ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 151                                               

Epätyypillinen työsuhde

Epätyypillinen työsuhde on virallisissa yhteyksissä kuultu termi, joka tarkoittaa muita kuin kokopäivätyötä tekevien kokoaikaisia työsuhteita. Näihin kuuluu mm. osa-aikatyö, määräaikaisen työsopimuksen perusteella tehtävä työ, kotona tehtävä työ, ...

                                               

Erityistyöllistäminen

Erityistyöllistämisen muodot sisältävät periaatteessa kaikki ne työssä käymistä tukevat toimenpiteet, jotka normaaleista elinkeinoelämän olosuhteista poiketen lisäävät jonkin henkilön tai henkilöryhmän todennäköisyyttä työllistyä ja säilyttää työ ...

                                               

Itsensätyöllistäjä

Itsensätyöllistäjiksi lasketaan yksinyrittäjät, ilman toimipistettä toimivat ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat. Maatalousyrittäjiä ei pidetä itsensätyöllistäjinä. Kolme tärkeintä itsensätyöllistäjien ammattiryhmää ovat Suomessa ...

                                               

Joustoturva

Joustoturva on Euroopan unionin työllisyys- ja sosiaaliturvapolitiikassa keskeiseen asemaan noussut käsite, jolla tarkoitetaan työmarkkinoiden joustavuuden ja turvallisuuden uudenlaista tasapainoa. Toukokuussa 2007 EU:n komissio esitti joustoturv ...

                                               

Sanssi

Sanssi-kortti on palkkatukeen pohjautuva työllistymisseteli, jonka tarkoituksena on vauhdittaa nuorten vastavalmistuneiden työllistymistä. Alle 25-vuotiaat vastavalmistuneet voivat saada Sanssi-kortin käyttöönsä yhden päivän työttömyysjakson jälk ...

                                               

Suojatyö

Suojatyö on vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden erityistyöllistämisen perinteinen muoto. Toimintana se on säilyttänyt viimeisten 40 vuoden aikana kehittyneen sisältönsä, vaikka itse sanaa suojatyö pidetäänkin leimaavana eikä sitä enää ole a ...

                                               

Tuettu työllistyminen

Tuettu työllistyminen on vammaisten henkilöiden työllistämisen menetelmä, jonka mukaisesti ensin etsitään soveltuva vastaanottava työpaikka ja sen jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan työllistymisen kannalta tarpeelliset ohjaukselliset ja taloude ...

                                               

Työttömän kuolema

Työttömän kuolema: Johdatus uuteen työyhteiskuntaan ja työn filosofiaan on filosofi Jukka Hankamäen kirjoittama ja Yliopistopainon vuonna 2005 julkaisema teos. Kirjasta on olemassa vuonna 2010 samalla nimikkeellä julkaistu ajantasaistettu painos, ...

                                               

Työvalmentaja

Työvalmentaja on erityistyöllistämisen yksiköissä ja sosiaalisissa yrityksissä toimiva valmentaja, joka tukee asiakkaiden/valmentautujien työkykyä vastaten osaltaan yksikön tuotannollisesta toiminnasta. Kuntoutuksen terminologiassa ja palveluvali ...

                                               

Työvoimapalvelu

Työvoimapalvelut tukevat työnhakijoiden työllistymistä. Työvoimapalveluja ovat muun muassa työnvälitys, osaamisen kehittäminen ja tukityöllistäminen sekä työllistymis- ja aktivointisuunnitelmien tekeminen virkailijan ja työnhakijan yhteistyöllä.

                                               

Työvoimapoliittinen lausunto

Työvoimapoliittinen lausunto on työ- ja elinkeinotoimiston työttömyyskassalle tai Kelalle antama lausunto työnhakijan oikeudesta työttömyysetuuteen. Lausunto laaditaan kun henkilö on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi. Työvoimavirkailija ...

                                               

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa on pohjoismainen ja suomalainen järjestelmä, jossa vakituisessa työsuhteessa oleva, riittävän pituisen työhistorian kartuttanut henkilö voi jäädä määräaikaiselle vapaalle työstään. Vapaalle jäävän tilalle, mutta ei välttämättä sam ...

                                               

Välityömarkkinat

Välityömarkkinat ovat vapaiden työmarkkinoiden ja työttömyyden välillä olevaa työssäoloa, josta pyritään sijoittumaan vapaille työmarkkinoille. Ne on tarkoitettu lähinnä vaikeasti työllistyville työnhakijoille. Välityömarkkinat voivat tarjota hei ...

                                               

Ylläpitokorvaus

Jos työtön osallistuu työvoimaviranomaisen osoittamaan palkattomaan työhön, hänelle maksetaan työttömyysturvan lisäksi ylläpitokorvausta, jonka tarkoituksena on kattaa työ- tai koulutusmatkoista, kuntoutuksesta ja ruokailuista aiheutuvat lisäkulu ...

                                               

In God We Trust

In God We Trust on Yhdysvaltojen virallinen motto. Liittovaltion lisäksi sitä käyttää mottonaan myös Floridan osavaltio. Mottoa käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1864. Yhdysvaltojen virallinen tunnuslause siitä tuli vuonna 1956. Maan lakiin mo ...

                                               

Kansalaisuskonto

Kansalaisuskonnon käsitteen merkitys vaihtelee. Useiden uskontososiologien mukaan kansalaisuskonto tulee esiin nimenomaan kansakunnan kriisiaikoina tai tiettyinä juhla-aikoina, kuten kansallispäivänä, ja näyttäytyy selvimmin julkisissa puheissa j ...

                                               

Kirkko ja valtio -komitea

Kirkko ja valtio -komitea oli parlamentaarinen komitea, joka selvitti kirkon ja valtion välistä suhdetta. Suomen luterilainen kirkko oli toivonut komitean asettamista, ja Rafael Paasion toinen hallitus asetti komitean huhtikuussa 1972. Komitea sa ...

                                               

Kirkkojen ja valtion suhde Suomessa

Kirkkojen ja valtion suhde Suomessa vaihtelee eri kristillisten kirkkojen kohdalla. Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Suomen ortodoksisella kirkolla on lainsäädännössä erityisasema ja niitä on kutsuttu valtiokirkoiksi tai kansankirkoiks ...

                                               

Kirkon ja valtion erottamispyrkimykset Suomessa

Kirkon ja valtion erottamispyrkimykset Suomessa koskee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon erottamista valtiosta. Suomen luterilaista ja ortodoksista kirkkoa on kutsuttu valtiokirkoiksi, itseään kirkot sen sijaan ku ...

                                               

Kivitys

Kivitys on teloitusmenetelmä, jossa ryhmä kivittää tuomitun kuoliaaksi. Rangaistusmuodon vastustajien mukaan kivitys on raaka kidutusmuoto, jota käytetään etenkin naisten vapauden ja seksuaalisuuden rajoittamiseksi ja siitä rankaisemiseksi. Kivit ...

                                               

Korkeimman olennon palvonta

Korkein olento oli Maximilien Robespierren käsittämä jumalhahmo, jolla korvattiin Jacques Hébertin käsittämä Järjen palvonta. Korkeimman Olennon kultista tuli Ranskan virallinen valtionuskonto kansalliskokouksen päätöksellä 7. toukokuuta 1794. Pa ...

                                               

Kristillinen anarkismi

Kristillinen anarkismi on ajatussuuntaus, jonka mukaan kristityt ovat lopulta tilivelvollisia vain yhdelle auktoriteetille - Jumalalle, joka ruumiillistui Jeesuksen opetuksissa. Kristillisten anarkistien mukaan valtiolla - ja joidenkin mukaan kir ...

                                               

Kristillinen oikeisto

Kristillinen oikeisto on Yhdysvalloissa Ronald Reaganin aikana vahvistunut poliittinen suuntaus, joka yleensä tukee Yhdysvaltain republikaanista puoluetta. Se pyrkii moraalin palauttamiseen kristillis-siveellisten arvojen puolustamiseksi. Liikkei ...

                                               

Musta teologia

Musta teologia on Etelä-Afrikassa 1970-luvulla syntynyt teologinen suuntaus. Se syntyi vastauksena maan apartheid-järjestelmään ja sai vaikutteita Latinalaisen Amerikan vapautuksen teologiasta. Musta teologia on ennen kaikkea sorron vastaisen tai ...

                                               

Operaatio Snow White

Operaatio Snow White oli skientologien vuosina 1973–1977 suorittama toimenpidesarja, jolla skientologikirkko pyrki hävittämään Yhdysvaltain hallituksen hallussa olevia aineistoja, joissa oli skientologiakirkon ja sen perustajan L. Ron Hubbardin k ...

                                               

Pakanoiden vainot Rooman valtakunnassa

Pakanoiden vainot Rooman valtakunnassa olivat kristinuskon seuraajien suvaitsemattoman syrjinnän ja väkivaltaisen sorron seurausta. Vainot kohdistuivat antiikin maailman uskontoja vastaan, ja johtivat vähitellen klassisen, polyteistisen uskontokä ...

                                               

Panislamilaisuus

                                               

Ranskan sekularismi

Ranskassa sekularismi on käsite, joka tarkoittaa julkisten ja uskonnollisten tahojen erottamista ja erillään pitämistä. Laïcité voidaan suomentaa tunnustuksettomuudeksi tai valtion puolueettomuudeksi uskontojen ja muiden todellisuuskäsitysten suh ...

                                               

Uskonnollinen eristäminen

Uskonnollinen eristäminen tarkoittaa uskonnon perusteella tapahtuvaa ihmisten erottelua. Termiä käytetään kuvaamaan paitsi sosiaalista ilmiötä, myös lain perusteella tapahtuvaa erottelua.

                                               

Uskonnollinen kommunismi

Uskonnollinen kommunismi on uskonnollisiin arvoihin pohjautuva kommunismin muoto. Yleisesti termillä viitataan joihinkin egalitaristisiin uskonnollisiin järjestöihin, jotka harjoittavat yksityisomaisuuden hajauttamista niin, että ne jakautuisivat ...

                                               

Uskonnonvapauslaki

Uskonnonvapaudesta on säädetty perustuslakitasollakin. Vuoden 1919 hallitusmuodossa 8. ja 9. pykälä ilmaisivat yksilön uskonnonvapauden seuraavasti: 8 §. Suomen kansalaisella on oikeus julkisesti ja yksityisesti harjoittaa uskontoa, mikäli lakia ...

                                               

Valtionuskonto

Kansankirkoksi on kutsuttu valtakunnallista paikallisseurakuntien järjestelmää, johon kuuluu suuri osa kansasta. Kansankirkon jäsenet liitetään kirkkoon lapsena kasteen yhteydessä ja he maksavat kirkollisveroa. Käsitteen kansankirkko esitteli sak ...

                                               

Vapautuksen teologia

Vapautuksen teologia on marxilaisvaikutteinen kristillinen, erityisesti katolisen kirkon teologian suuntaus, joka sai alkunsa Latinalaisessa Amerikassa 1960- ja 1970-luvuilla. Sen tähtäyspisteenä on ihmisen vapauttaminen. Suuntauksen juuret johta ...

                                               

Älykkään suunnittelun liike

Älykkään suunnittelun liike on uuskreationistinen kampanja, joka ajaa laajoja yhteiskunnallisia, akateemisia ja poliittisia uudistuksia, jotka perustuvat ”älykkään suunnittelun” käsitteeseen. Sen keskeisiä toimintamuotoja on kampanjoida älykkään ...

                                               

Vaali

Vaali tai vaalit on äänestys, jossa äänestäjät valitsevat ehdokkaiden joukosta yhden tai useampia henkilöitä toimimaan vallankäyttäjinä merkittävissä luottamustehtävissä. Modernissa demokraattisesti toimivassa valtiossa tärkeimmät vaalit ovat par ...

                                               

Cacareco

Cacareco oli São Paulon kunnallisvaaleissa vuonna 1959 viidentoista prosentin äänisaaliilla parhaiten menestynyt ehdokas. Samainen Cacareco oli myös paikallisen eläintarhan viisivuotias naarassarvikuono, jonka joukko paikallisia opiskelijoita oli ...

                                               

Duvergerin laki

Politiikan tutkimuksessa Duvergerin laki ilmaisee, että vaaleissa, joissa jokaista vaalipiiriä kohden valitaan vain yksi ehdokas, on todennäköistä, että syntyy kahden puolueen järjestelmä.

                                               

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys tarkoittaa äänestämistä ennen varsinaista vaalipäivää. Ennakkoäänestys voi tapahtua etäisesti, kuten postiäänestyksessä tai käymällä henkilökohtaisesti ennakkoäänestyspaikalla. Saatavuus ja aikavälit ennakkoäänestyksessä varten va ...

                                               

Esivaali

Esivaali on vaali, jossa valitaan jonkin ryhmän yhteinen ehdokas toiseen vaaliin. Tyypillisimpiä ovat useissa maissa puolueiden ennen presidentinvaaleja järjestemät esivaalit, joissa ehdolla olevat tavoittelevat puolueensa presidenttiehdokkuutta. ...

                                               

Hukkaääni

Hukkaääni on vaaleissa annettu ääni, joka käytetystä vaalitavasta johtuen ei vaikuta ratkaisevasti lopputulokseen. Niitä voi syntyä kahdella tavalla: Ääni on annettu ehdokkaalle, joka ei tule valituksi tai ehdokaslistalle, joka ei saa yhtään paik ...

                                               

Julkkisehdokas

Julkkisehdokkaalla tarkoitetaan vaaleissa ehdokkaana olevaa julkisuuden henkilöä, jolla ei ole entuudestaan kokemusta politiikasta. Suomessa, jossa vaalit käydään henkilö- ja listavaalin yhdistelmänä, puolueet pyrkivät usein houkuttelemaan ehdoka ...

                                               

Kirkollisvaalit

Kirkollisvaalit on joidenkin kirkkokuntien käyttämä tapa valita äänestämällä kirkkonsa hallintoelinten luottamushenkilöt. Vaaleissa yleensä valitaan maallikoista koostuva valtuusto, neuvosto tai hallitus, jossa on myös papiston jäseniä. Suomen ev ...

                                               

Kuninkaanvaali

Kuninkaanvaali tarkoittaa kuninkaan valitsemista vaalilla, yleensä tilanteessa, jossa monarkian vanha hallitsijasuku on sammunut. Historiallisissa kuninkaanvaaleissa äänioikeutettuja olivat yleensä vain rajatut säätyjen edustajat. Ruotsin kuninka ...

                                               

Kuntavaalit

Kuntavaalit tai kunnallisvaalit ovat vaalit, joissa valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut. Kuntavaaleja käydään niillä alueilla, joilla kunta on käytössä paikallishallinnon yksikkönä.

                                               

Kur

Kur eli keisarinvaali oli saksalais-roomalaisessa keisarikunnassa vaali, jossa valittiin keisari. Saksan valtioiden entisissä nimissä Kur ilmaisi, että hallitsija oli vaaliruhtinas saks. kurfürst. Hänellä oli oikeus osallistua keisarin vaaliin. T ...

                                               

Ovensuukysely

Ovensuukysely on vaaleihin liittyvä mielipidetiedustelu, joka suoritetaan juuri äänestäneiden äänestäjien keskuudessa heidän poistuttuaan vaalihuoneistoista. Heiltä kysytään, mitä puoluetta he ovat äänestäneet, ja näin pyritään selvittämään vaali ...

                                               

Taktinen äänestäminen

Taktinen äänestäminen tarkoittaa äänen antamista jollekin muulle ehdokkaalle kuin todelliselle suosikilleen. Taktista äänestämistä käytetään silloin, kun omalla suosikkiehdokkaalla ei ole juuri mahdollisuuksia tulla valituksi. Tässä tilanteessa ä ...

                                               

Vaalikampanja

Vaalikampanja on järjestäytynyt yritys voittaa vaalit tai pyrkiä virkaan. Kampanjalla tarkoitetaan kytkeytynyttä sarjaa operaatioita jonkin halutun tavoitteen saavuttamiseksi. Vaalikampanja on ehdokaan valinnasta vaaleihin saakka kestävä kampanja ...

                                               

Vaalikaranteeni

Vaalikaranteeni on vaalien ennakkoäänestystä tai varsinaista vaalipäivää edeltävä ajanjakso, jonka aikana organisaatio pidättäytyy antamasta ehdokkaina oleville henkilöille julkisuutta. Muun muassa tiedotusvälineet käyttävät sitä säilyttääkseen i ...

                                               

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoisuus tarkoittaa ehtoja, jotka henkilön tulee täyttää, jotta hän voi asettua ehdolle vaaleissa. Vaalikelpoisuuden ehdot eivät välttämättä ole samat kuin pelkän äänioikeuden, vaan ne saattavat olla tiukemmat. Suomessa oli aikaisemmin voi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →