ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 200                                               

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan organisaation tulee informoida rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä. Tämän informaation sisältö riippuu muun muassa siitä, onko henkilötiedot saatu rekisteröidyltä itseltään vai muualta sekä siitä, ...

                                               

Tietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutettu on suomalainen viranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön noudattamista. Tietosuojavaltuutettu voi antaa määräyksiä asioissa, jotka koskevat rekisteröidyn oi ...

                                               

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava on erityisasiantuntija, jonka tehtävä on toimia ensisijaisesti rekisterinpitäjän tukena ja auttaa rekisterinpitäjää lakisääteisten velvoitteiden toteuttamisessa. Tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu myös asiantuntija-avun antam ...

                                               

Tietoturva (yhdistys)

Tietoturva ry on suomalainen, vuonna 1997 perustettu tietoturva-ammattilaisille suunnattu yhdistys, joka edistää tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta. Yhdistys on Tietotekniikan liiton valtakunnallinen teemayhdistys.

                                               

Tietoturvajohtaja

Tietoturvajohtaja), on keskittynyt organisaation tietoturvallisuuteen. Tehtävän vastuualueet vaihtelevat yritysten tarpeiden mukaan, mutta yleensä ne sisältävät seuraavat tehtävät: Tietoturvapolitiikan rakentaminen ja kehittäminen Tietoturvahalli ...

                                               

Tietoturvamaksu

Tietoturvamaksu on veronluonteinen maksu, jolla katetaan Viestintävirastolle aiheutuvat kustannukset sen hoitaessa osansa viestintäverkkojen tietoturva-asioista. Maksu peritään kerran vuodessa teleyrityksiltä, jotka tarjoavat omaa tai toiselta ha ...

                                               

Tietoturvapäivä

Tietoturvapäivä oli Suomessa vuosittain helmikuussa vietettävä teemapäivä, jonka tarkoituksena on lisätä viestinnän ja opastuksen keinoin kansalaisten tietoisuutta siitä, miten internetin ja muiden sähköisten medioiden käyttö olisi mahdollisimman ...

                                               

Tietovalkama

Tietovalkama on lähinnä teoreettinen tietojärjestelmä jonka tarkoituksena on suojella siihen tallennettua tietoa kaikilta valtiohallinnon toimilta. Suojakeinoina käytetään niin teknisiä keinoja ja juridisia keinoja. Tietovalkamien perustarkoituks ...

                                               

Todennus

Todennuksella tarkoitetaan sitä, että käyttäjän tai palvelun identiteetti varmennetaan. Tämä voidaan tehdä jonkun seuraavan perusteella: jotain, jonka vain tämä käyttäjä omistaa, kuten henkilötodistus jotain, joka on vain tämän käyttäjän fyysinen ...

                                               

Toistettava käännös

Toistettava käännös tarkoittaa tietotekniikassa determinististä tietokoneohjelman käännöstä. Lähdekoodin käännöksen on aina tuotettava identtiset tulokset ja useiden kolmansien osapuolien on voitava varmistaa ja tulla yhteiseen johtopäätökseen "o ...

                                               

Tor (verkko)

Tor on vapaa ohjelmisto, joka on suunniteltu mahdollistamaan Internetin anonyymin käytön ja sensuurin kiertäminen niin, että valtion virastojen, yritysten, internet-palveluntarjoajien tai muiden tahojen olisi vaikeaa jäljittää Internetin käyttäji ...

                                               

Varmuuskopiointi

Varmuuskopioinnilla yleensä tarkoitetaan tapahtumaa, jossa jokin tärkeä tieto kopioidaan ja varastoidaan. Jos alkuperäinen tieto häviää tai tuhoutuu, voidaan tieto palauttaa varmuuskopioista.

                                               

Vastaamon tietomurto

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto on vuosina 2018–2019 tapahtunut ja 21. lokakuuta 2020 julkiseksi tullut tietomurto, jossa jopa 33 000 Psykoterapiakeskus Vastaamon asiakkaan henkilö- ja potilastiedot varastettiin ja ainakin osittain julkai ...

                                               

Viestintävirasto

Viestintävirasto oli vuosina 2001–2018 liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toiminut viranomainen. Sen englanninkielisestä nimestä käytettiin lyhennettä FICORA, joka muodostuu sanojen Fi nnish Co mmunications R egulatory A uthority a ...

                                               

Yleinen tietosuoja-asetus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679 on Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission yhteinen pyrkimys yhtenäistää tietosuojaa koskeva lainsäädäntö kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden kesken. EU:n sisäisen säätelyn ...

                                               

Biometrinen passi

Biometrinen passi tai biopassi on passi, jossa on RFID-sirulle tallennettuna passin omistajan biologisia tietoja, tavallisesti kasvokuva ja sormenjälki, sekä perinteiset henkilötiedot kuten nimi, syntymäaika ja kansalaisuus. Lisäksi sirulla on pa ...

                                               

Biometrinen tunnistaminen

Biometria on teknis-tieteellinen ala, jossa pyritään kehittämään yksilöiviä fysiologiaan perustuvia ihmisen tunnistamismenetelmiä. Biometrialla voidaan tarkoittaa myös yleisesti biologista mittaamista. Erityisesti tilastotiedettä soveltavaa biolo ...

                                               

Biotunniste

Biotunnistetta käytetään henkilön biometriseen tunnistamiseen. Biotunnisteita ovat esimerkiksi DNA, sormenjäljet ja ääninäyte. Myös kasvokuva on biotunniste.

                                               

Iiristunnistus

Iiristunnistus on silmän iiriksen tunnistamiseen perustuva biometrinen tunnistamisen tapa. Iiristunnistusta pidetään luotettavana tunnistautumistapana, sillä se on tarkka, ja iiris kehittyy jo raskausvaiheessa ja sen pigmentointi ensimmäisten eli ...

                                               

Kansalaisvarmenne

Kansalaisvarmenne on digi- ja väestötietoviraston myöntämä sähköinen varmenne, joka mahdollistaa henkilön tunnistamisen sekä sähköisen allekirjoituksen. Kansalaisvarmenteen muodostava kantajan salainen avain upotetaan mikrosiruun, joka liitetään ...

                                               

Kasvojentunnistus

Kasvojentunnistus on kasvojen tunnistamiseen perustuva biometrinen tunnistamisen ala. Kasvojentunnistusta käytetään tunnistautumiseen ja eri henkilöiden erottelemiseen.

                                               

Luottamusverkosto

Luottamusverkosto on sähköinen tunnistautumisjärjestelmä. Luottamusverkosto on suunniteltu korvaamaan suomalaisten yleisesti käyttämä TUPAS. Kansallinen luottamusverkosto koostuu tunnistuspalvelun tarjoajina toimivista vahvojen tunnistusvälineide ...

                                               

Merimiespassi

Merimiespassi on merenkulkijan kansallinen henkilötodistus. Merimiespassi ei ole varsinainen ulkomaanpassi, mutta se oikeuttaa henkilön käymään ja viettämään aikaa maissa laivan ollessa satamassa. Sen sijaan jos vaihtaa satamassa laivasta toiseen ...

                                               

Mobiilivarmenne

Mobiilivarmenne on vuonna 2011 käyttöönotettu mobiilioperaattoreiden ylläpitämä järjestelmä henkilön sähköiseen tunnistamiseen. Mobiilivarmenne otettiin käyttöön vuonna 2011. Ennen operaattoreiden hallinnoimaa järjestelmää osa operaattoreista tar ...

                                               

Sormenjälkitunnistus

Sormenjälkitunnistus on sormenjäljen tunnistamiseen perustuva biometrinen tunnistamisen tapa. Sormenjälkitunnistuksessa tunnistettavaa sormenjälkeä verrataan joko useaan tietokantaan tallennettuun sormenjälkeen tai tietyn henkilön sormenjälkiin.

                                               

Sähköinen asiointitunnus

Sähköinen asiointitunnus on Suomessa käytettävä, henkilön yksilöivä tunniste. Kyseessä on sähköisen henkilöllisyyden tunnus, jota käytetään verkkoasioinnissa. Sähköinen asiointitunnus aktivoidaan, kun henkilö hankkii tunnusta käyttävän sähköisen ...

                                               

Thinglink

ThingLink on vuonna 2010 perustettu suomalais-amerikkalainen yritys, jonka luomat palvelut tekevät kuvista interaktiivisia ja sosiaalisia. Sen perustaja ja toimitusjohtaja on Ulla Engeström ja teknologiajohtaja Janne Jalkanen. ThingLink tuottaa t ...

                                               

TUPAS

Tupas on sähköinen tunnistautumisjärjestelmä. Alkujaan suomalaisten pankkien kehittämä järjestelmä on noussut Suomessa johtavaan asemaan nk. vahvassa tunnistautumisessa, jota käytetään muiden muassa pankkiasiointiin. Merkittävä osa myös julkisist ...

                                               

Eteisvahtimestari

Eteisvahtimestari on henkilö, joka valvoo työkseen esimerkiksi ravintolan tai muun tilan sisäänkäyntiä. Ammatin muita nimityksiä ovat esimerkiksi eteisvahti ja ovivahti. Kaikki näillä nimillä tunnetut ammattinimitykset luokitellaan Suomen lain mu ...

                                               

Henkivartija

Henkivartijalla tarkoitetaan Suomessa vartioimisliikkeen vartijaa, poliisia tai muuta viranomaista, joka toimii henkilösuojaustehtävässä. Vartijan suorittama henkilösuojaustehtävä on yksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa vart ...

                                               

Nuorten oma järjestyksenvalvoja

Nuorten oma järjestyksenvalvoja on vartiointiliikkeen palveluksessa oleva järjestyksenvalvoja, joka perustehtävänsä ohessa toimii nuorten parissa kohtaavalla työotteella. Noja on saanut nuorten kohtaamiseen lisäkoulutusta ja lisäksi hänelle on va ...

                                               

Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusvalvoja on ammattinimike, jonka perustutkinnon voi suorittaa ammattioppilaitoksessa. Perustutkinto on pituudeltaan 120 opintoviikkoa. Perustutkinnon nimi on turvallisuusalan perustutkinto. Perustutkinnosta valmistuneilla on hyvät työn ...

                                               

Vahtimestari

Vahtimestari on henkilö, joka työskentelee esimerkiksi viraston, laitoksen tai yrityksen palveluksessa ja huolehtii tehtävistä kuten postin jakelusta, monistuksesta, kulunvalvonnasta ja vierailijoiden opastuksesta. Ammattinimikkeenä vahtimestari ...

                                               

Vanginvartija

Vanginvartija on henkilö, joka työskentelee vankilassa. Vanginvartijat pitävät huolen siitä, että jokainen vanki menee selliinsä tiettyyn aikaan eikä yritä karata vankilasta. Suomessa vanginvartijat ovat valtion palveluksessa olevia virkamiehiä. ...

                                               

Vartija

Vartija on yksityisen vartioimisliikkeen palveluksessa oleva siviilihenkilö, jonka tehtävänä on suojata omaisuutta tai turvallisuutta yrityksen ja kohteen omistajan tekemän sopimuksen perusteella. Vartijan tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet sek ...

                                               

Vastaava hoitaja (vartioimisliike)

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavalla hoitajalla tarkoitetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 2§ mukaan turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevaa henkilöä, joka vastaa siitä, että luvan haltija ...

                                               

Yksityisetsivä

Yksityisetsivä on ammattilainen, jonka yksityiset henkilöt, yritykset tai muut yhteisöt voivat palkata suorittamaan tutkimuksia puolestaan rikosten ehkäisemiseksi tai paljastamiseksi. Asemaltaan yksityisetsivä ei ole poliisi tai muu viranomainen. ...

                                               

Turvatekniikka

Turvatekniikka tai pidemmässä muodossa turvallisuustekniikka on sateenvarjokäsite laajalle teknisten sovellusten kirjolle, jolla pyritään suojaamaan ihmisiä, rakennuksia, yhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja koneita joltakin kyseisen systeemin ul ...

                                               

ATEX

ATEX tai vanhemmalta nimeltään Ex-määräys tarkoittaa räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä laitteita koskevaa lainsäädäntöä ja standardisointia. EU-alueella nämä perustuvat EU-direktiiviin. Määräykset koskevat pääosin sähkö- ja elektroniikka ...

                                               

Aurinkosuojakalvo

Aurinkosuojakalvo on ohut ikkunaan asennettava kalvo, joka torjuu auringon lämpö- ja UV-säteilyä, mutta päästää luonnonvalon sisätiloihin. Nykypäivän aurinkosuojakalvon rakenne muodostuu yleensä monikerroksisesta polyesteristä, jossa on naarmuunt ...

                                               

Autohälytin

Autohälytin on ajoneuvon varkaudenestämiseen ja ajoneuvossa olevan omaisuuden varkauksilta suojaamiseen tarkoitettu laite. Ajoneuvojen varkaudenestolaitteille on määritelty lukuisia standardeja. Euroopan yhteisössä niitä säätelee esimerkiksi ajon ...

                                               

Avainhallinta

Avainhallinnalla ylläpidetään tietoja kiinteistö- ja huoneistoavaimista, seurataan avainhistoriaa sekä valvotaan avainten luovutuksia ja palautuksia. Kiinteistöjen turvallisuuden kannalta avainhallinnalla varmistetaan, että avaimia ei häviä esime ...

                                               

Kassalipas

Kassalipas on kassakaappia kevyempi pienehköjen rahamäärien säilyttämiseen tarkoitettu yleensä metallista tai muovista tehty lipas. Kassalippaista on sekä lukollisia että lukottomia malleja. Kassalippaissa voi olla myös kupinmuotoisia kohtia, joi ...

                                               

Liiketunnistin

Yleisessä käytössä on 4 lajia liiketunnistimia. Ne ovat: Tunnistaa infrapunasäteilyn voimakkuuden nopeat vaihtelut, jotka johtuvat kehon tai muun lämmönlähteen liikkeestä. Tarvitsee toimiakseen kahta elementtiä: lämpöeroa valvottavaan kohteeseen ...

                                               

Palokatko

Palokatko on palo-osastojen välisten aukkojen tai talotekniikkaläpivientien tiivistys ja paloeriste. Palokatkolla pyritään estämään tulen ja savukaasujen leviäminen rakennuksessa läpivienti-aukkojen kautta palovahingon sattuessa. Palokatkon raken ...

                                               

Palonsuoja-aine

Palonsuoja-aine eli palonestoaine on kemikaali, joka estää tai hidastaa tulen leviämistä aineessa. Palonestoaineita käytetään muun muassa tekstiileissä. Aineet voivat toimia neljällä mekanismilla palavan aineen imeytyminen tai liukeneminen talkki ...

                                               

Rikosilmoitinjärjestelmä

Rikosilmoitinjärjestelmällä tarkoitetaan laitteistoa, jonka tarkoituksena on suojata valvomalla esimerkiksi tiloja, rakennusta, aluetta tai tiettyä kohdetta kuten esimerkiksi kassakaappia erilaisten ilmaisimien avulla siten, että murtautumisesta, ...

                                               

Tallelokero

Tallelokero on lukittava ja tukevan rakenteen avulla murtosuojattu eräänlainen pieni kassakaappi, joka on pankeissa tai muissa tallelokeropalvelua tarjoavissa yrityksissä sijoitettu useiden samanlaisten kanssa pankkiholviin, kassakaappiin tai muu ...

                                               

Turva-alusta

Turva-alusta tai iskua vaimentava alusta on putoamispinta, jonka tavoitteena pienentää loukkaantumisriskiä siihen pudotessa. SFS-EN 1177 -standardin mukaiset turva-alustan materiaalin minimipaksuudesta ja suurimasta sallitusta vapaa putoamiskorke ...

                                               

Turvakalvo

Turvakalvo on ikkunan lasiin asennettava suojakalvo, joka tekee tavallisesta lasista huomattavasti kestävämmän ja elastisemman. Turvakalvo estää lasin hajoamisen vaarallisiksi irrallisiksi ja lentäviksi kappaleiksi, jos lasiin kohdistuu voimakas ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →