ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 184                                               

Kansantalous

Kansantalous tarkoittaa yhteiskunnan talouden muodostamaa kokonaisuutta. Kansantalouden toimintaa voidaan tarkastella jakamalla toimijat talousyksiköihin. Kansantalouden tilinpito tarkastelee talousyksiköiden välisiä virta- ja varantotietoja. Til ...

                                               

Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma

Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma on 10:n Suomen taloustieteen yksikön yhteinen taloustieteen tohtoriohjelma, joka käynnisti toimintansa vuonna 1990. Jatkokoulutusohjelmaa hallinnoi Helsinki Center of Economic Research. HE ...

                                               

Kehitystaloustiede

Kehitystaloustiede on taloustieteen osa-alue, joka tutkii kehitysmaiden talouksiin liittyviä erityiskysymyksiä. Sen perinteisiä tutkimusteemoja ovat muun muassa talouskasvu, talouden rakennemuutos, köyhyyden vähentäminen, väestön kasvuun liittyvä ...

                                               

Kerskakulutus

Kerskakulutus tarkoittaa sellaista kuluttamisen muotoa, jossa taloudellista valtaa omaavat henkilöt osoittavat hankkimillaan luksustuotteilla varakkuuttaan. Kerskakulutuksellaan kuluttajat haluavat hankkia tai ylläpitää saamaansa sosiaalista arvo ...

                                               

Klassinen taloustiede

Klassinen taloustiede tarkoittaa Adam Smithin ja häntä seuranneiden taloustieteilijöiden edustamaa koulukuntaa, joka sai alkunsa 1700-luvulla Smith kirjasta Kansojen varallisuus. Sen merkittävimpiin teoreetikoihin lasketaan Adam Smithin lisäksi D ...

                                               

Kokonaistuotanto

Kokonaistuotanto on kansantaloudessa tietyssä ajanjaksossa, yleensä vuodessa, tuotettujen lopputuotteiden arvo. Kokonaistuotannon mittarina käytetään bruttokansantuotetta. Esimerkiksi Suomen BKT oli vuonna 2007 noin 165 miljardia €. lähde?

                                               

Kulutusaste

Kulutusaste c {\displaystyle c} on se osa yksilön tai ryhmän tuloista, joka menee kulutukseen. Jos tulo on Y {\displaystyle Y}, siitä kulutetaan summa C {\displaystyle C} ja säästetään summa S = 1 − C {\displaystyle S=1-C}, niin kulutusaste on c ...

                                               

Kvasi-optioarvo

Kvasi-optioarvo on kustannus-hyötyanalyysin käsite, jolla tarkoitetaan odottamisesta saadun informaation arvoa. Joskus saattaa olla kannattavaa lykätä jonkin projektin toteuttamista, jos on mahdollista, että lähitulevaisuudessa saadaan lisää hyöd ...

                                               

Käytettävissä oleva tulo

Käytettävissä oleva tulo on tilastoinnissa käytetty määritelmä. Se lasketaan vähentämällä brutto- eli kokonaistulosta tulovero ja muut tulonsiirrot. Kansantalouden tilinpidossa se lasketaan sektoreittain lisäämällä ensituloon saadut ja vähentämäl ...

                                               

Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli on kuvaus keskeisistä liiketoiminnan menestystekijöitä sekä niiden välisistä riippuvuussuhteista, joilla arvoa luodaan osakkeenomistajille.

                                               

Lucasin kritiikki

Lucasin kritiikki viittaa Robert Lucasin vuonna 1976 esittämään kritiikkiin, joka kohdistui senaikaisiin ekonometrisiin makromalleihin ja niiden ennustekykyyn. Lucasin mukaan näitä malleja ei voitu kovin luotettavasti käyttää politiikka-analyysei ...

                                               

Luettelo valtioista liiketoiminnan helppouden mukaan

Luettelo valtioista liiketoiminnan helppouden mukaan on Maailmanpankin tutkijoiden alullepanema vertailu, jossa maat laitetaan järjestykseen sen perusteella, miten vähän maiden harjoittama talouden sääntely haittaa liiketoiminnan harjoittamista. ...

                                               

Luettelo valtioista taloudellisen vapauden mukaan

Luettelo valtioista taloudellisen vapauden mukaan on luettelo, jossa valtiot on asetettu järjestykseen taloudellista vapautta mittaavan Index of Economic Freedom -indeksin mukaan. Se perustuu amerikkalaisen konservatiivisen ajatushautomon Heritag ...

                                               

Luonnollinen työttömyysaste

Luonnollinen työttömyysaste vuodelta 1968. Tämä Milton Friedmanin ns. luonnollinen työttömyysaste on todellisuudessa hallituksille asetettu vaatimus olla parantamatta työllisyyttä ns. elvyttävin toimin, Friedmanin väittäessä työllisyyden edistämi ...

                                               

Luova tuho

Luova tuho tarkoittaa taloustieteen terminä sitä, miten yhteiskunnassa ja etenkin taloudessa vanhat yritykset, tuotteet ja ammatit häviävät uusien, parempien ja tuottavampien tieltä. Näin työntekijät, raaka-aineet ja rahoitus vapautuvat hyödyllis ...

                                               

Markkinahäiriö

Markkinahäiriö on taloustieteessä tilanne, jossa markkinat eivät allokoi tai tuota tehokkaasti hyödykkeitä. Se määritellään ei-Pareto-optimaalisena tasapainona, jossa jonkun toimijan asemaa voisi parantaa muiden kärsimättä. Yleisemmin markkinahäi ...

                                               

Markkinaistaminen

Markkinaistamisella tarkoitetaan laajasti sellaisen verorahoitteisen palvelujen järjestämistavan muuttamista, jossa hierarkiasta siirrytään markkinasuuntautuneiden toimintatapojen soveltamiseen.

                                               

MAUSS

MAUSS on ranskalainen tutkijaryhmä. Sen tavoitteena on järjestelmällisesti murtaa taloustieteellisten teorioiden filosofisia perusteita. Ryhmä on saanut inspiraationsa 1900-luvun alun sosiologista Marcel Maussista, jonka kuuluisin teos on Lahja. ...

                                               

Moraalittoman velan teoria

Moraalittoman velan teoria on oppi, jonka mukaan diktaattorin, yksityisten pankkien tai paikallisten yritysten ottamia lainoja ei voida myöhemmin pätevästi siirtää valtion maksettavaksi. Mikäli näin tehdään ja siirto katsotaan päteväksi, yhteisku ...

                                               

Nimellisarvo

Nimellisarvo on taloustieteessä arvopaperiin, saamistodisteeseen tai rahaan merkitty arvo. Nimellisarvo osoittaa tavallisesti hyödykkeen raha-arvon sen syntymisajankohtana. Nimellisarvo ei välttämättä vastaa hintaa, joka hyödykkeestä on alun peri ...

                                               

Nimelliskorko

Nimelliskorko tarkoittaa korkoa, josta ei ole poistettu inflaation tai deflaation vaikutusta. Nimelliskorko on se korko, joka on merkitty esimerkiksi talletus- tai lainasopimukseen. Kun nimelliskorosta vähennetään inflaatio, saadaan reaalikorko. ...

                                               

Näkymätön käsi

Näkymätön käsi on moraalifilosofi ja taloustieteilijä Adam Smithin käyttämä metafora hänen teoretisoimastaan sosiaalisesta mekanismista, jonka mukaan vapailla markkinoilla yksilöiden oman edun tavoittelu toimii samalla yhteisen edun hyväksi eli i ...

                                               

Omavastuu

Omavastuu tarkoittaa taloustieteessä sitä riskiä, joka jää vahinkotapauksessa vahingon aiheuttajan korvattavaksi. Vakuutustoiminnassa omavastuulla tarkoitetaan sitä osaa vastuusta, joka jää vahinkotapauksessa vakuutuksenottajan kannettavaksi. Oma ...

                                               

Optio-oikeus

Optio-oikeus eli valintaoikeus tarkoittaa oikeutta valita eri vaihtoehdoista. Taloustieteessä optio-oikeus merkitsee yrityksen osakkaan tai työntekijän mahdollisuutta valita ostaako vai jättääkö ostamatta yrityksen osakkeita ennalta päätettyyn hi ...

                                               

Osallistumisaste

Osallistumisaste on ILOn ja OECD:n käyttämä tilastollinen luku, jolla ilmaistaan kuinka moni työikäisistä kansalaisista on työllisiä tai aktiivisesti töitä hakevia eli osa työvoimaa. Osallistumisaste on eri luku kuin työllisyysaste, sillä osallis ...

                                               

Palvelu

Palvelut määritellään yleensä suhteessa konkreettisiin hyödykkeisiin, jolloin niillä voidaan nähdä olevan seuraavat neljä erityispiirrettä: Palvelut ovat prosesseja tai toimintasarjoja. Palvelut ovat ainakin osaksi aineettomia. Käyttäessään palve ...

                                               

Pitkä häntä

Pitkä häntä tarkoittaa tuotevalikoiman monipuolista mutta vähän myyvää osuutta. Internet mahdollistaa pitkä häntä -tuotteiden myynnin kannattavasti. Käsitteen on esitellyt Chris Anderson vuonna 2004. Anderson on käsitellyt termiä laajemmin kirjas ...

                                               

Pysyvän tulotason hypoteesi

Pysyvän tulotason hypoteesi on Milton Friedmanin vuonna 1957 esittämä kulutusteoria, jota hän itse piti parhaana tieteellisenä työnään. Sen mukaan kuluttajat eivät muuta kulutustottumuksiaan, vaikka käteen jäävä ostovoima muuttuisi tilapäisesti, ...

                                               

Pääoma (taloustiede)

Pääoma tarkoittaa taloustieteessä kaikkia ei-inhimillisiä varoja, joita voi omistaa ja vaihtaa markkinoilla. Pääomaa ovat esimerkiksi rahoituspääoma, maa, rakennukset, koneet, kalusto ja patentit. Pääoma sisältää aineellisen ja aineettoman pääoma ...

                                               

Pääomakanta

Pääomakanta on kansantalouden käsite joka kuvaa tuotantoon käytettäviä kiinteitä varoja. Nämä muodostuvat sellaisista aineellisista ja aineettomista valmistetuista varoista joita käytetään toistuvasti tai jatkuvasti tuotantoprosesseissa yli vuode ...

                                               

Raaka-aine

Raaka-aine on jalostuskelpoinen luonnonvara tai puolivalmiste, josta jalostetaan valmiita lopputuotteita tai materiaaleja. Laajempi taloudellinen termi on tuotannontekijä. Raaka-aineiden tuottamista sanotaan alkutuotannoksi mutta myös biosfäärin ...

                                               

Rahan kiertonopeus

Rahan kiertonopeudella tarkoitetaan taloudessa sitä nopeutta, millä raha siirtyy rahanhaltijalta toiselle. Toisin sanottuna se on luku, joka kertoo, kuinka monta kertaa rahavarannon kukin rahayksikkö on vuoden aikana käytetty. Se lasketaan jakama ...

                                               

Rahan neutraalisuus

Rahan neutraalisuus tarkoittaa sitä että muutos rahavarannon koossa muuttaa vain nimellisiä hintoja ja nimellisiä palkkoja, mutta että se ei reaalisesti vaikuta talouteen, kuten työllisyyteen tai reaaliseen bruttokansantuotteeseen. Rahan neutraal ...

                                               

Ramsey-hinnoittelu

Ramsey-hinnoittelu on eräs taloustieteellinen malli, jota pidetään kansantaloudellisesti optimaalisena tapana hinnoitella ns. yleishyödyllisen luonnollisen monopolin suoritteet. Tällainen monopoli voi olla vaikka kunnallinen energialaitos tai lan ...

                                               

Rautainen palkkalaki

Rautainen palkkalaki on saksalaisen Ferdinand Lassallen 1800-luvulla luoma sovellutus teoriasta, jonka mukaan palkat asettuvat aina toimeentulon vähimmäistasolle. Lassalle muotoili sen englantilaisen David Ricardon esittämästä palkkateoreettisest ...

                                               

Reaalikorko

Reaalikorko tarkoittaa korkoa, josta on poistettu inflaation tai deflaation vaikutus. Reaalikorko lasketaan vähentämällä nimelliskorosta odotettu tai todellinen inflaatio: r e a l i k o r k o = n i m e l i s k o r k o − i n f l a t i o {\displays ...

                                               

Reaalinen muutos

Reaalinen muutos on taloustieteessä yleensä arvon tai hinnan muutos, josta on poistettu inflaation vaikutus. Reaaliarvo on hyödykkeen todellinen arvo. Reaaliarvo lasketaan käyttäen valitun perusvuoden hintoja. Nimelliset suureet taas perustuvat t ...

                                               

Rikotun ikkunan virhepäätelmä

Rikotun ikkunan virhepäätelmä on alun perin Frédéric Bastiatin kehittämä esimerkkitarina, joka on tarkoitettu havainnollistamaan vaihtoehtoiskustannusten huomiotta jättämistä.

                                               

Sosiaalitaloustiede

Sosiaalitaloustiede on teoreettistä ja empiiristä taloustieteellistä tutkimusta, jossa sovelletaan taloustieteen menetelmiä. Sosiaalitaloustieteellisen tutkimuksen avulla voidaan arvioida sosiaalipalveluiden ja sosiaalityön kustannusvaikuttavuutt ...

                                               

Sääntely

Sääntely tarkoittaa taloudellisen toiminnan yhteydessä taloudellista sääntelyä eli markkinoiden sääntelyä. Ääripäissä vapaa markkinatalous on täysin sääntelemätön, kun taas kokonaan sääntelemällä ohjattua järjestelmää kutsutaan suunnitelmataloude ...

                                               

Säästö

Säästö määritellään taloustieteessä kuluttajan käytettävissä olevien tulojen ja kulutuksen erotukseksi. Se osa tuloista säästetään, jota ei välittömästi käytetä tavaroiden tai palvelujen ostamiseen. Myös yritysten tilinpidossa ja hallitusten budj ...

                                               

Taloudellinen tasapaino

Taloudellinen tasapaino tarkoittaa taloustieteessä talouden tilaa, jossa eri tarkasteltavat tekijät ovat tasapainossa eivätkä niiden arvot muutu ilman ulkopuolista vaikutusta. Erityisesti sillä viitataan kysynnän ja tarjonnan tasapainoon eli tila ...

                                               

Taloudellinen tehokkuus

Taloudellinen tehokkuus eli taloudellisuus merkitsee, että tavoite pyritään saavuttamaan mahdollisimman pienin uhrauksin. Koko kansantalouden tehokkuus merkitsee käytössä olevien niukkojen tuotantoresurssien hyödyntämistä mahdollisimman suuren tu ...

                                               

Talouskasvun teoria

Talouskasvun teoriassa pyritään ymmärtämään ja selittämään taloudellista kasvua ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Taloudellinen kasvu tarkoittaa prosessia, jossa kansakunnan vauraus kasvaa lisääntyneen kokonaistuotannon ansiosta. Kokonaistuotanto ...

                                               

Tavara

Tavara -nimitystä käytetään suomen kielessä esineistä omistuksen ja kaupan kohteina. Sanan etymologinen lähtökohta on venäjän kielen suunnilleen samaa tarkoittava товар. Tavaran arvo on tärkeä kansantaloustieteen historiaan liittyvä käsite. Myös ...

                                               

Terveystaloustiede

                                               

The American Economic Review

The American Economic Review on vertaisarvioitu taloustieteellinen aikakauskirja. American Economic Association on julkaissut aikakauskirjaa vuodesta 1911 alkaen, ja se ilmestyy 12 kertaa vuodessa. The American Economic Review on yksi arvostetuim ...

                                               

Työpaikkaomavaraisuus

Työpaikkaomavaraisuus on jollakin alueella työssäkäyvien ja siellä asuvan työllisen työvoiman suhde. Jos alueella on enemmän työpaikkoja kuin työntekijöitä, niin alueen työpaikkaomavaraisuus on yli 100 prosenttia. Jos taas työntekijöitä on enemmä ...

                                               

Velkadeflaatio

Velkadeflaatio on suhdannevaihteluteoria, jonka mukaan taantumat ja lamat ovat seurausta supistuvasta kokonaisvelasta: luottosykli on suhdannesyklin ensisijainen syy.

                                               

Vuokrasääntely

Suomessa vuokrat ovat olleet ajoittain säänneltyjä. 1990-luvun alussa vuokrasääntelystä luovuttiin yleisellä tasolla, mutta sen jälkeenkin esimerkiksi arava-rahoitteiset vuokra-asunnot ovat olleet vuokrasääntelyn piirissä. Suomessakin vuokrasäänt ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →