ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 383                                               

Seurantatutkimus

Seurantatutkimus on tutkimus, jossa tutkitaan jotakin asiaa, kuten uhanalaisen karhupopulaation kokoa, säännöllisesti. Asiasta voidaan kerätä tutkimustietoa esimerkiksi vuosittain tai kuukausittain.

                                               

Suunnittelutoimintatutkimus

Suunnittelutoimintatutkimus on tietojärjestelmätieteessä kehitetty tutkimusmenetelmä. ADR:ssä yhdistyy suunnittelututkimuksen tavoite kehittää IT-artefakti, yleensä tietokoneohjelma, ja toimintatutkimuksen tavoite tehdä interventio organisaation ...

                                               

Tapaus-verrokkitutkimus

Tapaus-verrokkitutkimus on erityisesti epidemiologiassa, mutta myös yhteiskuntatieteissä käytettävä tutkimusmenetelmä. Siinä verrataan koehenkilöitä joilla on tutkittava sairaus tai oire mahdollisimman samanlaisiin koehenkilöihin joilla sitä ei i ...

                                               

Tapaustutkimus

Tapaustutkimus eli case-tutkimus on yksi tutkimuksen strategioista kokeellisen tutkimuksen ja survey-tutkimuksen ohella. Tapaustutkimus ei ole tutkimusmenetelmä vaan tutkimustapa tai tutkimusstrategia. Tapaustutkimusta käytetään varsinkin yhteisk ...

                                               

Teemahaastattelu

Teemahaastattelu on keskustelunomainen haastattelumenetelmä, jota käytetään yhtenä aineistonhankinnan tapana laadullisessa tutkimuksessa. Teemahaastattelua luonnehditaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi, koska siinä on enemmän ennalta mää ...

                                               

Toimintatutkimus

Toimintatutkimus on pääosin laadullisen tutkimuksen suuntaus, jolla pyritään kehittämään kohteena olevaa organisaatiota sen toimintatapoihin vaikuttamisen kautta. Toimintatutkimuksessa on keskeistä vaikuttamisen pyrkimys ja toisaalta tutkijan osa ...

                                               

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus ja tuotekehitys on systemaattista toimintaa, joka tähtää tiedon lisäämiseen ja tiedon käyttämiseen uusien sovellusten löytämiseksi. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö. Vai ...

                                               

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on asiantuntijatoimielin, jonka tehtävänä on edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotustoimintaa Suomessa sekä toimia tutkimusetiikkaa koskevien kysymysten aloitteentekijänä. Tutkimuseettinen neuvot ...

                                               

Tutkimusetiikka

Tutkimusetiikka on tiedettä tekevän tutkijan ammattietiikka, jonka tarkoituksena on pitää tutkimus ammattitaitoisesti toteutettuna, laadukkaana, luotettavana, avoimena ja rehellisenä sekä se, että tutkimus on todennettu ja että tutkimus on toiste ...

                                               

Tutkimusongelma

Tutkimusongelma on tietyssä tutkimuksessa vastattavaksi asetettu ja otettu, tutkimuksen aiheesta jonkin näkökulman kannalta tarkoituksenmukaisesti rajattu käsiteltävä kokonaisuus, josta tuotetaan tietoa. Tieteellisessä tutkimuksessa on toivottava ...

                                               

Tutkimusote

Tutkimusotteella tarkoitetaan erilaisia menetelmiä tutkimuksen suorittamiseen. Psykologiassa erilaisia tutkimusotteita ovat esimerkiksi kokeellinen tutkimus, korrelatiivinen tutkimus, kuvaileva tutkimus, tapaustutkimus ja kenttätutkimus.

                                               

Tutkimusprosessi

Kun tutkijalla on aihe, jota hän haluaa lähteä tarkastelemaan, on hyvä määritellä tutkimuksen tavoite mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tutkimusongelma tutkimuksen tavoite ja tarkoitus tulee rajata tarkasti. Tutkimusaihetta ja -ongelmaa analys ...

                                               

Tutkimustietojärjestelmä

Tutkimustietojärjestelmä on tutkimusorganisaatioiden tieteellisen toimintansa seurantaan ja tuloksellisuuden arviointiin käyttämä tietojärjestelmä. Järjestelmään kootaan tietoja mm. organisaation tuottamista julkaisuista, hankkeista ja tutkijoide ...

                                               

Vaikuttavuuskerroin

Vaikuttavuuskerroin on vertaisarvioituihin artikkeleihin kohdistettujen viittausten perusteella laskettu, tieteellisen julkaisun merkittävyyttä kuvaava tilastoluku. Vaikuttavuuskerroin kertoo kuinka monta viitettä keskimäärin kyseinen julkaisu sa ...

                                               

Yliopistojen Aasia-verkosto

Yliopistojen Aasia-verkosto on suomalaisten yliopistojen välinen opetus- ja tutkimusverkosto. Verkoston tehtävänä on edistää Itä- ja Kaakkois-Aasian opetusta, tutkimusta ja henkilövaihtoa suomalaisissa tiede- ja taidekorkeakouluissa. Sitä koordin ...

                                               

Evoluutiopsykologia

Evoluutiopsykologiassa ihmisen ajatellaan olevan luonnossa elävä eläin, jonka elintoiminnot ovat seurausta luonnonvalinnasta ja sukupuolivalinnasta. Koska evoluutio ei kehitä uusia toimintoja aivan tyhjästä, vaan edellisten toimintojen päälle, ih ...

                                               

William D. Hamilton

William Donald Hamilton oli brittiläinen evoluutiobiologi. Hänet tunnetaan sukulaisvalintaa ja altruismia selittävistä teorioistaan. Hamiltonin tutkimukset ovat olleet keskeisessä asemassa geenikeskeisen evoluutionäkemyksen kehityksessä. Myös sos ...

                                               

Minna Lyons

Minna Lyons on suomalainen evoluutiopsykologi, joka työskentelee Liverpoolin yliopistossa. Vuonna 2014 hän sai yhdessä Peter Jonasonin ja Amy Jonesin kanssa julkaisemastaan vuorokausirytmin ja narsismin, psykopatian sekä machiavellismin suhdetta ...

                                               

Race, Evolution and Behavior

Race, Evolution and Behavior: A Life History Perspective on psykologi J. Philippe Rushtonin kirjoittama teos, jonka ensipainos julkaistiin vuonna 1995. Teoksessa Rushton argumentoi, että rotu on validi biologian käsite ja että eri rotuihin kuuluv ...

                                               

Uskonnon alkuperä

Uskonnon alkuperästä on erilaisia käsityksiä. Uskonnollinen käyttäytyminen näyttäisi olevan ihmiselle lajityypillistä, sillä uskonnollisluonteisia uskomuksia, rituaaleja ja uskontoon liittyviä tai siitä kumpuavia mitä erilaisimpia moraalikäsityks ...

                                               

Aivohermo

Aivohermot ovat osa ihmisen ääreishermostoa lukuun ottamatta näköhermoja, jotka verkkokalvojen ohella kuuluvat väliaivoihin. Ne lähtevät aivojen pohjasta. Aivohermojen lisäksi ääreishermostoon kuuluvat selkäydinhermot ja autonomiset hermot. Aivoh ...

                                               

Aivokuori

Aivokuori eli korteksi on aivojen pinnalla oleva harmaan aineen kerros. Sen paksuus vaihtelee eri alueilla 1.5–5 millimetrin välillä. Aivokuoren tiheys pienenee vanhetessa. Siinä on lisäksi yksilöllisiä eroja. Harmaassa aineessa sijaitsevat hermo ...

                                               

Aivokurkiainen

Aivokurkiainen on hermoratojen muodostama poikittainen aivojen osa, joka yhdistää vasemman ja oikean aivopuoliskon eli hemisfäärin toisiinsa. Näin se mahdollistaa sen, että molemmat aivopuoliskot voivat vastaanottaa tietoa kummaltakin puolelta ru ...

                                               

Aivopuolisko

Aivopuoliskoiksi eli hemisfääreiksi kutsutaan kehon keskilinjan mukaan jakautuvia aivojen vasenta ja oikeaa puoliskoa. Kummallakin aivopuoliskolla on ulompi harmaa kerros, aivokuori, sekä sisempi valkoinen kerros. Puoliskojen rakenne ja solutyypi ...

                                               

Aivorunko

Aivorunko on keskushermoston osa, johon kuuluvat ydinjatke, aivosilta ja keskiaivot, mutta joskus myös väliaivot luetaan kuuluvaksi aivorunkoon. Aivorungon tehtävä on yhdistää aivot selkäytimeen ja aivosilta yhdistää pikkuaivot iso- ja keskiaivoi ...

                                               

Aivotutkimusmenetelmät

Aivotutkimusmenetelmillä on jo pitkät perinteet, mutta vasta viime vuosituhannen loppupuolen voimakas kuvantamistekniikan kehitys on siirtänyt tutkimuksen aivan uudelle tasolle. Siitä huolimatta tutkimustekniikan spatiaalinen ja temporaalinen tar ...

                                               

Aivoverkosto

Aivoverkosto eli retikulaarijärjestelmä ulottuu koko aivorungon alueelle väliaivoista ydinjatkeeseen ja se on muodostunut harmaasta ja valkeasta aineesta eli yhteen liittyneistä hermosoluista. Siihen tulee viejähaarakkeita useista sensorisista he ...

                                               

Assosiaatioalue

Assosiaatioalueita ovat ne alueet isoaivokuoresta, jotka eivät ole tunto- tai liikehermokeskuksia. Assosiaatioalueilla tapahtuu eri aistien informaation yhdistämistä ja tulevaisuuden suunnittelua.

                                               

Brocan alue

Brocan alue on isoaivokuorella otsalohkon sivulla, yleensä vasemmalla puolella sijaitseva alue. Se vastaa puheen tuottamisesta. Mikäli Brocan alue on vaurioitunut, voi aiheutua ns. ekspressiivinen afasia, jossa ihmisen puhe voi olla rajoittunut m ...

                                               

Brodmannin alue

Brodmannin alueet ovat aivokuoren alueita, jotka on jaettu aivojen biologisen rakenteen mukaan. Brodmannin alueita on 52. Saksalainen anatomian tutkija Korbinian Brodmann 1860–1919 tutki eläinten ja ihmisten aivojen rakennetta, ja julkaisi vuonna ...

                                               

Deklaratiivinen muisti

Deklaratiivinen muisti on ihmisen säilömuistin osa, johon tallennetaan erilaiset tiedot ja tapahtumat; asiat, jotka voidaan tietoisuudella tavoittaa. Deklaratiivinen muisti jakaantuu edelleen kanadalaisen Endel Tulvingin mallin mukaan semanttisee ...

                                               

Eliminatiivinen materialismi

Eliminatiivinen materialismi on materialistinen mielenfilosofinen suuntaus, jonka mukaan mielen tiloja kuvaavilla käsitteillä ei ole hermostollisia vastineita. Eliminatiivinen materialismi karttaa mielen toimintaa koskevien arkikäsitysten eli nii ...

                                               

Emergentti materialismi

Emergentti materialismi on mielenfilosofinen kanta, jonka mukaan mieli ja tietoisuus ovat emergenttejä ilmiöitä. Emergentissä materialismissa mieltä ja tietoisuutta ei pyritä redusoimaan eli palauttamaan fyysisiksi tai fysiologisiksi ominaisuuksi ...

                                               

Episodinen muisti

Episodinen muisti on ihmisen säilömuistin osa, johon tallentuu henkilökohtaisia, aikaan ja paikkaan sidonnaisia kokemuksia. Episodinen muisti muodostaa semanttisen muistin kanssa deklaratiivisen muistin. Vaikka episodista ja semanttista muistia p ...

                                               

Fysikalismi

Fysikalismi on materialistinen ontologinen käsitys, jonka mukaan kaikki olemassa oleva on fysikaalista tai päältää fysikaalista. Sen mukaan todellisuus koostuu pohjimmiltaan aineesta ja energiasta, ja olioilla on vain fysikaalisia ominaisuuksia, ...

                                               

Hahmopsykologia

Hahmopsykologia on psykologian suuntaus, josta humanistiset oppimisteoriat ovat ottaneet vaikutteita. Hahmopsykologia syntyi Saksassa 1920-luvulla vastareaktiona behavioristiselle oppimis- ja ihmiskäsitykselle. Koulukunnan merkittävimpiä edustaji ...

                                               

Havaintokehä

Kognitiivisessa psykologiassa havaintokehällä tarkoitetaan Ulrich Neisserin esittelemän havaintokehäteorian mallia, joka koskee ihmisen tekemiä havaintoja. Havaintokehän mukaan havaitsemisen eri osavaiheet toistuvat kehämäisesti. Havaitsemisessa ...

                                               

Havaitseminen

Havaitseminen on neurotieteiden näkökulmasta aivoissa tapahtuva toiminto, jossa aistien tuoma tieto käsitellään ja sitä verrataan muistista haettuun tietoon, jolloin syntyy havainto, jäsentynyt ja yleensä tunnistettavissa oleva psyykkinen kokemus.

                                               

Hippokampus

Hippokampus eli aivoturso on aivojen osa, joka sijaitsee temporaali- eli ohimolohkojen sisäosissa korvien lähellä. Kummankin temporaalilohkon hippokampus on yhteydessä toiseen ja hypotalamukseen aivokaaren välityksellä. Hippokampuksella on keskei ...

                                               

Ihmisaivot

Ihmisaivot eli ihmisen aivot ovat päässä kallon sisällä sijaitseva keskushermostoa hallitseva elin, jonka päätehtävä on käsitellä aistien välityksellä saatua informaatiota siten, että ihmisen toimintakyky ympäristössään säilyy. Ihmisen tietoisuud ...

                                               

Introspektio

Introspektio eli itsehavainto tai itsetarkkailu on psykologinen tiedonhankintamenetelmä, jossa tutkittava kertoo itse omista ajatuksistaan, haluistaan, tuntemuksistaan ja aistimuksistaan. Sen vastakohtana on ekstrospektio, itsensä ulkopuolella ol ...

                                               

Itsereflektio

Itsereflektioksi kutsutaan oppimisen psykologiassa mietiskelyä, harkintaa, heijastusta, jonka avulla oppija heijastaa oppimansa käsityksen näkyviin, jotta sitä voi paremmin tarkastella ja tarvittaessa muuttaa. Reflektiossa oppija tarkastelee ja k ...

                                               

Järki

Järki tarkoittaa kykyä erityisesti vaativiin älyllisiin toimintoihin, ajattelu- ja käsityskykyä. Käsitettä käytetään kuvaamaan myös tietoisen mielen terveyttä ja harkintakykyä sekä järkevää, järkiperäistä ajattelua, järjellisyyttä.

                                               

Keskiaivot

Keskiaivot ovat aivojen keskimmäinen osa väliaivojen takana, aivorungon yläosassa. Näkö- ja kuuloinformaatioon erikoistuneet pienet tumakkeet sekä punatumake ja mustatumake sijaitsevat keskiaivoissa. Keskiaivojen osat ovat yläkukkulat superior co ...

                                               

Kognitiivinen psykologia

Kognitiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka tutkii ihmisen tietoa käsitteleviä prosesseja, esimerkiksi muistin, oppimisen, ajattelun, havaitsemisen, tarkkaavaisuuden, luovuuden ja ongelmanratkaisun toimintaa. Se perustuu kognitivismill ...

                                               

Kognitio

Kognitio on kognitiiviseen psykologiaan ja kognitiotieteeseen liittyvä puolitekninen selvennä termi, jolla tarkoitetaan niitä mielen ilmiöitä joita voi kuvata/selittää informaation prosessointina. Väljemmin ymmärrettynä "kognitio" tarkoittaa "tie ...

                                               

Kognitivismi

Kognitivismi on teoria ja tutkimussuunta psykologiassa ja kognitiotieteessä, sekä oppimisteoria ja metodologia kasvatustieteissä. Kognitivistisen teorian mukaan mielen toiminta voidaan kuvata ja selittää kvantitatiivisilla ja tieteellisillä menet ...

                                               

Konetietoisuus

Konetietoisuus tai keinotekoinen tietoisuus on tekoälyyn ja kognitiiviseen robotiikkaan liittyvä tutkimusala, jossa päämääränä on selvittää, mitä vaaditaan siihen, että tietoisuus voitaisiin toteuttaa koneellisesti. Tällainen tutkimus auttaa ymmä ...

                                               

Konnektionismi

Konnektionismi on kognitiotieteessä, neurotieteessä, tekoälytutkimuksessa ja mielenfilosofiassa käytetty informaation käsittelyn teoria. Konnektionismi ymmärtää mielenilmiöt emergentteinä tapahtumina, jotka syntyvät toisiinsa liittyvien yksinkert ...

                                               

Limbinen järjestelmä

Limbinen järjestelmä on aivoalueiden joukko, joka osallistuu mm. autonomisten toimintojen, motivaation ja tunteiden säätelyyn sekä yhdistää erilaisia tunnetiloja muistiin tallentuneisiin fyysisiin tuntemuksiin. Limbinen järjestelmä sijaitsee isoa ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →