ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 244                                               

Rajavastuuyhtiö

Rajavastuuyhtiö on suomenkielinen nimitys pienille pääomayhtiölle, jossa yhtiömiesten vastuu yrityksen veloista ja muista sitoumuksista on rajattu kiinteään summaan, yleensä osuuksina. Suomessa tätä yhtiömuotoa vastaa lähinnä yksityinen osakeyhti ...

                                               

Suljetun tyypin osakeyhtiö

Suljetun tyypin osakeyhtiö oli suljettua osakeyhtiötä Venäjän lainsäädännössä edeltänyt lähinnä rajavastuuyhtiötä tarkoittava yhtiömuoto, jossa omistusosuus määriteltiin omistettujen osakkeiden sijasta yhtiöjärjestyksiin kirjatuin yhtiöosuuksin.

                                               

Säästöpankki (yhtiömuoto)

Säästöpankki on yksi yhtiömuodoista Suomessa. Se on säästöpankkilain mukaan talletuspankki, jonka erityistarkoituksena on säästämisen edistäminen. Yhtiömuotonsa ja erityistarkoituksensa osalta säästöpankit eroavat muista talletuspankeista, joita ...

                                               

Säästöpankkiosakeyhtiö

Säästöpankkiosakeyhtiö on säästöpankin toimintaa jatkava osakeyhtiömuotoinen pankki. Säästöpankkiosakeyhtiön nimessä on säästöpankkilain mukaan oltava sana tai yhdysosa säästöpankki. Säästöpankkiosakeyhtiö voidaan säästöpankkilain mukaan perustaa ...

                                               

Säätiö (Suomi)

Säätiö on tapa osoittaa pysyvästi varoja tiettyyn tarkoitukseen. Tarkoitus voi olla esimerkiksi kulttuurin tai tieteen tukeminen tai sairaalan, museon tai oppilaitoksen ylläpitäminen. Säätiön tarkoitus on usein yleishyödyllinen, mutta se ei ole v ...

                                               

Toiminimi

Toiminimi tarkoittaa nimeä, jota yhtiö, yhdistys, säätiö, yksityinen elinkeinonharjoittaja tai jokin muu elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan. Yleiskielessä sanalla toiminimi tarkoitetaan usein ns. "toiminimiyrittäjän" eli yksityisen elink ...

                                               

Työeläkevakuutusyhtiöt Suomessa

Työeläkevakuutusyhtiö on työeläkevakuutuksia myöntävä vakuutusyhtiö. Suomessa toimii neljä työeläkevakuutusyhtiötä: Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas. Entisistä työeläkeyhtiöistä Eläke-Fennia ja Eläke-Tapiola yhdistyivät 2013 muodostaen Elon, Eter ...

                                               

Unitaarinen yritys

Unitaarinen yritys, joskus myös unitaariyritys tai unitaariyhtiö on eräs Venäjän, Valko-Venäjän ja entisen Neuvostoliiton alueella käytössä oleva julkisen vallan käyttämä yritysmuoto. Unitaariyhtiöt ovat kaupallisia yrityksiä, jotka käyttävät lii ...

                                               

Valtion liikelaitos

Valtion liikelaitos on Suomen valtion liiketoimintaa harjoittava laitos, joka toimii yritysten tapaan markkinoilla ja vastaa omasta taloudestaan. Toiminnasta määrätään liikelaitoslaissa. Liikelaitoksia ohjaavat eduskunta ja hallitus. 1990-luvulla ...

                                               

Yhteisyritys

Yhteisyritys on yritys, jonka esimerkiksi emoyritys omistaa tasaosuuksin yhdessä jonkin yrityskonserniin kuulumattoman toisen yrityksen tai muun tahon kanssa. Myös omistajien äänivalta jakautuu vastaavasti tasan kahden tai useamman omistajatahon ...

                                               

Yhtiömuodon valinta Suomessa

Yritystä perustettaessa on valittava sille sopivin ja tarkoituksenmukaisin yhtiömuoto. Valintaan vaikuttavia tekijöitä on useita. Perustajien lukumäärä. Kun perustajia on vain yksi, voi toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Avoin yhtiö ja k ...

                                               

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksityinen elinkeinonharjoittaja tarkoittaa elinkeinotoimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä erotukseksi elinkeinotoimintaa harjoittavasta yhtiöstä. Moni yksityinen elinkeinonharjoittaja käyttää toiminimeä. Yksityistä elinkeinonharjoittajaa ...

                                               

Yrittäjyys

Yrittäjyys on yksilön suorittamaa mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista. Yrittäjyys sisältää kyvyn muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa. Yrittäjyys ...

                                               

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa oli ammattiliittoihin sitoutumaton palveluorganisaatio, joka oli tarkoitettu kaikille Suomessa vakituisesti asuville päätoimisille yrittäjille, joiden lakisääteisen eläkevakuutuksen vahvistettu v ...

                                               

Global Entrepreneurship Week

Global Entrepreneurship Week on kansainvälinen järjestettävä yrittäjyysviikko. Viikko järjestettiin vuonna 2013 yli 130 maassa ja sen tarkoitus on lisätä tietoutta yrittäjyydestä ja yrittäjäksi ryhtymisestä sekä rohkaista ja inspiroida ihmisiä yr ...

                                               

Kasvu Open

Kasvu Open on Suomen suurin pienten ja keskisuurten yritysten kasvun sparrausohjelma. Sen puitteissa yrityksille annetaan ulkopuolisia näkemyksiä niiden toiminnasta. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti rahoitus, myynti, markkinointi, rekrytoint ...

                                               

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjä on ammatinharjoittaja, jolla ei ole omaa yritystä. Kevytyrittäjä etsii itse toimeksiantajansa, tekee sovitut työt ja maksaa laskut, mutta laskutus ja kirjanpito on annettu hoidettavaksi siihen erikoistuneelle palveluyritykselle, joi ...

                                               

Kiuas (kiihdyttämöohjelma)

Kiuas on Suomessa toimiva yrityskiihdyttämö. Sen tarkoituksena on tuoda yhteen yrittäjiä ja tarjota heille apua uuden liiketoiminnan rakentamisessa. Vuonna 2010 ensimmäistä kertaa järjestetyn Summer of Startups -ohjelman jälkeen Kiuas on järjestä ...

                                               

Luontoyrittäjyys

Luontoyrittäjyys tarkoittaa luonnon antimiin ja luonnon tarjoamiin elämyksiin perustuvaa yrittäjyyttä. Ala koostuu useasta erilaisesta toimialasta, mukana on esimerkiksi elintarvike-, käsityö- ja matkailuyrittäjyyttä. Kuitenkin kaikkien näiden yr ...

                                               

Maria 01

Maria 01 on suomalainen kasvuyrityskampus, joka sijaitsee Helsingin Kampissa entisen Marian sairaalan tiloissa. Maria 01 oli vuonna 2019 Pohjoismaiden suurin kasvuyrityskeskittymä. Vuoteen 2023 mennessä toteutuvan laajennuksen myötä Maria 01:n ta ...

                                               

Pakkoyrittäjä

Pakkoyrittäjä tarkoittaa henkilöä, joka on joutunut yrittäjäksi vastoin tahtoaan. Pakkoyrittäjäksi on voinut joutua esimerkiksi sen jälkeen, kun on tullut irtisanotuksi entisestä palkkatyöstään. Pakkoyrittäjänä voidaan pitää myös vapaaehtoisesti ...

                                               

Päätoiminen yrittäjä

Päätoiminen yrittäjä on Suomen työttömyysturvalain 6§ pykälän mukaan sellainen henkilö, joka on päätointaan varten yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti velvollinen ottamaan tai on ottanut sanottujen lakien mukaisen vaku ...

                                               

Smarp

Smarp on vuonna 2011 perustettu suomalainen työntekijälähettilyyden selvennä alalla toimiva ohjelmistoyritys. Sen pääkonttori ja tuotekehitys sijaitsevat Helsingissä, ja muut konttorit ovat New Yorkissa, Lontoossa, Tukholmassa, Oslossa, Singapore ...

                                               

Starttiraha

Starttiraha on aloittavalle yrittäjälle tarjottava etu. Sen on tarkoitus varmistaa aloittavan yrittäjän toimeentulo ja parantaa työllisyyttä. Starttirahan myöntämisestä päättää Työ- ja elinkeinotoimisto. Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jot ...

                                               

Startup-studio

Startup-studio, joskus myös startup foundry, venture studio tai venture builder, on liiketoimintamalli, jossa yritys rakentaa useita itsenäisiä yrityksiä. Studiot toteuttavat sisäisesti tai yhteistyössä ulkopuolisten kumppanien kanssa useita kehi ...

                                               

Startuplifers

Startuplifers on vuonna 2011 perustettu voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tarjoaa työmahdollisuuksia pohjoismaisille opiskelijoille ja korkeakoulusta valmistuneille Piilaakson startup-yrityksissä. Toiminnan tarkoituksena on auttaa nuoria ...

                                               

Tiimiyrittäjyys

Tiimiyrittäjyys on opetusneuvos Johannes Partasen keksimä nimitys ulkoisen yrittäjyyden lajille jossa yksilö työskentelee ja oppii yhdessä vertaistensa, eli toisten yrittäjien, kanssa. Tällaisia yksilöitä kutsutaan tiimiyrittäjiksi. Tiimiyrittäjy ...

                                               

Ukko.fi

Ukko.fi on suomalainen laskutuspalvelu, jonka avulla yksityishenkilö voi laskuttaa omista töistään ilman omaa yritystä. Se on perustanut SLP Group vuonna 2012. Käyttäjämäärällä mitattuna se oli vuonna 2016 Suomen suurin laskutuspalvelu. Laskutusp ...

                                               

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto on neljälle yritykselle vuosittain myönnettävä julkinen tunnustus esimerkillisestä yrittäjyydestä. Palkittavat yritykset valitsee lautakunta, johon kuuluvat Suomen Yrittäjien, Suomalaisen Työn Liiton, Yksityisyri ...

                                               

Yhteiskunnallinen yrittäjyys

Yhteiskunnallinen yrittäjyys tarkoittaa toimintaa, jossa liiketoiminnallisia malleja hyödynnetään yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Se sisältää yhteiskunnalliset yritykset, vapaaehtoistyötä ja hyväntekeväisyystoimintoja. Käsitettä ...

                                               

Yrittäjyyskoulutus Suomessa

Yrittäjyyskoulutus Suomessa tarkoittaa toisen asteen oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja aikuiskoulutuslaitoksissa annettavaa koulutusta ja valmennusta liikeyrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen. Yrittäjyyskoulut ...

                                               

Yrittäjän päivä

Yrittäjän päivä on 5. syyskuuta vietettävä tapahtuma. Sitä on vietetty Suomessa 1990-luvulta lähtien, ja päivän vietto on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi. Vuonna 2008 Helsingin yliopisto katsoi päivän olevan kyllin vakiintunut ja päät ...

                                               

Yrittäjän Työttömyyskassa

Yrittäjän Työttömyyskassa eli Yrittäjäkassa on Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa. Vuonna 1995 perustetun kassan tavoitteena on lisätä yrittäjien elämänlaatua ja turvallisuutta vapaaehtoisen työttömyysvakuutuksen avulla. Kassa maksaa työttö ...

                                               

Yrittäjät Suomessa

Suomen Yrittäjien mukaan yrittäjyys on Suomessa kasvussa. Yrittäjiä on yhteensä noin 260 000. Heistä noin 170 000 on yksinyrittäjiä. Kymmenessä vuodessa Suomeen on tullut 40 000–50 000 uutta yksinyrittäjää. Suomen Yrittäjien mukaan luvuista näkee ...

                                               

Yritysneuvonta

Yritysneuvonta on esimerkiksi julkisrahoitteisen kehitysyhtiön tai tilitoimiston tarjoama palvelu, jonka tavoitteena on kannattavan yritystoiminnan käynnistäminen sekä olemassa olevan liiketoiminnan tehostaminen ja parantaminen. Käytännössä julki ...

                                               

YYTO

YYTO-hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen kärkihanke. Hankkeen tarkoitus on edesauttaa korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyttä ja yrittäjämäisten taitojen omaksumista perinteisen luokkahuoneopetuksen ulkopuolella. T ...

                                               

Cogito ergo sum

” Cogito, ergo sum ” on René Descartesin filosofinen lausuma, josta on tullut länsimaisen rationalismin kulmakivi. Descartes halusi filosofiassaan epäillä kaikkea ja etenkin aistihavaintoja järjestelmällisesti. Kuitenkin hän tuli siihen tulokseen ...

                                               

Hienosäädetty kaikkeus

Hienosäädetty kaikkeus on väite, jonka mukaan maailmankaikkeuden ominaisuudet ja fysiikan luonnonvakioiden arvot vaikuttavat olevan hienosäädettyjä elämää varten.

                                               

Illuusioargumentti

Illuusioargumentti on argumentti aistinsisältöjen olemassaolon puolesta. Se on suunnattu niin kutsuttua suoraa eli naiivia realismia vastaan. Argumentti voi hyödyntää esimerkiksi sellaista luonnossa esiintyvää illuusiota, jossa aistit saavat väär ...

                                               

Kolmannen ihmisen argumentti

Kolmannen ihmisen argumentti on Platonin ideaoppia vastaan suunnattu filosofinen argumentti, jonka Platon esitti itse dialogissaan Parmenides, ja jota Aristoteles myöhemmin hyödynsi.

                                               

Marginaali-argumentti

Marginaali-argumentti on filosofinen argumentti, joka koskee eläinten moraalista arvoa. Sen mukaan, jos eläimillä ei ole moraalista arvoa rationaalisuuden puuttumisen tai muun normaaleilta ihmisiltä löytyvän psyykkisen ominaisuuden vuoksi, niin s ...

                                               

Russellin teekannu

Russellin teekannu on filosofi Bertrand Russellin kehittämä analogia, jonka tarkoituksena on ilmentää, ettei filosofinen todistustaakka koske epäilijöitä, eikä heidän siten tule joutua todistamaan väittämiä vääriksi, etenkään uskonnon tapauksessa ...

                                               

Uniargumentti

Uniargumentti on filosofisessa skeptismissä hyödynnetty argumentti ihmisen aistimusten epäluotettavuudesta. Nähdessään unta ihminen harvemmin tajuaa uneksivansa. Tämä on johtanut arveluihin, voisiko ihminen olla jatkuvasti unessa valveillaolon si ...

                                               

Yksityisen kielen argumentti

Yksityisen kielen argumentilla tarkoitetaan Ludwig Wittgensteinin väitettä, jonka mukaan on mahdotonta, että olisi kieli, jonka kuvaamat merkitykset tuntee vain yksi henkilö. Argumentti on Wittgensteinin kielifilosofian keskeisimpiä. Teoksessaan ...

                                               

Argumentti

Argumentti on perusteltu väite tai mielipide jonkin asian puolesta tai sitä vastaan. Argumentti voi myös olla: looginen argumentti, looginen, perusteltu todistus funktion tai metodin argumentti ohjelmoinnissa funktion argumentti matematiikassa he ...

                                               

Argumenttiskeema

Argumenttiskeemat ovat argumenttimuotoja, joiden avulla voidaan tunnistaa ja arvioida yleisiä argumentointityyppejä. Niitä käytetään jokapäiväisissä keskusteluissa, joissa toinen osapuoli pyrkii vakuuttamaan toisen käsillä olevan argumentin vakuu ...

                                               

Disputaatio

Disputaatio viittasi keskiajan skolastiikassa formaaliseen väittelymenetelmään, jonka tarkoituksena oli teologisten ja tieteellisten totuuksien löytäminen ja todentaminen. Disputaatioilla oli eri muotoja, joita kaikkia ohjasivat tietyt säännöt. V ...

                                               

Kaksi vääryyttä tuottaa yhden oikeuden

Kaksi vääryyttä tuottaa yhden oikeuden on ajatus, että vääryys voi oikeuttaa toisen vääryyden. Sitä käytetään esimerkiksi oikeutuksena vääryydelle, jos muutkin tekevät samoin, ja kritiikiltä puolustautumisena sillä perusteella, että kritisoija te ...

                                               

Kommunikatiivisuus

                                               

Luettelo Douglas Waltonin argumenttiskeemoista

Tämä on luettelo Douglas Waltonin argumenttiskeemoista. Douglas Walton oli kanadalainen akateemikko, joka tutki teoksissaan argumentaation luonnetta. Argumenttiskeemat ovat erilaisia tapoja tukea väitteitä perusteluilla.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →