin Suomessa toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen takaamaan kansalaisille välttämättömien peruselintarvikkeiden mahdollisimman tasapuolinen jakelu. Sodan aikana valtiovallan tuli huolehtia niin puolustu ...

                                               

Euroopan talous- ja rahaliitto

Rahaliiton vuonna 1990 alkaneeseen ensimmäiseen vaiheeseen kuului kaikkien valuutansiirtojen vapauttaminen EEC:n alueella. Vuonna 1992 solmittiin Maastrichtin sopimus, jossa sovittiin EMUn viemisestä loppuun. Sopimus tuli voimaan 1. marraskuuta 1993.

                                               

Funktionaalinen finanssi

Funktionaalinen finanssi on keynesiläisen taloustieteilijän Abba P. Lernerin kehittämä taloustieteen teoria, joka perustuu kansantalouden kokonaiskysynnän ja chartalismin käsitteisiin. Sen mukaan valtion tulisi suunnitella finanssipolitiikkansa s ...

                                               

ISDS

Investor-state dispute settlement on monissa kansainvälisissä kauppa- ja investointisopimuksissa säädetty järjestely, jossa kansainväliset sijoittajat voivat haastaa valtion välimiesoikeuteen. Se on osa lukuisia kahdenvälisiä kuin monenvälisiäkin ...

                                               

Kansallistaminen

Kansallistaminen tarkoittaa ”ottamista kansalliseen omistukseen”, käytännössä yleensä valtion omistukseen, usein vastoin aiemman omistajan tahtoa. Sosialisoiminen tarkoittaa yleensä samaa, joskus ottamista valtiota pienemmän kollektiivin omistuks ...

                                               

Kilpailupolitiikka

Kilpailupolitiikka on osa yleistä talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Kilpailupolitiikalla voidaan käsittää laajassa mielessä kaikki talouden perusrakenteita koskevat säännöt. Tällöin luetaan käsittelyyn mukaan eri oikeuden alat, esimerkiksi vero-oik ...

                                               

Kunnan talousarvio

Talousarvio on yrityksen tai muun talousyksikön lyhyen tähtäimen taloussuunnitelma. Talousarvio laaditaan tavallisesti seuraavaksi kalenterivuodeksi, mutta aikaperiodi voi olla myös lyhyempi. Talousarvio ja sen laadinta on osa talousyksikön laske ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →