ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 150                                               

Omavaraistalous

Omavaraistalous tarkoittaa taloutta, jossa kaikki tai ainakin valtaosa tarvittavista tuotteista valmistetaan itse. Omavaraistalous oli esimerkiksi Suomessa yleistä maaseudulla 1800-luvun lopulle saakka. Myös luontaistalous on omavaraistaloutta. L ...

                                               

Perestroika

Perestroika tarkoittaa Mihail Gorbatšovin uskorenijen epäonnistumisen jälkeen alullepanemaa prosessia Neuvostoliitossa, jonka tarkoituksena sanottiin olevan taloudellisen järjestelmän uudistaminen. Perestroika jatkoi ja aloitti prosesseja jotka j ...

                                               

Pohjoismainen malli

Pohjoismainen malli viittaa Pohjoismaiden Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin taloudelliseen politiikkaan ja sosiaalipolitiikkaan. Tähän kuuluu yhdistelmä vapaiden markkinoiden kapitalismia kokonaisvaltaisella hyvinvointivaltiolla ja työ ...

                                               

Rahapolitiikka

Rahapolitiikka on keskuspankin harjoittama talouspolitiikan muoto, jossa erilaisiin päämääriin pyritään säätelemällä liikkeellä olevan rahan määrää ja arvoa joko välillisesti tai suoraan. Rahapolitiikan päätavoitteena on nykyään hintavakaus eli i ...

                                               

Rakennepolitiikka

Rakennepolitiikka vaikuttaa talouden rakenteisiin ja kotitalouksien ja yritysten tekemiin valintoihin. Toimenpiteet voivat koskea muun muassa verotusta, sosiaaliturvaa, eläkejärjestelmää, työvoimapolitiikkaa, yritysten toimintaympäristöön vaikutt ...

                                               

Rakennerahasto

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla lisätään jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vähennetään alueiden välisiä kehityseroja. EU:n laajentumisen myötä alueiden väliset sosiaaliset ja taloudelliset erot unio ...

                                               

Ricardolainen ekvivalenssi

Ricardolainen ekvivalenssi on taloustieteellinen hypoteesi, jonka mukaan julkisten menojen rahoitustavalla ei ole vaikutusta yksityiseen kulutukseen. Kotitalouksien näkökulmasta valtion velkaantuminen eli lainanotto on lykättyä verotusta. Jos val ...

                                               

Sotatalouden rahoittaminen Suomessa toisen maailmansodan aikana

Sotatalouden rahoittaminen Suomessa toisen maailmansodan aikana perustui valtion lainanottoon ja erilaisten verojen korottamiseen. Merkittävimpinä lainanoton muotoina olivat valtion ottamat lainat Suomen pankilta kassavajeen täyttämiseksi, lainat ...

                                               

Sotatalous Suomessa toisen maailmansodan aikana

Sotatalous Suomessa toisen maailmansodan aikana -artikkeli käsittelee muun muassa niitä toimia ja päätöksiä, joilla Suomen tasavallan hallinto tavoitteli valtakunnan koko talouselämän sopeuttamista sodan ajan vaatimuksiin. Lisäksi artikkeli käsit ...

                                               

Sotatalous Suomessa välirauhan aikana

Sotatalous Suomessa välirauhan aikana käsittelee talvi- ja jatkosodan välistä ajanjaksoa, jonka aikana valtakunnan talouselämä sopeutettiin valtiojohdon määräyksin ja talouselämän sopeutuessa myös omaehtoisesti muuttuneeseen toimintaympäristöön. ...

                                               

Suhdannepolitiikka

Suhdannepolitiikka tarkoittaa julkisen vallan talouspoliittisia toimia, joilla pyritään tasoittamaan suuria suhdannevaihteluita, sekä suhdennevaihteluiden haittavaikutuksia. Suhdannepolitiikka perustuu pääasiassa keynesiläiseen taloustieteeseen.

                                               

Taloudellinen tasa-arvo

Taloudellinen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että jokaisella on sama määrä omaisuutta. Kannattajien mielestä jokaisella on oikeus samaan määrään omaisuutta, vastustajien mielestä jokaisella tulee olla oikeus päättää itse omasta omaisuudestaan, kulutt ...

                                               

Talousarvio

Budjetti on yrityksen tai muun talousyksikön lyhyen tähtäimen taloussuunnitelma. Budjettikausi eli varainhoitokausi on yleensä vuoden pituinen, mutta se ei aina vastaa kalenterivuotta. Myös yksityishenkilöt, kotitaloudet ja yritykset voivat tehdä ...

                                               

Talouskasvu

Talouskasvu on talouden tuottamien tavaroiden ja palvelujen tuotantomäärän lisääntymistä. Sitä mitataan tavallisesti reaalisen bruttokansantuotteen prosenttimuutoksella. "Reaalinen" tarkoittaa todellista tuotannon arvon kasvua eli sitä, että hint ...

                                               

Talouskuri

Talouskuri, talouskuripolitiikka, austerity tai kurjistava talouspolitiikka tarkoittaa politiikkaa, jossa erilaisilla talouspoliittisilla toimenpiteillä pyritään vähentämään valtiontalouden budjetin alijäämää. Talouskuripolitiikan tehokkuudesta j ...

                                               

Talouspolitiikan arviointineuvosto

Talouspolitiikan arviointineuvosto on viisihenkinen asiantuntijakokoonpano, joka arvioi Suomen talouden tilaa ja Suomessa harjoitettua talouspolitiikkaa tieteellisesti ja riippumattomasti. Neuvosto perustettiin valtioneuvoston asetuksella helmiku ...

                                               

Talouspolitiikan epävarmuusindeksi

Talouspolitiikan epävarmuusindeksi on talouspoliittisen epävarmuuden mittari, jonka ovat kehittäneet tutkijat Scott R. Baker, Nicholas Bloom ja Steven J. Davis. Indeksi on muodostettu laskemalla tietyissä sanomalehdissä ilmestyneiden artikkeleide ...

                                               

Trilemma (taloustiede)

Trilemmalla tarkoitetaan talouspolitiikan rajoitetta, joka on opittu osin "kantapään kautta". Maalla ei voi samaan aikaan olla seuraavia kolmea: Itsenäistä rahapolitiikkaa. Kiinteää valuuttakurssia. Vapautettuja kansainvälisiä pääomanliikkeitä. A ...

                                               

Ulkomaaninvestointi

Ulkomaaninvestointi on ulkomaille tehtävä investointi. Portfolio-investoinniksi kutsutaan investointeja, joissa investoija ei saa haltuunsa niin suurta määrää osakkeita, että hän investoinnin seurauksena saisi päätäntävaltaa investoinnin kohteena ...

                                               

Uusliberalismi

Uusliberalismi on 1940-luvulla syntynyt talouspoliittinen suuntaus, jonka mukaan yksityinen omistusoikeus, vapaat markkinat ja vapaakauppa edistävät parhaiten ihmisten hyvinvointia. Uusliberalismi on markkinoiden valtaa ja sääntelemättömyyden iha ...

                                               

Valtiovarainministeri

Valtiovarainministeri on valtion hallituksen jäsen, joka muun muassa vastaa valtion tulo- ja menoarviosta eli budjetista. Näin ollen kaikkien muiden ministeriöiden varoja vaativat hankkeet käsitellään myös valtiovarainministeriössä, minkä vuoksi ...

                                               

Valtuusmenettely

Valtuusmenettely tarkoittaa valtiontaloudessa sitoutumista menoihin, jotka tulevat maksettaviksi varainhoitovuotta seuraavina vuosina. Menettely on poikkeus talousarvion vuotuisuuden periaatteesta, mutta se on kuitenkin vakiintunut talousarviojär ...

                                               

Velkajarru

Velkajarru on useissa maissa perustuslakiin kirjoitettu sääntö, joka pitkällä tähtäimellä kieltää valtion kuluttamasta tulojaan enemmän. Ensimmäisenä velkajarrun kaavan kirjasi perustuslakiinsa Sveitsi vuonna 2001. Velkajarru on käytössä myös Sak ...

                                               

Velkakatto

                                               

Viron malli

Viron mallilla tarkoitetaan niitä talous- vero- ja kilpailuetuja, jotka ovat Virossa sijaitseville yrityksille edullisempia kuin Suomessa. Yksi keskeisimmistä malleista liittyy osakeyhtiön voiton verotukseen. Virossa osakeyhtiön tilikauden voitto ...

                                               

Yhtenäinen talousalue

Yhtenäinen talousalue on kauppapoliittinen hanke Kazakstanin, Ukrainan, Valko-Venäjän ja Venäjän kesken. Ukrainaa lukuun ottamatta muut maat ovat valmiita allekirjoittamaan järjestelyyn liittyvät 38 sopimusta. Ukraina on valmis allekirjoittamaan ...

                                               

Yhtiöittäminen

Yhtiöittäminen tarkoittaa sellaisten julkisten palvelujen tuottamista yhtiömuodossa, joiden tuottamisesta aiemmin vastasi julkishallinnon yksikkö. Mainittuja yhtiömuotoja ovat mm. osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö. Yhtiöittämistä ei tul ...

                                               

Yksityistäminen

Yksityistäminen tarkoittaa omistajuuden siirtämistä julkiselta sektorilta, kuten valtiolta tai kunnalta, yksityissektorille. Yksityistämisen vastakohta on kansallistaminen. Yksityistämisellä voidaan tarkoittaa myös julkisten palveluiden tuotannon ...

                                               

Ylijäämä

Ylijäämä tarkoittaa voittoa, joka syntyy, kun tuotot ovat suuremmat kuin kulut. Ylijäämä-nimitystä käytetään usein yhdistysten ja osuuskuntien voitoista. Sitä käytetään myös budjetoinnissa silloin, kun budjetin tulot ovat suuremmat kuin menot. Yl ...

                                               

Älykäs erikoistuminen

Älykäs erikoistuminen on alueellisen innovaatiopolitiikan konsepti, jonka mukaan maiden ja alueiden tulisi tunnistaa ja valita omat vahvuusalueensa, joihin tulevaisuuden panostukset ja investoinnit kohdennetaan. Käsitteen kehitti vuonna 2009 "Kno ...

                                               

Kansalaisvaikuttaminen

Kansalaisella on monia tapoja vaikuttaa politiikkaan, yritysten toimintaan ja mediaan. Äänestäminen on edustuksellisen demokratian oikeus vaikuttaa vaaleissa ja kansanäänestyksissä. Lakko on yhteisellä päätöksellä sovittu töistä pois jääminen, jo ...

                                               

Lausuntopalvelu

Lausuntopalvelu.fi on Suomen julkishallinnon verkkopalvelu, jonka kautta voidaan pyytää ja antaa lausuntoja. Palvelussa julkaistut pyynnöt ovat julkisesti kaikkien saatavilla, ja niihin voivat antaa lausuntonsa kaikki kiinnostuneet. Pyyntöjä voiv ...

                                               

Mellakkapoliisi

Mellakkapoliisi on poliisi, joka on vastuussa mellakantorjunnasta ja mielenosoitusten hallinnasta. Suomessa tapahtuvaa mellakkapoliisin toimintaa kutsutaan yleensä joukkojenhallinnaksi.

                                               

Poliittinen rikos

Poliittinen rikos on rikos, jossa laiminlyödään, rikotaan tai loukataan valtiota, sen hallitusta tai poliittista järjestelmää. Poliittisia rikoksia ovat esimerkiksi maanpetos, kansankiihotus ja terrorismi sekä monarkioissa majesteettirikos. Monis ...

                                               

Turvallisuuspolitiikka

Turvallisuuspolitiikka on politiikan osa-alue, jossa tavoitteena on valtion turvallisuuden ylläpito. Perinteisessä katsannossa ulkopuolisia uhkia torjutaan maanpuolustuksella ja ulkopolitiikalla; sisäisiä talouspolitiikalla ja yhteiskuntapolitiik ...

                                               

William M. Arkin

William M. Arkin on The Washington Postin toimittaja ja entinen sotilastiedustelun analyytikko Länsi-Berliinistä 1970-luvulta. Arkin on kirjoittanut useita kirjoja sekä esiintynyt NBC:ssä. Hän on Yhdysvaltain ilmavoimien School of Advanced Airpow ...

                                               

Defenselink

Defenselink on Yhdysvaltain puolustusministeriön ylläpitämä virallinen keskitetty verkkopalvelu, johon tuotetaan kaikenlaista Yhdysvaltain puolustukseen ja käynnissä oleviin operaatioihin liittyvää tietoa. Se perustettiin lokakuussa 1994 apulaisp ...

                                               

Euroopan unionin sotilasesikunta

Euroopan unionin sotilasesikunta on Euroopan unionin sotilaallinen suunnittelutoimielin. Se on Euroopan unionin neuvoston alainen. Sotilasesikunta saa tehtäviä EU:n sotilaskomitealta ja antaa neuvoja EU:n johdolle. Se avustaa sotilasasioissa EU:n ...

                                               

Euroopan unionin sotilaskomitea

Euroopan unionin sotilaskomitea on Euroopan unionin sotilaallista toimintaa johtava toimielin. Se on vastuussa niistä sotilastehtävistä ja sotilaiden tekemistä toimista, jotka kuuluvat yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Sen tehtävä ...

                                               

Hyökkäämättömyyssopimus

Hyökkäämättömyyssopimus on sopimus kahden tai useamman valtion välillä, jossa luvataan välttää sotaa tai aseistettua konfliktia maiden välillä ja ratkaista erimielisyydet rauhanomaisilla neuvotteluilla. Hyökkäämättömyyssopimus oli suosittu diplom ...

                                               

Ilmastonmuutos: Riskiarvio

Ilmastonmuutos: Riskiarvio on usean kymmenen tutkijan julkaisema raportti, jossa ilmastonmuutosta käsitellään riskianalyysin ja turvallisuuspolitiikan näkökulmista. Raportti julkaistiin 13. heinäkuuta 2015. Sen kirjoittamista ovat isännöineet muu ...

                                               

Alpo Juntunen

Alpo Kalervo Juntunen on suomalainen filosofian tohtori, Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen professori emeritus, Helsingin ja Joensuun yliopistojen dosentti, joka on tehnyt Venäjään liittyvää tutkimusta. Hän on ollut myös asiantuntija ...

                                               

Maailmanlaajuinen joukkovalvonta

Maailmanlaajuinen joukkovalvonta viittaa maarajojen yli tapahtuvaan maailmanlaajuiseen joukkovalvontaan, joka kohdistuu kokonaisiin väestöihin. Sen juuret ulottuvat 1900-luvun puoliväliin, jolloin Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat solmivat ...

                                               

Naton 5. artikla

Naton 5. artikla on Naton perustamissopimuksen artikla, joka määrittää jäsenvaltioiden velvoitteen puolustaa muita jäsenvaltioita. Sen mukaan aseellinen hyökkäys Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa jotakin Naton jäsenvaltiota vastaan katsottaisiin ...

                                               

Puolustusvoimauudistus

Puolustusvoimauudistus oli Suomen puolustusvoimissa vuosina 2012–2015 toimeenpantu uudistus, jonka tarkoituksena oli muun muassa sopeuttaa organisaatio käytettävissä olevaan rahoitukseen. Tämä edellytti yhteensä noin 825 miljoonan euron säästöjä ...

                                               

Sotatila

Sotatila on sodan osapuolten keskinäinen suhde. Sotatila alkaa joko muodollisella sodanjulistuksella tai vihollisuuksien syttymisellä ja se voidaan julistaa koskemaan koko valtakunnan aluetta tai tiettyä osaa siitä. Sotatila päättyy rauhantekoon. ...

                                               

Sotilaallinen liittoutumattomuus

Sotilaallisesti liittoutumaton on valtio, joka ei kuulu sotilasliittoihin. Se voi antaa toisille valtioille poliittisia sitoumuksia kollektiivisesta turvallisuudesta, mutta ei etukäteen sido ulkopolitiikkaansa niihin siten, että se voitaisiin ilm ...

                                               

Sotilaallinen uhka

Sotilaallinen uhka tarkoittaa armeijaan kohdistuvaa uhkaa. Abstrakti sotilaallisen uhan käsite muuttuu konkreettiseksi jaettaessa se kahteen osatekijäänsä. Sotilaallisten uhkien arviointi perustuu poliittiseen aikomukseen ja tahtoon sekä sotilaal ...

                                               

Suojelutila

Suojelutila on Suomessa kahdesti käytössä ollut valtiollinen poikkeustila, jolla torjuttiin valtiota ja yleistä järjestystä uhkaavia vaaroja. Suojelutila on sotatilaa lievempi oikeudellinen toimi. Siihen vetoamalla puututtiin kansalaisten perusoi ...

                                               

Suomen ja Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimus

Suomen ja Neuvostoliiton välinen hyökkäämättömyyssopimus vuodelta 1932 solmittiin Helsingissä 21. tammikuuta 1932 ja ratifioitiin Suomen puolella saman vuoden heinäkuussa. Voimaan se astui 9. elokuuta 1932. Sopimus oli solmittu määräajaksi kolmek ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →