ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 203                                               

Elinkeino-oikeus

Elinkeino-oikeus on oikeudenala, jonka piiriin kuuluvat elinkeinonharjoittamista ja elinkeinon harjoittamisen oikeutta koskevat asiat. Joissakin maissa elinkeino-oikeus on elinkeinoasioita käsittelevä erityistuomioistuin. Subjektiivisena oikeuten ...

                                               

Irtisanominen

Irtisanominen on toimenpide, jolla jompikumpi sopimusosapuoli lakkauttaa sopimuksen voimassaolon. Irtisanominen voi koskea kaikenlaisia sopimuksia kuten velkaa, huoneenvuokrasopimusta, työsuhdetta tai virkasuhdetta. Esimerkiksi työsopimuslaki ede ...

                                               

Irtisanomissuoja

Työntekijän irtisanomissuojalla tarkoitetaan sitä, että työnantajalla täytyy olla painava ja asiallinen syy irtisanoa työntekijä. Näin työntekijää suojataan laittomalta työnantajan irtisanomiselta ja tämän takia lakiin on määritelty syyt, joiden ...

                                               

Kilpailukieltosopimus

Kilpailukieltosopimus rajoittaa työntekijän oikeutta siirtyä kilpailevan yrityksen palvelukseen. Sopimuksella voidaan estää myös kilpailevan yrityksen perustaminen työnantajan toimialalle.

                                               

Liikkeen luovutus

Liikkeen luovutus on työsopimuksiin ja yrityskauppoihin liittyvä käsite, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa tietty pysyväksi organisoitu taloudellinen kokonaisuus, kuten yritys, vaihtaa omistajaa ja liikkeen toiminta jatkuu. Liikkeen luovutus t ...

                                               

Nollatuntisopimus

Nollatuntisopimus tarkoittaa työsopimusta, jossa minimityötuntien määräksi on sovittu nolla tuntia. Viikkotunneiksi saattaa olla määritelty esimerkiksi 0–40 tuntia. Käsite ei ole Suomessa juridinen, vaan lakikielessä puhutaan vaihtelevan työajan ...

                                               

Palkollissääntö

Palkollissääntö oli Ruotsissa ja Suomessa voimassa ollut säännöstö. Se sääteli niiden ihmisten asemaa, jotka eivät maksaneet veroja. Käytännössä tämä tarkoitti ihmisiä, jotka eivät omistaneet maata. Erityisesti nimitys palkollinen oli käytössä vu ...

                                               

Palveluspakko

Palveluspakko oli Ruotsissa ja Suomessa voimassa ollut säännös, joka perustui vuoden 1664 palkollissäännökseen ja 1800-luvun alun asetuksiin. Sen mukaan ihmisten, jotka eivät maksaneet veroja, oli oltava jonkun veroamaksavan palveluksessa. Jos pa ...

                                               

Sairausloma

Suomessa ensimmäinen sairauslomapäivä on palkaton joidenkin alojen työsopimuksissa. Syyskuussa 2015 hallitus esitti, että ensimmäisen sairauslomapäivän palkka yleisesti puolitettaisiin. Vuonna 2012 Suomessa lääkäreistä 50 % kannatti ja 32 % vastu ...

                                               

Työläisneuvosto

Työläisneuvosto on ansiontyönään toisen palveluksessa työtä tekevien henkilöiden järjestämä päättävä tai neuvoa-antava elin. Niitä kehittyi ensi alkuun Pietarissa ja Torinossa ensimmäisen maailmansodan aikoihin ja niiden pyrkimyksenä oli vaihtele ...

                                               

Työsopimus

Työsopimus on kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti tehty tahdonilmaisu, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle tämän määrittelemään tehtävää, työtä, sovitulla tai määritellyllä paikalla tai -alueella, sovittuna aikana, työnantajan ...

                                               

Äitiysvapaa

Äitiysvapaa on noin kuukausi ennen laskettua lapsen syntymää alkava vapaa. Raskaana olevalle naiselle on vaarallista tehdä töitä, jotka saattavat vahingoittaa syntymätöntä lasta. Suomessa vapaan kesto on 105 arkipäivää: se alkaa 30 päivää ennen l ...

                                               

Työn taloustiede

Työn taloustiede tutkii työmarkkinoiden toimintaa. Työn taloustieteen tunnetuimpia aiheita ovat muun muassa tulonjako, työn tarjonta, työttömyys ja koulutus. Työmarkkinoita voidaan tarkastella muiden markkinoiden tapaan kysynnän ja tarjonnan kaut ...

                                               

Insider-outsider-teoria

Insider-outsider-teoria on teoria, jota käytetään työn taloustieteessä selittämään taloudellisten toimijoiden käyttäytymistä tilanteessa, jossa joillain toimijoilla on enemmän etuoikeuksia kuin muilla. Teorian kehittivät Assar Lindbeck ja Dennis ...

                                               

Nimellispalkka

Nimellispalkka on työpalkka, joka ilmaistaan rahayksikön avulla. Käsitteenä nimellispalkka eroaa reaalipalkasta siten, että se ei kuvaa palkan varsinaista ostovoimaa.

                                               

Palkkakatto

Palkkakatolla tarkoitetaan tietyissä ammattiurheilun liigoissa sitä summaa, jonka joukkue voi enintään käyttää pelaajien palkkoihin. Palkkakaton tarkoitus on pitää seurojen kulut kurissa ja estää rikkaiden seurojen dominointi rahan voimalla.

                                               

Tasapainopalkka

Taloustieteessä tasapainopalkka tarkoittaa palkkatasoa, jolla työntekijöistä ei ole pulaa eikä ylitarjontaakaan. Liian korkealla palkalla kaikki työntekijät eivät työllisty ja liian matalalla palkalla halukkaita työntekijöiden ottajia olisi enemm ...

                                               

Avokonttori

Avokonttori eli maisemakonttori on 1960-luvulla käyttöönotettu termi. Se tarkoittaa yleensä suurta toimistotilaa, jossa työskentelee kymmeniä tai satoja työntekijöitä tyypillisesti yhdessä kerroksessa. Työtilat ovat yleensä joko sermeillä erotett ...

                                               

Monitilatoimisto

Monitilatoimisto tarkoittaa toimistoa, jonka keskellä on avointa tilaa, minkä lisäksi tarjolla on myös äänieristettyjä puhelinkoppeja, tiimityöskentelysaleja sekä rentoja tiloja vapaamuotoista ideointia varten. Monitilatoimisto suunniteltiin alun ...

                                               

Toimisto

Toimisto on huone tai muu alue, jossa ihmiset työskentelevät. Toimisto on arkkitehtuurinen ja suunnitelmallinen ilmiö, joka esiintyy useassa muodossa. Se voi olla pieni työpenkki tai nurkkaus myyntikojun nurkassa tai useita kerroksia käsittävä os ...

                                               

Virtuaalitoimisto

Virtuaalitoimisto on osoite-, sihteeri-, imagon kohotus- ja tukipalvelu yrityksille. Monet yritykset, kuten freelance-toimijat ja myyntiedustajat, eivät välttämättä kaipaa fyysistä osoitetta, mutta tarvitsevat niin sanottuja back-office -palveluj ...

                                               

Alouette

Alouette on ranskalainen kansanlaulu, jonka sanat viittaavat metsästyssaaliina saadun leivosen kynimiseen. Siinä mielessä kyseessä lienee alun perin työlaulu. Laulua on laulettu lastenlauluna ympäri maailmaa. Sen on suomentanut ainakin nimimerkki ...

                                               

Työpsykologia

Työ- ja organisaatiopsykologia tutkii työssä tapahtuvia psykologisia prosesseja. Organisaatiopsykologia keskittyy organisaatioiden toimintaan. Työ- ja organisaatiopsykologia ovat toisiaan lähellään olevia psykologian haaroja. Työ- ja organisaatio ...

                                               

Boreout

Boreout tarkoittaa työssä turhautumista ja pitkästymistä mielekkäiden työtehtävien puutteesta johtuen vastakohtana liian runsaasta työstä seuraavalle työuupumukselle eli burnoutille. Ongelma syntyy, kun työntekijän taidot ja työtehtävien laatu ta ...

                                               

Frederick Herzbergin kaksifaktoriteoria

Yhdysvaltalainen psykologi ja liikkeenjohdon tutkija Fredrik Herzberg lähti tutkimuksissaan liikkeelle siitä, että ihmisellä on kaksi tarvejärjestelmää: perustarpeet välttää kipua ja tarve kasvaa ja kehittyä ihmisenä. Fredrik Herzberg jaotteli vu ...

                                               

Henkilöarviointi

Henkilöarvioinnin tavoitteena on kartoittaa työnhakutilanteessa hakijan ja määritetyn tehtäväkokonaisuuden yhteensopivuutta. Lähtökohtana ovat tehtäväkentästä ja toimintaympäristöstä tulevat tarpeet ja haasteet. Niiden pohjalta määritetään toimek ...

                                               

Henkilöstötutkimus

Henkilöstötutkimus on organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä, asenteita, työssäjaksamista tai ammattitaitoa mittaava ja analysoiva tutkimus. Henkilöstötutkimuksen avulla pyritään tyypillisesti toteuttamaan seuraavia kehitystoimenpiteitä: Organi ...

                                               

Kiire

Kiire on jännitteinen tila, jolla on suhde aikaan. Kiirettä voidaan tarkastella sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta. Kiire on henkilökohtaisesti koettu rasittava tunne siitä, että on toimittava liian nopeasti. Jatkuvalla kiireellä on ruumiill ...

                                               

Management audit

Management audit on yritysjohdon arviointimenetelmä. Se tuottaa tietoa päätöksenteon ja johdon kehittämisen tueksi. Se tarjoaa ulkopuolisen, neutraalin näkemyksen johtajien, johtoryhmien sekä tunnistettujen seuraajaehdokkaiden valmiuksista ja keh ...

                                               

Työelämän laatu

Työelämän laatu viittaa yleisimmin työntekijöiden kokemukseen työssä viihtymisestä. Hyvän työelämän laadun on todettu edistävän työpaikkojen tuottavuutta, kilpailukykyä, työmotivaatiota, työorganisaatioiden julkista kuvaa sekä palveluiden ja tuot ...

                                               

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu ammattitaitoisten työntekijöiden tekemästä turvallisesta, terveellisestä ja tuottavasta työstä hyvin johdetussa organisaatiossa, jossa työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi, palkitsevaksi ja elämänh ...

                                               

Työmotivaatio

Työmotivaatio on erityisesti työorganisaatiossa, tarkoittaa tutkimusta ja toimintaa, joka tähtää työntekemisen motivaation ja siten työtehon parantamiseen. lähde? Motivaatiota ja sen muodostumista kuvaillaan erilaisilla motivaatioteorioilla, jotk ...

                                               

Työn imu

Työn imu on suhteellisen tuore työhyvinvoinnin käsite. Se kuvaa työntekijän myönteisiä työhyvinvointikokemuksia, ei pahoinvoinnin, kuormittuneisuuden tai stressioireilun määrää työssä. Suomalaisessa työolotutkimuksessa ja keskustelussa työn imu o ...

                                               

Työntekijöiden sitouttaminen

Työntekijöiden sitouttaminen on talouselämässä kutsuttu henkilöstöjohtamisen menettelytapa, jolla yritys pyrkii asettamaan yrityksen työntekijöille muita arvoja kuin mitä työsopimuksessa on välittömästi sovittu. Työntekijöiden sitouttaminen –term ...

                                               

Työpaikkakiusaaminen

Työpaikkakiusaaminen tarkoittaa tilannetta, jossa yksi tai useampi työyhteisön jäsen joutuu toistuvasti järjestelmällisen kielteisen tai vihamielisen käyttäytymisen kohteeksi.

                                               

Työuupumus

Työuupumus eli loppuunpalaminen on työhön liittyvä stressi-oireyhtymä, joka häiritsee täysipainoista työstä suoriutumista. Työuupumuksen oireita ovat voimakas yleistynyt väsymys, kyynistynyt asenne työtä kohtaan ja alentunut aikaansaamisen tunne. ...

                                               

Maatalouden työterveyshuolto

Maatalouden työterveyshuolto on asiantuntijapalvelu, jota tarjoaa Työterveyslaitos. Suomalaisen järjestelmän mukaan maataluden harjoittajat ovat yrittäjiä, jotka saavat yhteiskunnalta taloudellista tukea toimintansa kannattavana pitämiseen, koska ...

                                               

METELI

METELI on lyhenne tutkimusohjelman ”Metalliteollisuuden henkilöstöjen työolosuhteet, terveydentila ja liikuntakäyttäytyminen” nimestä. METELI-tutkimus käynnistyi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa 1970-luvun alkaessa. METE ...

                                               

Nanoturvallisuuskeskus

Työterveyslaitokselle perustettiin vuoden 2011 alusta nanoturvallisuuskeskus vastaamaan kasvavaan tarpeeseen nanomateriaalien turvallisuuskysymyksissä. Nanoturvallisuuskeskus keskittyy työympäristössä esiintyvien nanohiukkasten haittojen ja riski ...

                                               

Presenteismi

Presenteismi tarkoittaa sitä, että työntekijä tulee töihin sairaana tai muuten huonokuntoisena. Hän on paikalla, mutta ei täysipainoisesti läsnä. Termi on otettu käyttöön tutkittaessa työtehoon liittyviä ilmiöitä. Usein presenteismiin ajaa tiimit ...

                                               

Suomen Aktiivisin Työpaikka

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on työkalu työpaikan liikuntaohjelman suunnitteluun ja arviointiin. Kartoitusta suositellaan yli 30 henkilöä työllistäville organisaatioille. Kartoitukseen sisältyy sähköinen kysely, jossa käydään läpi hyvin ...

                                               

Suomen työtapaturmavakuutus

Suomen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka korvaa työsuhteessa ja työtehtävissä tapahtuvista tapaturmista ja ammattitaudeista aiheutuvia menetyksiä.

                                               

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto ry – Finlands Företagshälsovårdareförbund rf on työterveyshoitajien ammattiliitto. Liitolla on 18 alueellista paikallisosastoa. Liiton keskusjärjestö on Akava.

                                               

Työterveyslaitos

Työterveyslaitos on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö ja toimii Suomen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Työterveyslaitoksen toiminta perust ...

                                               

Työväenliike

Työväenliike on liike, jonka tavoitteena on työläisten elinolojen puolustaminen ja parantaminen. Työväenliike jaetaan perinteisesti kahteen pääosaan, jotka ovat ammatillinen työväenliike ja poliittinen työväenliike. Suomen työväenliikkeen varhais ...

                                               

Amerikan Suomalainen Sosialistijärjestö

Amerikan Suomalainen Sosialistijärjestö oli 1900-luvun alussa perustettu Yhdysvaltain sosialistisen puolueen suomenkielinen järjestö. Se toimi puolueen amerikansuomalaisten jäsenten keskuudessa ja oli yksi lukuisista siirtolaisten perustamista er ...

                                               

Anarkistinen internationaali

Anarkistinen internationaali oli vuosina 1872–1877 toiminut anarkistisen työväenliikkeen kansainvälinen yhteistyöjärjestö. Se syntyi Ensimmäisen internationaalin hajottua vuoden 1872 Haagin kongressin jälkeen marxilaisten ja anarkistien välisiin ...

                                               

Arbetets Vänner

Arbetets Vänner on järjestö, joka on määrittänyt tehtäväkseen edistää erilaisia suomenruotsalaisia pyrkimyksiä. Yhdistys muodostuu kattoyhdistyksestä ja alue-yhdistyksistä. Ensimmäinen AV-yhdistys perustettiin Helsinkiin 1891. Aloitteentekijä yhd ...

                                               

Ensimmäinen internationaali

Kansainvälinen työväenliitto eli niin sanottu ensimmäinen internationaali oli 1800-luvulla muodostuneen työväenliikkeen ensimmäinen kansainvälinen yhteistyöjärjestö. Se perustettiin Saint Martins Hallissa Lontoossa vuonna 1864. Internationaalin e ...

                                               

Ensimmäinen yleinen torpparikokous

Ensimmäinen yleinen torpparikokous oli Tampereen työväentalolla 9.–12. huhtikuuta 1906 järjestetty valtakunnallinen torpparien ja maataloustyöväen kokous, jonka koollekutsujana toimi Suomen Sosialidemokraattinen Puolue. Kyseessä oli ensimmäinen k ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →