ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 394                                               

Itävaltalaisen koulukunnan suhdannevaihteluteoria

Itävaltalainen suhdannevaihteluteoria on teoria talouden suhdannevaihteluiden synnystä ja mekanismeista. Teoria on saanut nimensä taloustieteen ns. itävaltalaiselta koulukunnalta. Teorian mukaan suhdannevaihtelut ovat pankkien liian löysän luoton ...

                                               

Kolmen sektorin hypoteesi

Kolmen sektorin hypoteesi on talousteoria, joka jakaa kansantaloudet kolmeen aktiivisuuden sektoriin: raaka-aineiden tuotantoon, jalostukseen ja palveluihin. Teorian ovat kehittäneet Colin Clark ja Jean Fourastié. Hypoteesin mukaan taloudellisen ...

                                               

Portfolioteoria

Portfolioteoria tai moderni portfolioteoria on rahoituksen teoria, jonka keskeinen idea on pienentää sijoitussalkkuun eli portfolioon sisältyvää riskiä hajauttamalla varallisuus erilaisiin sijoituskohteisiin, kuten esimerkiksi osakkeisiin, joukko ...

                                               

Rahan kvantiteettiteoria

Rahan kvantiteettiteoria on alun perin David Humen kehittämä ja myöhemmin klassisen taloustieteen ydinteeseihin kuulunut teoria, jonka mukaan markkinoilla olevan rahan määrä verrattuna markkinoilla tarjolla olevien hyödykkeiden määrään, määrää yl ...

                                               

Rationaalisen valinnan teoria

Rationaalisen valinnan teoria eli niin kutsuttu taloustieteellinen politiikan teoria kehittyi poliittisen sosiologian rinnalle taloustieteestä. Englantilainen taloustieteilijä Anthony Downs pyrki ensimmäisenä soveltamaan taloustieteen lähtökohtia ...

                                               

Talousnationalismi

Talousnationalismi on protektionistinen talousajattelu, jossa valtion tulisi kontrolloida talouttaan, työvoimaa ja sitä, miten pääoma on muodostettu. Useimmissa tapauksissa tämä pitää sisällään maahantuonnin verotuksen. Monissa tapauksissa talous ...

                                               

Valumaefekti

Valumaefekti tai trickle down -uskomus on poliittinen käsite, jonka mukaan ylimpienkin tuloluokkien verotuksen lieventäminen parantaa myös köyhimpien asemaa tulojen ja pääomien valuessa alaspäin. Tämän ei odoteta tapahtuvan minkäänlaisen hyväntek ...

                                               

Biologian filosofia

Biologian filosofia on tieteenfilosofian osa-alue, joka käsittelee tietoteoreettisia, metafyysisiä ja eettisiä kysymyksiä biologisissa ja biomedikaalisissa tieteissä. Vaikka filosofit ovat kauan olleet kiinnostuneet biologiasta esimerkiksi Aristo ...

                                               

Antinatalismi

Antinatalismi tai anti-natalismi on filosofinen näkemys, joka antaa syntymälle negatiivisen arvon. Antinatalistit väittävät, että ihmisten tulisi pidättäytyä lisääntymisestä, koska se on moraalisesti pahaa. Tutkimus- ja kirjallisissa kirjoituksis ...

                                               

Fysiikan filosofia

Fysiikan filosofia on filosofian osa-alue, joka tutkii nykyaikaisen fysiikan eli ainetta, energiaa ja näiden välisiä suhteita tutkivan tieteen taustalla olevia filosofisia kysymyksiä. Pääkysymykset koskevat aikaa ja avaruutta, atomeja ja atomismi ...

                                               

Ajan nuoli

Ajan nuoli on astronomi Arthur Eddingtonin vuonna 1927 kehittämä termi, jota käytetään puhuttaessa ajan suunnasta neliulotteisessa relativistisessa maailmankuvassa. Tällainen suunta voidaan Eddingtonin mukaan määrittää atomien, molekyylien ja mui ...

                                               

Kvanttimystiikka

Kvanttimystiikka tarkoittaa kvanttimekaniikan uskonnolliseen tulkintaan perustuvia uskomuksellisia, uskonnollisia ja usein näennäistieteellisiksi tulkittuja oppijärjestelmiä. Kvanttimystiikka yhdistää kvanttimekaniikan ilmiöitä yleensä uskonnolli ...

                                               

Analyyttinen hermeneutiikka

Analyyttinen hermeneutiikka on hermeneutiikan muoto, joka on saanut vaikutteita analyyttisestä filosofiasta, ennen kaikkea Ludwig Wittgensteinin myöhäisfilosofiasta. Analyyttisen hermeneutiikan taustalla ovat ennen kaikkea Peter Winch, Georg Henr ...

                                               

Hermeneuttinen menetelmä

Hermeneuttinen menetelmä on hermeneutiikan lähtökohta. Menetelmällä pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan ihmisen toimintaa, kulttuuria tai tekstiä ja selvittämään merkityksiä. Hermeneuttista menetelmää käytetään humanistisissa tieteissä ja yhteis ...

                                               

Historianfilosofia

Historianfilosofia on filosofian osa-alue, joka tutkii historiatieteen metodologiaa, erityispiirteitä sekä historiallisen selittämisen ja ymmärtämisen luonnetta.

                                               

Historisismi (relativismi)

Historisismi on Saksasta lähtöisin olevan historiantutkimuksen filosofinen suuntaus, jonka mukaan kutakin aikakautta tulisi tutkia nimenomaan sen omien arvojen, ideoiden ja kontekstin mukaan, eikä yleispätevistä laeista lähtien. Samantapaisessa m ...

                                               

Alttiiksi asettumisen etiikka

Alttiiksi asettumisen etiikka: Laadullisen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä on vuonna 1996 ilmestynyt artikkelikokoelma, jonka ovat toimittaneet Aino Palmroth ja Ismo Nurmi. Kirja on ilmestynyt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarjas ...

                                               

Arvauksia ja kumoamisia

                                               

Der dialektische Materialismus und der logische Empirismus

Der dialektische Materialismus und der logische Empirismus: Eine kritische und vergleichende Untersuchung on Pertti Lindforsin vuonna 1978 hyväksytty väitöskirja. Lindfors esitti, että looginen empirismi, materialismi ja ontologinen realismi void ...

                                               

Dialoginen filosofia (kirja)

Dialoginen filosofia: Teoria, metodi ja politiikka on Jukka Hankamäen kirjoittama teos dialogisesta filosofiasta ja eksistenssifenomenologiasta. Teoksen jonka julkaisi Yliopistopaino vuonna 2003. Hankamäen ajantasaistama laitos ilmestyi vuonna 2008.

                                               

Ihmistieteet ja filosofia

Jussi Parikka: Ecce homo! Agricola 13.5.2004. Sami Pihlström: Ihmistieteitä ihmettelemässä. Tieteessä tapahtuu 4/2004. PDF Jyrki Alenius: Ihmisentutkijan aakkoset kuin oppikirjasta. Helsingin sanomat 1.8.2004. Erkki Hartikainen: Panu Raatikainen ...

                                               

Ihmistieteet tänään

Ihmistieteet tänään on vuonna 2005 ilmestynyt kirja, jonka ovat toimittaneet Anneli Meurman-Solin ja Ilkka Pyysiäinen. Teoksen ovat julkaisseet Gaudeamus ja Helsingin yliopiston tutkijakollegium.

                                               

Kaksi kulttuuria

Kaksi kulttuuria on brittiläisen tieteenharjoittajan ja romaanikirjailijan C. P. Snown vaikutusvaltaisen Rede-luennon otsikko vuodelta 1959. Luento on ilmestynyt myös omana kirjanaan. Kahden kulttuurin käsitteeseen viitataan usein keskusteltaessa ...

                                               

Keisarinnan uudet (v)aatteet

Keisarinnan uudet aatteet on Jussi K. Niemelän ja Osmo Tammisalon kirjoittama naistutkimusta arvosteleva kirja, jonka on julkaissut Terra Cognita vuonna 2006.

                                               

Kirje suurherttuatar Kristiinalle

Kirje suurherttuatar Kristiinalle on Galileo Galilein vuonna 1615 kirjoittama essee. Se käsittelee Raamatun Ilmestyskirjan ja tieteen silloisten uusien keksintöjen välisiä suhteita. Kristiina, Lothringenin herttuan Kaarle III:n tytär, Katariina d ...

                                               

Pyhän uudelleen keksiminen

Pyhän uudelleen keksiminen: Uusi näkemys luonnontieteestä, järjestä ja uskonnosta on Stuart Kauffmanin vuonna 2008 ilmestynyt kirja.

                                               

Seeking God in Science

Seeking God in Science: An Atheist Defends Intelligent Design on vuonna 2009 ilmestynyt Coloradon yliopiston filosofian professori Bradley Montonin kirja, jossa Monton pyrkii osoittamaan, että älykästä suunnittelua ei voida perustellusti sulkea t ...

                                               

Tiede tutkimuskohteena

Tiede tutkimuskohteena: Filosofinen johdatus tieteentutkimukseen on vuonna 2004 ilmestynyt Mika Kiikerin ja Petri Ylikosken kirja. Teoksen julkaisi Gaudeamus.

                                               

Tiede, filosofia ja maailmankatsomus

Tiede, filosofia ja maailmankatsomus: Filosofisia esseitä tiedosta ja sen arvosta on Ilkka Niiniluodon esseekokoelma, jonka on julkaissut Otava vuonna 1984. Niiniluoto esittää käsityksensä maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteistä tehden r ...

                                               

Tieteellisten vallankumousten rakenne

Tomi Kokkonen: Tieteen kehitysdynamiikka. Logos-ensyklopedia, Filosofia.fi 15.11.2009. Sami Pihlström: Tieteenfilosofian jättiläiset vastakkain. Niin & näin 3/1996.

                                               

Totuuden rakastaminen

Totuuden rakastaminen: Tieteenfilosofisia esseitä on vuonna 2003 ilmestynyt Ilkka Niiniluodon kirjoituskokoelma, jonka tekstit käsittelevät yleistajuisesti tieteen luonnetta ja asemaa. Kirjan johtoajatuksena on kriittisen tieteellisen realismin p ...

                                               

Berliinin piiri

Berliinin piiri oli 1920- ja 30-luvuilla pääosin Berliinissä kokoontunut joukko tieteenfilosofiaan keskittyneitä filosofeja, joita yhdisti looginen empirismi. Piirin kuului sellaisia filosofeja ja tiedemiehiä kuin Hans Reichenbach, Carl Gustav He ...

                                               

Richard Boyd

Richard Boyd, Yhdysvallat) on yhdysvaltalainen filosofi, joka on erikoistunut tieteenfilosofiaan. Hän väitteli filosofian tohtoriksi Massachusetts Institute of Technologystä vuonna 1970. Boyd on vaikuttanut suurimman osan urastaan Cornellin yliop ...

                                               

R. B. Braithwaite

Richard Bevan Braithwaite oli englantilainen filosofi, joka työskenteli tieteenfilosofian, etiikan ja uskonnonfilosofian aloilla. Hän oli vakaumukseltaan kristitty ja kannatti loogista positivismia. Braithwaite syntyi Banburyssä Oxfordshiressä ja ...

                                               

Norman Robert Campbell

Norman Robert Campbell oli englantilainen fyysikko ja tieteenfilosofi. Campbell tunnettiin paitsi fysiikan asiantuntijana myös tieteellisten kysymysten popularisoijana. Tieteenfilosofiassa hän katsoi, ettei se, mitä tieteen alueella saatetaan pit ...

                                               

Auguste Comte

Auguste Comte oli ranskalainen filosofi, positivismin perustaja ja sosiologi. Häntä pidetään ensimmäisenä nykyajan tieteenfilosofina.

                                               

Pierre Duhem

Pierre Maurice Marie Duhem oli ranskalainen fyysikko, tieteenfilosofi ja tieteen historioitsija, joka tunnetaan parhaiten kirjoituksista, jotka koskivat kokeellisen tieteen luonnetta ja tieteellistä kehitystä keskiajalla. W. V. O. Quine hyödynsi ...

                                               

Hugh Everett

Hugh Everett III oli amerikkalainen kvanttifyysikko, joka kehitti kvanttifysikaaliseen tulkintaan perustuvan monimaailmatulkinnan vuonna 1957 väitöskirjassaan, jonka ohjasi John Wheeler ja joka kulki alun perin nimellä suhteellisten tilojen formu ...

                                               

Paul Feyerabend

Paul Feyerabend oli itävaltalaissyntyinen tieteenfilosofi, joka tunnetaan tietoteoreettisesta anarkismista: ajattelutavan mukaan ei voida esittää johdonmukaista säännöstöä, jota tieteen tekemisessä olisi noudatettava – tai että jos sellainen vält ...

                                               

Bas C. van Fraassen

Baastian Cornelis van Fraassen on yhdysvaltalainen tieteenfilosofiaan erikoistunut filosofi ja loogikko, joka toimii San Franciscon yliopiston filosofian laitoksella. Hän on tunnettu tieteenfilosofisesta näkemyksestä, jota kutsutaan konstruktiivi ...

                                               

Ronald Giere

Ronald Giere on yhdysvaltalainen filosofi, joka on erikoistunut tieteenfilosofiaan. Hän on Minnesotan yliopiston filosofian emeritusprofessori, American Association for the Advancement of Sciencen jäsen, Philosophy of Science -julkaisun toimitusk ...

                                               

Robert Grosseteste

Robert Grosseteste oli englantilainen valtiomies, teologi ja Lincolnin piispa. A. C. Crombie on kutsunut häntä ”keskiaikaisen Oxfordin tieteellisen ajattelun todelliseksi perustajaksi, ja jossain määrin jopa koko modernin Englannin älyllisen peri ...

                                               

Adolf Grünbaum

Adolf Grünbaum oli saksalaissyntyinen, Yhdysvalloissa toiminut tieteenfilosofi. Hänet tunnettiin muun muassa psykoanalyysin ja Karl Popperin ajattelun kritiikeistään. Grünbaum opiskeli Wesleyan Universityssä ja Yalen yliopistossa ja suoritti jälk ...

                                               

Carl Gustav Hempel

Carl Gustav Hempel oli saksalainen tieteenfilosofi ja merkittävä 1900-luvun loogisen empirismin edustaja, joka kuului Berliinin piiriin. Hänet tunnetaan ennen kaikkea tieteellisen selittämisen deduktiivis-nomologisen mallin puolustamisesta ja kor ...

                                               

Mary Hesse

Mary B. Hesse oli englantilainen filosofi, joka erikoistui tieteenfilosofiaan. Hän oli Cambridgen yliopiston tieteenfilosofian emeritaprofessori. Hesse katsoi, päinvastoin kuin Pierre Duhem, että mallit ja analogiat ovat oleellisia tieteellisen k ...

                                               

Robert Kilwardby

Robert Kilwardby oli dominikaaniteologi, filosofi, Canterburyn arkkipiispa ja kardinaali. Kilwardby opiskeli Pariisin yliopistossa, missä hän opetti logiikkaa. Myöhemmin hän liittyi dominikaaniveljeskuntaan ja opiskeli teologiaa. Lokakuussa 1272 ...

                                               

Philip Kitcher

Philip Stuart Kitcher on brittiläinen filosofi, joka on erikoistunut tieteenfilosofiaan. Kitcher opiskeli Cambridgen yliopiston Christs Collegessa B.A. 1969 sekä Princetonin yliopistossa Ph.D. 1974. Jälkimmäisessä hän työskenteli yhdessä Thomas K ...

                                               

Imre Lakatos

Lakatos syntyi juutalaiseen perheeseen Debrecenissä, Unkarissa nimellä Imre Lipschitz. Hän opiskeli matematiikkaa, fysiikkaa ja filosofiaa Debrecenin yliopistossa ja valmistui vuonna 1944. Hän vältti natsien juutalaisvainot muuttamalla nimensä Im ...

                                               

Ervin Laszlo

Ervin László on unkarilainen systeemi- ja integraaliteoriaan vaikuttanut tieteenfilosofi. Nuorempana hän oli pianisti. László on julkaissut noin 75 kirjaa ja yli 400 artikkelia. Hän on World Futures: The Journal of General Evolution -lehden toimi ...

                                               

Larry Laudan

Larry Laudan on yhdysvaltalainen filosofi, jonka erikoisaloja ovat tieteenfilosofia ja tietoteoria. Tieteenfilosofiassa hänet tunnetaan muun muassa positivismin, realismin ja relativismin perinteiden kritiikeistään. Laudan on esittänyt omaa tapaa ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →