ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 230                                               

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu on toimintaa, jonka tavoitteena on eliölajien, luontotyyppien, luonnon monimuotoisuuden, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen elin nk. luonnon säilyttäminen. Suojelu voi kohdistua eliölajiin, elinympäristöön, luontotyyppiin, luonnon ...

                                               

Aktiivinen luonnonhoito

Aktiivinen luonnonhoito on tietyn luontotyypin tai lajistolle otollisen elinympäristön elvyttämistä tai ylläpitämistä aktiivisin toimenpitein. Aktiivisen luonnonhoidon toimenpiteiden tavoitteet ovat moninaisia. Niihin kuuluvat luonnon monimuotois ...

                                               

Alueelliset ympäristökeskukset

Alueelliset ympäristökeskukset huolehtivat toimialueellaan ympäristönsuojelusta, alueiden käytöstä ja rakentamisen ohjauksesta, luonnonsuojelusta ja kulttuuriympäristön hoidosta sekä vesivarojen käytöstä ja hoidosta. Alueellisia ympäristökeskuksi ...

                                               

Avainbiotooppi

Avainbiotooppi tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävää eliöiden elinympäristöä. Suomen metsälaissa määritellään avainbiotoopit, joiden säästämiseen pyritään metsätaloudessa.

                                               

Bonnin sopimus

Bonnin sopimus on kansainvälinen yleissopimus muuttolintujen ja muiden muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta. Sillä pyritään suojelemaan sellaisten luonnonvaraisten eläinten kantoja, jotka säännöllisesti kulkevat maasta toiseen. Sop ...

                                               

Boreaalinen luonnonmetsä

Boreaalinen luonnonmetsä on EU:n luontodirektiiviin kuuluva ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi boreaalisella vyöhykkeellä. Suomella ja Ruotsilla on suojelussa erityisvastuu, sillä luontotyyppi esiintyy vain kyseisten valtioiden alueella EU:ss ...

                                               

Climate Mission

Climate Mission on suomalaisen peliyhtiön Kuuaseman kehittelemä ja Nokian vuonna 2010 julkaisema luontoaiheinen videopeli. Pelissä on tarkoituksena estää ilmastonmuutosta pelaamalla erilaisia minipelejä, joissa pärjäämällä maailman lämpötilaa voi ...

                                               

EEP-ohjelma

EEP-ohjelma on Euroopan eläintarha- ja akvaariojärjestön eli EAZA:n luoma ohjelma eläinlajien suojeluun niiden luonnollisten elinalueiden ulkopuolella eli eläintarhoissa. Työllä mahdollistetaan myös luontoonpalautushankkeita. Ensimmäiset EEP-suoj ...

                                               

Ekoanarkismi

Ekoanarkismi eli ekologinen anarkismi on anarkismin muoto, jossa sen yhteiskuntafilosofisiin käsitteisiin yhdistetään ekologiaa ja se laajennetaan koskemaan myös luontoa sekä eläimiä. Ekonarkismissa painotetaan ympäristöongelmia ja ympäristötieto ...

                                               

Elinvoimainen laji

Elinvoimainen laji on eliölaji, joka tunnetaan hyvin ja jonka kanta on runsas tai vakaa. Sen uhanalaisuusluokitus on Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n mukaan ”Least Concern”. IUCN:n mukaan esimerkiksi ihminen, avoparikaija, hupputasku ja ...

                                               

Energy Star

Energy Star on energiatehokkaiden kuluttajatuotteiden kansainvälinen standardi. Energy Star luotiin Yhdysvaltain hallinnon ohjelmaksi 1990-luvun alussa, mutta myös muut maat kuten Australia, Kanada ja Euroopan unioni ovat ottaneet ohjelman käyttö ...

                                               

Euroopan unionin lintudirektiivi

Euroopan unionin direktiivi luonnonvaraisten lintujen suojelusta eli lintudirektiivi on Euroopan talousyhteisön neuvoston vuonna 1979 Euroopan talousalueen jäsenvaltioille antama direktiivi 79/409/EEC, jolla pyrittiin suojelemaan Euroopan talousy ...

                                               

Euroopan unionin luontodirektiivi

Luontodirektiivi on Euroopan talousyhteisön neuvoston vuonna 1992 säätämä direktiivi, jonka perusteella Euroopan talousyhteisö määritteli arvokkaana pitämiään luontokohteita. Direktiivi on yhä voimassa, joskin päivitettynä. Luontodirektiivin lisä ...

                                               

Ex situ -suojelu

Ex situ -suojelulla tarkoitetaan luonnonsuojelua, joka tapahtuu muualla kuin eliölajin alkuperäisessä elinympäristössä. Ex situ -suojelussa voidaan hyödyntää monia eri laitoksia ja tekniikoita. Sen avulla voidaan suojella sekä geneettistä materia ...

                                               

Geenireservimetsä

Geenireservimetsä on metsäalue, jossa suojellaan puulajin perimää mahdollisimman monimuotoisena, alkuperäisillä kasvupaikoillaan. Suomessa geenireservimetsiä on perustettu Suomessa kasvaville puulajeille: kuuselle, männylle, koivuille, lehmuksell ...

                                               

Helsinki Foundation

Helsinki Foundation on kansainvälisesti toimiva suomalainen luonnonsuojelusäätiö. Voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyyssäätiö hankkii lahjoitusvaroilla maata ja perustaa näihin kohteisiin yksityisiä luonnonsuojelualueita. Säätiön on perustanut ...

                                               

Huippuvuorten siemenholvi

Huippuvuorten siemenholvi eli Tuomiopäivän holvi on Norjalle kuuluvilla Huippuvuorilla 1. maaliskuuta 2008 käyttöön otettu siemenpankki, johon on määrä säilöä kaikkien viljelykasvien siemenet. Alkuvuodesta 2009 holvi sisälsi yli 400 000 kasvin si ...

                                               

Hyönteishotelli

Hyönteishotelli tai ötökkähotelli on hyönteisille rakennettu pönttömäinen keinopesä. Hyönteishotelli tarjoaa eri hyönteisille paikan yöpyä, pesiä tai talvehtia. Ihminen hyödyntää hyönteishotelleja pölyttäjähyönteisten houkuttelemiseksi hedelmäpui ...

                                               

Iines-padonvartija

Iines-padonvartija on turkulaisen kuvanveistäjä Erkki Mykrän veistos, joka paljastettiin vuonna 1979 Suomen ensimmäisen medialuonnonsuojeluhankkeen patsaana Koijärvellä. Veistos kuvaa kädet lanteilla seisovaa topakkaa naishahmoa. Koijärven järven ...

                                               

Kansainvälinen metsäntutkimuskeskus

Kansainvälinen metsäntutkimuskeskus on voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka pääasiallinen tutkimuskohde on kehitysmaiden trooppiset metsät. Sillä on alueelliset toimipisteet Burkina Fasossa, Kamerunissa ja Keniassa, sekä projektitoimipistettä e ...

                                               

Koskiensuojelulaki

Koskiensuojelulaki on 1. helmikuuta 1987 voimaan tullut Suomen lainsäädännön laki, jolla uuden voimalaitoksen rakentamiseen ei saa myöntää vesilaissa tarkoitettua lupaa seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: 1) Partakoskessa ja Kärnäkoskessa ...

                                               

Käävät metsien suojeluarvon indikaattoreina

Lahottajasieniin kuuluvia kääpiä käytetään yleisesti vanhojen, suojeluarvoltaan korkeiden metsien tunnistamiseen luontoinventoinneissa. Metsätaloudelle herkkien kääpien esiintyminen kertoo laajemmin lahopuusta riippuvaisten eliölajien tilasta ja ...

                                               

LAC

LAC -menetelmä eli suomeksi "hyväksyttävän muutoksen rajat" on menetelmä, jolla mitataan esimerkiksi virkistyskäytön tai luontomatkailun aiheuttamia vaikutuksia yksittäisen alueen ekologisen, taloudellisen ja sosiaaliskulttuurisen kestävyyden til ...

                                               

Lajien suojelu

Lajien suojelu on luonnonsuojelun osa-alue, jonka tavoitteena on lajistollisen monimuotoisuuden säilyttäminen. Se käsittää tiettyyn eliölajiin kohdistuvat luonnonsuojelun toimenpiteet. Yksittäisten lajien keskeisiä suojelukeinoja ovat niiden esii ...

                                               

Lintudirektiivin I liite

Lintudirektiivin I liite on Euroopan talousyhteisön neuvoston 2. huhtikuuta 1979 hyväksymän direktiivin eli Euroopan talousyhteisön silloisille jäsenvaltioille sitova kansallisten lainsäädäntöjen ohjeen liite, jossa määriteltiin suojeltavat villi ...

                                               

Lounais-Hämeen Luonto

Lounais-Hämeen Luonto on Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistyksen julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1955 ja sitä oli vuoteen 2010 mennessä ilmestynyt yhteensä 97 numeroa. Lehden ensimmäinen ja toistaiseksi pitkäa ...

                                               

Luettelo Suomen kansainvälisistä vastuulajeista

Luettelo Suomen kansainvälisistä vastuulajeista sisältää ne eliölajit, joiden populaatiosta vähintään Euroopan alueella merkittävä osa elää tai lisääntyy Suomessa, ja joiden seurannasta, tutkimuksesta ja suojelusta Suomella on siksi kansainvälise ...

                                               

Luettelo Suomessa rauhoitetuista kasvilajeista

Suomessa voimassa olevan luonnonsuojeluasetuksen 26. pykälän mukaan seuraavat luettelon kasvilajit ovat rauhoitettuja koko maassa tai alueellisesti. Luettelon viimeisin päivitys on tullut voimaan 1.10.2009.

                                               

Luettelo Suomessa rauhoitetuista selkärangattomista

Suomessa voimassa olevan luonnonsuojeluasetuksen liitteen 2 sekä kalastusasetuksen 18§ mukaan alla luetellut selkärangattomat eläimet ovat rauhoitettuja koko maassa. Merkintä D2 tarkoittaa lajin kuuluvan lisäksi Euroopan unionin luontodirektiivin ...

                                               

Luonnonalue

Luonnonalue on alue, jota ei ole otettu tehokkaan tuotannon piiriin, kulttuurimaaksi tai rakennusmaaksi. Ihmisen toiminnan vuoksi monet luonnon itsensä luomat elinympäristöt katoaisivat ilman suojelua. Saman kohtalon ovat kokeneet vanhojen ja hyl ...

                                               

Luonnonarvokauppa

Luonnonarvokauppa tarkoittaa sitä, että maanomistaja sitoutuu vapaaehtoisesta sopimuksesta ylläpitämään tai lisäämään luonnonarvoja metsässään määräajan. Tästä hän saa tuloa luonnonarvojen ostajalta: maksajina eli luonnonarvojen ostajina voivat t ...

                                               

Luonnonhoitometsä

Luonnonhoitometsä on ollut Metsähallituksen päätöksellä perustettu erikoismetsä. Siinä on voinut olla eri tavalla käsiteltäviä osia, kuten puistometsiä, aarnialueen säilytettäviä alueita sekä myös talousmetsiä. Metsähallitus on luopunut nimikkeen ...

                                               

Luonnonsuojeluvalvoja

Luonnonsuojeluvalvoja oli aiemmin Suomessa valtion viranomainen, jonka tehtävänä oli edistää luonnonsuojelua Suomessa. Luonnonsuojeluvalvoja oli johtosääntönsä mukaan toiminnassaan lähinnä maatalousministeriön alainen, ja ministeriö määräsi luonn ...

                                               

Luonnosta hävinnyt laji

Luonnosta hävinnyt laji tarkoittaa eliölajia, jonka luonnonvarainen kanta on kuollut sukupuuttoon, mutta jota on edelleen jäljellä esimerkiksi viljeltynä, istutettuna tai eläintarhassa. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN uhanalaisuusluokitu ...

                                               

Luontokohde

Luontokohde on Suomen metsätaloudessa metsässä sijaitseva pistemäinen tai alueellinen kohde, joka jätetään metsätaloustöissä kokonaan toiminnan ulkopuolella tai toiminta on rajoitettua. Luontokohteiden tarkoituksena on suojella lajiesiintymiä, el ...

                                               

Maakunnallisesti arvokas biotooppi

Maakunnallisesti arvokas biotooppi on luontotyyppi jolle voidaan osoittaa alue maakunnassa maakuntakaavassa. Maakuntakaavan laadii ja vahvistaa maakunnan kuntia edustava maakunnan liitto. Aikaisemmin aluesuunnittelukaavan vahvisti seutukaavaliitt ...

                                               

Mustarinda-seura

Mustarinda-seura on suomalainen taiteellis-tieteellinen voittoa tavoittelematon yhdistys. Vuonna 2010 toimintansa aloittanut Mustarinda-seura vaalii luonnon ja kulttuurin monimuotoisuutta tuomalla yhteen taiteen, tieteen ja järjestöelämän toimijo ...

                                               

Palautusistutus

Palautusistutus eli takaisinistutus tarkoittaa prosessia, jossa kokonaan tai paikallisesti luonnosta hävinnyt laji koetetaan siirtoistuttaa takaisin sen alkuperäiseen elinympäristöön. Palautusistutus voi joskus onnistua palauttamaan lajin kannan ...

                                               

Pleistoseenin puisto

Pleistoseenin puisto on Venäjällä Siperiassa sijaitseva luonnonpuisto, jossa pyritään jäljittelemään jääkautisen aron oloja. Puisto sijaitsee Tšerskistä etelään Kolyma-joen laaksossa. Puistoprojektia johtaa venäläinen tutkija Sergei Zimov, jonka ...

                                               

Punainen kirja

Punainen kirja on raportti, johon on koottu tieto eliölajien uhanalaisuudesta ja niiden uhanalaisuusluokituksesta. Kansainvälistä Punaista listaa eli Punaista kirjaa julkaisee Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. Sitä on julkaistu vuodesta 1 ...

                                               

Puutteellisesti tunnettu laji

Puutteellisesti tunnettu laji on eräänlainen uhanalaisuusluokitus lajista, jonka populaation kokoa ja levinneisyyttä ei tunneta niin hyvin, että sille voitaisiin määrittää jokin tarkka uhanalaisuuden taso. Tämä tarkoittaa sitä, että lajin kannan ...

                                               

Pyyntimitta

Pyyntimitta tai alamitta on kalastusta varten tehty säädös. Kalastuslain mukaan pyyntimittaa lyhempiä kaloja ei saa pyydystää, vaan pitää päästää takaisin veteen. Säädös pyrkii turvaamaan kalojen kutemisen. Pyyntimitan suuruus riippuu sekä lajin ...

                                               

Rauhoitettu laji

Rauhoitettu laji on eliölaji, jota suojellaan lajiin kohdistuvalta häirinnältä lailla. Kasveja voidaan suojella esimerkiksi poimimiselta ja eläimiä pyydystämiseltä. Monet uhanalaiset lajit on rauhoitettu, paitsi jos ne ovat vielä suhteellisen yle ...

                                               

Siirtoistutus

Siirtoistutus on prosessi, jossa eliö siirretään sille täysin uudelle alueelle ja sen toivotaan muodostavan luonnollisesti lisääntyvän kannan. Siirrettävät eliöt voivat olla joko tarhassa kasvatettuja tai muualla luonnosta pyydettyjä tai kerättyj ...

                                               

Silmälläpidettävä laji

Silmälläpidettävä laji on eliölaji, jonka populaatio on taantunut tai huomattavan harvalukuinen. Silmälläpidettäviksi luokitellaan myös huonosti tunnettuja lajeja ja lajeja, joiden elinympäristöt ovat uhattuina tai vähentyneet. Sen uhanalaisuuslu ...

                                               

Somalian kuiva vuoristometsä

Somalian kuiva vuoristometsäalue on yksi Maailman luonnonsäätiön nimeämistä ekologisista suojelukohteista. Se sijaitsee Afrikan sarven pohjoisosassa. Siihen kuuluu korkeita vuoristoalueita lähellä merta. Alueen kasvisto on ainutlaatuinen. Oman ka ...

                                               

Sukupuutosta palauttaminen

Sukupuutosta palauttaminen on sukupuuttoon kuolleen lajin herättämistä henkiin. Palautuksen jälkeen laji olisi mahdollista istuttaa takaisin luontoon. Sukupuutosta palautus on tullut 2010-luvulla entistä enemmän mahdolliseksi kun jalostus, perinn ...

                                               

Suojametsä

Suojametsä on tarkoitettu suojaamaan joko asutuksia ja viljelyksiä luonnontuhoilta tai estämään pohjoisessa metsänrajan alenemista. Suomessa tunnetuinta on valtion Pohjois-Suomeen perustama suojametsävyöhyke, jonka alarajat noudattivat lähinnä 30 ...

                                               

Suojelukohde

Suojelukohteella erotuksena suojelualueesta voidaan tarkoittaa muuta kuin aluemaista suojelukohdetta, joka on päätetty suojella muutokselta lain, asetuksen tai muun säännön perusteella. Perusteena suojelulle voi olla esimerkiksi rakennussuojelu, ...

                                               

Suojeluohjelma

Suojeluohjelma on ohjelma, jonka tarkoitus on elinympäristötyypin suojeleminen. Tällainen suojeluohjelma voi suojella esimerkiksi Itämerta, soita tai vaikkapa vanhoja metsiä.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →