ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 182                                               

Osakepääoma

Osakepääoma on osakeyhtiön oman pääoman erä, joka näkyy yhtiön taseessa. Osakepääoma voi olla myös osuuskunnalla, jos sillä on osakkeita. Osakepääoma syntyy tai kasvaa, kun yhtiön osakkeenomistajat merkitsevät osakeannissa yhtiön osakkeita ja mak ...

                                               

Osakesijoittaminen

Osakesijoittaminen tarkoittaa rahan sijoittamista osakkeisiin. Osakesijoittamisessa ostetaan ja myydään yhtiön tai yhtiöiden osakkeita. Se on suoraa sijoittamista vastakohtana esimerkiksi indeksi- tai rahastosijoittamiselle, joissa osakkeisiin si ...

                                               

Osakesäästötili

Osakesäästötili on tili, jonka sisällä pystyy myymään tai ostamaan pörssiin listattuja osakkeita ilman välittömiä veroseuraamuksia. Osakesäästötilillä voi käydä kauppaa kotimaiseen tai ulkomaiseen pörssiin listatuilla osakkeilla. Tilille ei voi o ...

                                               

Osakkeiden takaisinosto

Osakkeiden takaisinosto on operaatio, jossa yritys ostaa omia osakkeitaan voitonjakokelpoisilla varoillaan. Osakkeita ostetaan pörssistä tai pörssihinnan ylittävällä hinnalla osakkeenomistajilta. Suomessa julkinen osakeyhtiö voi hankkia enintään ...

                                               

Osinko

Osinko on yrityksen omistajilleen jakama voitto-osuus. Yleisimmin osinkoja jakavat osakeyhtiömuotoiset yritykset. Osinko maksetaan tavanomaisesti kerran vuodessa sen jälkeen, kun yhtiön tilinpäätös on vahvistettu. Mahdollisia ovat myös esimerkiks ...

                                               

Osinkotuotto

Osinkotuotto tarkoittaa osakkeelle maksettavan osingon määrää suhteessa osakkeen hintaan. Osinkotuotto ilmoitetaan Suomessa nykyisin efektiivisenä tuottona eli kuinka monta prosenttia osinko on osakkeen markkinahinnasta. Aiemmin osinkotuotto ilmo ...

                                               

Osta ja pidä

Osta ja pidä on pitkän tähtäyksen sijoitusstrategia, jossa kerran hankitut sijoitukset pidetään pitkään myymättä niitä välillä. Strategian vastakohta on jatkuva lyhyen aikavälin kaupankäynti, ääriesimerkkinä arvopaperien päiväkauppa. Osta ja pidä ...

                                               

OTC-lista

OTC-lista oli pienten yritysten arvopapereiden markkinapaikka Helsingin pörssissä. Pääsyvaatimukset OTC-listalle olivat väljemmät kuin varsinaiselle pörssilistalle. OTC-markkinat käynnistyivät vuonna 1984. OTC-lista virallistui syksyllä 1985, jol ...

                                               

P/B-luku

P/B kuvaa yrityksen markkina-arvon suhdetta omaan pääomaan. Se voidaan laskea joko jakamalla yrityksen koko markkina-arvo yrityksen koko kirjanpidollisella arvolla, tai vaihtoehtoisesti yksittäisen osakkeen arvo jaettuna yksittäisen osakkeen kirj ...

                                               

P/E-luku

P/E eli voittokerroin on tunnusluku, joka ilmaisee osakeyhtiön hinnan ja tuloksen suhdetta. P/E-tunnusluku käsitetään usein niin, että kuinka monta vuotta kestää, että yritys tuottaa voittoa siihen sijoitetun rahan verran. P viittaa tarkasteluhet ...

                                               

P/S-luku

P/S-luku on osakeyhtiön osakkeita kuvaava laskennallinen tunnusluku. Se määritellään seuraavasti: P/S-luku = Osakekannan markkina-arvo / Tilikauden liikevaihto. P/S eli Price/Sales kuvaa yrityksen markkina-arvon ja liikevaihdon välistä suhdetta j ...

                                               

Piensijoittaja

Piensijoittaja on sijoittaja, joka tyypillisesti sijoittaa säästövarojaan eikä elä sijoittamisesta saamillaan tuloilla. Piensijoittaja onkin siis tyypillisesti palkansaaja tai eläkeläinen. Piensijoittajan vastakohta on suursijoittaja. Piensijoitt ...

                                               

Preemio

Preemio tarkoittaa arvopaperin hintaeroa verrattuna toiseen hintaan. Toinen hinta voi olla esimerkiksi nimellishinta tai käypä hinta. Hintaeron suuruus muodostuu määrästä, jolla tarjousannissa tarjottu hinta ylittää markkinahinnan. Optiokaupassa ...

                                               

Päiväkauppa

Päiväkauppa on rahoitusinstrumenttien ostoa ja myyntiä tavoitteena hyötyä instrumentin päivänsisäisestä kurssivaihtelusta. Päiväkauppaa tekevä sijoittaja pyrkii ennustamaan esimerkiksi teknisen analyysin avulla instrumentin päivän alimman hinnan, ...

                                               

Pääomalaina

Pääomalaina on yrityksen saama erityisehtoinen laina, jolla on muita lainoja huonompi oikeus takaisinmaksuun ja korkoon. Vaikka kyseessä onkin laina, se voidaan tiettyjen ehtojen täyttyessä lukea yhtiön omaan pääomaan, toisin kuin muut lainat.

                                               

Pääomasijoitus

Pääomasijoittaminen on sijoitusten tekemistä sellaisiin julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoittaja ei ole pysyvä omistaja, vaan pyrkii irtautumaan yrityksestä sovitun suunnitelman mukaisest ...

                                               

Pääomatulo

Pääomatuloa ovat pääoman eli varallisuuden omistamisesta kertyvät tulot, joiden hankkimiseen ei tarvita työtä. Pääomatuloa eli pääoman tuottoa on monenlaista: voitto, vuokra, osinko, korko, rojalti, myyntivoitto jne. Pääomatulo-käsitettä käytetää ...

                                               

Pääomatuloverotus Suomessa

Pääomatuloverotus tarkoittaa Suomen henkilöverotuksessa pääomatulojen verottamista. Pääomatulona verotetaan tuloja, joita varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Suomessa pääomatuloista peritään pääomatulovero. Pääomatuloista tunnetuimpia ovat ...

                                               

Pörssi

Pörssi on säännelty ja organisoitu julkinen kauppapaikka, jossa kauppaa käydään erityisesti osakkeilla, raaka-aineilla, valuutoilla, futuureilla ja optioilla. Ensimmäinen pörssi maailmassa oli Amsterdamin pörssi jossa kaupankäynti alkoi 1602. Vuo ...

                                               

Pörssierä

Pörssierä on joissakin pörsseissä käytössä oleva käytäntö, jossa osakkeilla voidaan käydä kauppaa vain tiettyjen osakemäärien kokoisina könttäsummina. Periaatteessa sijoittaja voi käydä kauppaa myös pörssierää pienemmillä osakemäärillä, mutta mek ...

                                               

Pörssikurssi

Pörssikurssi on pörssissä noteeratuille arvopapereille tai hyödykkeille kysynnän ja tarjonnan mukaan määräytyvä hinta. Kurssi voi säilyä ennallaan, tai olla joko nouseva tai laskeva. Julkisesti noteeratun pörssiosakkeen pörssikurssia kutsutaan us ...

                                               

Pörssinoteerattu raaka-aine

Pörssinoteerattu raaka-aine eli ETC on sijoitustuote, jonka arvo seuraa jonkin raaka-aineen tai raaka-aineindeksin arvonkehitystä. Juridisesti ETC on velkakirja, johon sisältyy liikkeeseenlaskijaan liittyvä luottoriski. ETC:n kohde-etuus voi olla ...

                                               

Pörssinoteerattu velkakirja

Pörssinoteerattu velkakirja eli ETN on sijoitustuote, jonka arvo seuraa jotain kohde-etuutta. Juridisesti ETN on velkakirja, johon on liitetty johdannainen. ETN:stä käytetään suomeksi myös nimitystä pörssinoteerattu todistus. ETN:ään sijoitetuill ...

                                               

Pörssiosake

Pörssiosake tarkoittaa sellaista osaketta, joka noteerataan yhden tai useamman arvopaperipörssin pörssilistalla. Pörssiosakkeita on pörssiyhtiöissä. Pörssiosakkeen pörssikurssi tarkoittaa osakkeen senhetkistä markkinahintaa. Pörssiosakkeet ovat y ...

                                               

Pörssiromahdus

Pörssiromahdus tarkoittaa pörssissä noteerattujen osakkeiden äkillistä huomattavaa kurssilaskua. Romahdusta edesauttaa paniikki enemmän kuin taloudelliset seikat. Tätä edeltää yleensä kurssien yliarvostus ja talouden kuumeneminen ja näistä johtuv ...

                                               

Pörssitieto

Pörssitieto - Osakesäästäjän käsikirja on vuosittain ilmestyvä hakuteos Suomen pörssinoteeratuista yhtiöistä. Vuosikirja alkoi ilmestyä 1972, ja se oli siten maan vanhin ilmestyvä sijoitusalan julkaisu. Pörssitietoa ei ole julkaistu v. 2007 jälke ...

                                               

Pörssiyhtiö

Pörssiyhtiö tarkoittaa yhtiötä, jonka yksi tai useampi osakesarja noteerataan jonkin arvopaperipörssin pörssilistalla. Pörssien yhteydessä voi olla pörssilistan ulkopuolella julkisesti noteerattuina myös yrityksiä, jotka eivät täytä kaikkia pörss ...

                                               

Rahamarkkinainstrumentti

Rahamarkkinainstrumentit ovat lyhytaikaisia, jälkimarkkinakelpoisia velkakirjoja. Niitä laskevat liikkeelle pankit, muut rahalaitokset, yritykset, kunnat ja valtio. Sijoittajia ovat suurista kertasijoituksista johtuen käytännössä vain ammattimais ...

                                               

Rahoitusvakausvirasto

Rahoitusvakausvirasto on vuoden 2015 alussa perustettu viranomainen, joka vastaa Suomen kansallisena kriisinratkaisuviranomaisena luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisun suunnittelusta sekä päätöksenteosta taloudellisiin vaik ...

                                               

Rahoitusväline

Rahoitusväline on mikä tahansa sopimus, joka muodostaa yhdelle taholle saatavan ja toiselle vastattavan. Rahoitusvälineitä tehdään ja niillä käydään kauppaa rahoitusmarkkinoilla. Yrityksen rahoittamisen rahoitusinstrumentit jaetaan tavallisesti k ...

                                               

Rekyyli (osakemarkkinat)

Rekyyli on osakkeiden kurssikehityksen äkillinen heilahdus vastakkaiseen suuntaan. Kurssiin voi jyrkän nousun aikana tulla hetkellinen lasku ja laskun aikana äkillinen käännös ylöspäin. lähde? Rekyyli seuraa usein markkinoiden ylireagointia johon ...

                                               

Sekaemissio

Sekaemissio tarkoittaa osakeantia, joka on uusmerkinnän ja rahastoannin välimuoto. Sekaemissiossa osakeyhtiö järjesti alihintaisen uusmerkinnän, jossa osakkeen merkintähinta alitti osakkeen nimellisarvon. Osakepääomaa kuitenkin korotettiin nimell ...

                                               

Sidottu osake

Sidottu osake tarkoitti Suomessa aiemmin osaketta, jota ei saanut myydä ulkomaalaisille. Osakekirjassa oli merkintä ”Ei saa luovuttaa ulkomaalaisille tai heihin verrattaville yhteisöille”. Sidotun osakkeen vastakohta oli vapaa osake.

                                               

Sijoitusvakuutus

Sijoitusvakuutus on säästöhenkivakuutus. Vakuutussäästämisellä voidaan varautua omaan vanhuuteen ja ansiotulojen loppumiseen tai vanhuudesta aiheutuvan lisähoivan tarpeen rahoittamiseen. Vakuutussäästäminen voi tapahtua myös jonkun muun kuin vaku ...

                                               

Sisäpiirikauppa

Sisäpiirikauppa on julkisesti noteeratun osakkeen myynti- tai ostotapahtuma, jonka suorittaja kuuluu osakkeen arvoon liittyen sen sisäpiiriin. Suomessa Finanssivalvonta valvoo sisäpiirikauppoja. Sisäpiirikaupat on kielletty pörssikaupan rahoitusm ...

                                               

Soros Fund Management

Soros Fund Management LLC on George Sorosin perustama, yksityinen rahoitus- ja sijoituspalveluita tarjoava yhtiö. Yhtiön asiakkaisiin kuuluu myös joitakin kiistanalaisia hedgerahastoja kuten Quantum Group of Funds. Yhtiön sijoitusstrategiat perus ...

                                               

Spekulaatio (talous)

Spekulaatio eli spekulointi tarkoittaa rahan finanssisijoittamista tavalla, joka ei takaa arvon säilymistä. Spekulointia ovat sijoitukset, joissa on riskiä, kuten asunnon ostaminen, tehtaan perustaminen tai kauppa osakkeilla tai johdannaisilla. T ...

                                               

Spot-hinta

Spot-hinta tai spot-kurssi on arvopaperin, valuutan tai muun vaihdettavan hyödykkeen kyseisen hetken hinta, välittömästi tapahtuvalle vaihdolle. Toimitusaika on usein yhden tai kahden käsittelypäivän päästä. Spot-kauppa eroaa siis futuuri- tai te ...

                                               

Spot-markkinat

Spot-markkinat ovat välittömän vaihdon markkinat, joilla hyödykkeiden vaihdanta tapahtuu heti tarvittaessa, sen hetken kilpailullisella hinnalla.

                                               

Strukturoidut tuotteet

Strukturoidut tuotteet tarkoittavat rahoituksessa sijoitusstrategiaa, tavallisesti joukkolaina- tai velkasitoumusmuotoisia sijoituksia, jotka koostuvat tavallisesti suurimmaksi osin vähäriskisestä korkokomponentista ja riskillisestä johdannaiskom ...

                                               

Sukupuolten edustus pörssiyhtiöiden hallituksissa

Sukupuolten edustus pörssiyhtiöiden hallituksissa viittaa miesten ja naisten hallussa olevien hallituspaikkojen osuuksiin tietyssä pörssiyhtiöjoukossa. Usein käytetty mittari sukupuolten edustukselle on naisten hallituspaikkojen prosenttiosuus ka ...

                                               

Suomen arvopaperimarkkinalaki

Arvopaperimarkkinalaki säätelee arvopapereista laadittavaa esitettä, arvopaperin liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta, julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta, markkinoiden väärinkäyttöä sekä seuraamuksia ja muutoksenhakua. Lakia ...

                                               

Swap

Swap tarkoittaa johdannaista, jossa toinen osapuoli vaihtaa jonkin finanssi-instrumenttinsa edun johonkin toisen osapuolen instrumentin etuun. Jos esimerkiksi yrityksellä on euromääräisiä tulevia saatavia ja dollarimääräisiä tulevia maksuja, se v ...

                                               

Talonki

Talonki on talonkilehden kantalippu eli emälippu. Talonkilehti on paperiseen osakekirjaan tai obligaatioon liittyvä irrallinen kuponkiarkki. Talonkiin on painettu sama numero kuin osakekirjaankin. Osakekirjan talonkilehdellä on osinko- ja osakean ...

                                               

Tapahtumatutkimus

Tapahtumatutkimus tutkii taloustieteessä tiettyjen yksittäisten tapahtumien vaikutusta osakkeiden hintojen muutoksiin. Koska osakemarkkinoiden hinnat vaihtelevat jatkuvasti, tapahtumatutkimuksen suurin haaste on "eristää" se osa hinnanmuutoksesta ...

                                               

Tekninen analyysi

Tekninen analyysi on rahoituksessa ja taloustieteessä sijoittaja-ammattilaisten käyttämä menetelmä, jolla pyritään mallintamaan sekä etsimään ennustettavissa olevia säännönmukaisuuksia eli ”kuvioita” osakekurssien vaihtelusta. Teknisen analyysin ...

                                               

Termiini

Termiini on johdannaissopimus, jossa ostaja ja myyjä sitoutuvat tekemään kaupan jollakin kohde-etuudella tiettynä hetkenä tulevaisuudessa tiettyyn hintaan. Kohde-etuutena voi olla esimerkiksi jokin osake, raaka-aine tai valuutta.

                                               

Tilikausi

Tilikausi on yrityksen kirjanpidossa ajanjakso, jonka aikaisesta kirjanpitomateriaalista tehdään tilinpäätös. Suomen kirjanpitolain mukaan yrityksen tilikausi on 12 kuukautta. Tästä voidaan kuitenkin erityisistä syistä poiketa, mikäli yritys tai ...

                                               

Tilinpäätös

Tilinpäätös on päättyneeltä tilikaudelta laadittava tilinpäätöslaskelmien ja muiden tilinpäätösasiakirjojen kokonaisuus, jolla selvitetään yrityksen tai muun talousyksikön toiminnan taloudellinen tulos tilikaudelta sekä taloudellinen asema tilinp ...

                                               

Vaihtovelkakirjalaina

Vaihtovelkakirjalaina on korollinen tai koroton laina, jonka osakeyhtiö voi ottaa sijoittajalta. Lainan ehdoissa sovitaan siitä, onko sijoittajalla laina-ajan päätyttyä oikeus halutessaan vaihtaa koko lainamäärä tai osa siitä yhtiön osakkeisiin e ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →