ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 44                                               

Chronon

Chronon on ehdotus ajan kvantiksi, joka on epäjatkuva ja jakamaton "yksikkö" aikaa osana hypoteesia, jonka mukaan aika ei ole jatkuva. Fyysikkojen yritykset yhdistää suhteellisuusteoria sekä kvanttimekaniikka tuottaakseen teorian kvanttigravitaat ...

                                               

Filosofisten tieteiden ensyklopedia

Filosofisten tieteiden ensyklopedia on Georg Wilhelm Friedrich Hegelin kirjoittama teos, joka kertoo hänen filosofisesta järjestelmästään kokonaisuudessaan. Se julkaistiin alun perin vuonna 1816 ja uusittuina painoksina vuosina 1827 ja 1830. Teos ...

                                               

Kahtalainen totuus

Kahtalainen totuus on keskiajalla syntynyt käsite. Muutamat oppineet esittivät väitteen, että se, mikä filosofisesti eli tieteellisesti on totta, saattaa olla uskonopillisesti väärin. He myönsivät eräiden tieteellisten oppiensa vievän johtopäätök ...

                                               

Kaikki

Suomen kielioissa sana kaikki on vanhastaan luokiteltu indefiniittipronominiksi. Tästä luokan nimestä on kuitenkin mm. Isossa suomen kieliopissa luovuttu; tilalle on otettu nimitys kvanttoripronomini. Tätä on perusteltu sillä, että sanan merkitys ...

                                               

Paskapuhe

Paskapuhe tai paskanjauhanta, myös hevonpaska tarkoittaa puhetta, jonka esittäjä ei välitä totuudesta – puhuja ei siis tietoisesti valehtele vaan puhuu, minkä parhaaksi näkee totuudesta tai todisteista välittämättä. Paskapuhe eroaa valehtelusta j ...

                                               

Predeterminismi

Predeterminismi on yksi filosofian näkökulmista mieltää todellisuus. Sen mukaan kaikki on ennalta määrättyä esimerkiksi kohtalon tai Jumalan toimesta.

                                               

Vastaesimerkki

Logiikassa, etenkin sovellettaessa matematiikkaan ja filosofiaan, vastaesimerkki on poikkeus ehdotetulle yleiselle säännölle tai laille. Harkitaan esimerkiksi väitelausetta "kaikki oppilaat ovat laiskoja". Tämä lause tekee väittämän, että tietty ...

                                               

Amnesty Internationalin kritiikki

The Observer -lehden toimittaja Nick Cohen on kritisoinut Amnestyn huomion kääntämisestä pois ihmisoikeuksista ja Yhdysvaltoihin kohdistuvasta suhteettomasta kritiikistä. The Economistin Edward Lucasin mukaan Amnesty näyttää muistuttavan "tyypill ...

                                               

Arvostelu

Arvostelu, arviointi eli kritiikki on arviointia, jossa tarkoituksena on arvosteltavan asian arvon tutkiminen, pohtiminen ja määrittely. Kritiikki on siis luonteeltaan arvottavaa. Kritiikki voi olla kielteistä, positiivista tai rakentavaa, jolloi ...

                                               

Ateismin kritiikki

Ateismin kritiikkiä on esiintynyt kautta uskontojen historian. Jumalauskon kannattajat eli teistit voivat sanoa, että jumalan olemassaolo on tarpeellinen selitysperuste kaikkeudelle ja sen ilmiöille tai että jumalan olemassaolo on todistettu. Ate ...

                                               

Helmistä on vain harmia

Helmistä on vain harmia – kolme rikoskertomusta ja essee on Raymond Chandlerin kokoomateos. 1958 ilmestynyt alkuteos on osa niteestä The Simple Art of Murder, joka ilmestyi 1950. Eero Huhtalan suomennos ilmestyi 1971, ja sen on kustantanut WSOY. ...

                                               

Kehityskritiikki

Kehityskritiikillä viitataan ennen kaikkea länsimaisen elämäntavan, modernisaation, teollistumisen, ja näihin kiinteästi liittyvien ilmiöiden kuten kapitalismin ja sosialismin kattavaan ja tuomitsevaan arviointiin. Joskus kehityskritiikki voi oll ...

                                               

Kriitikko

Kriitikko eli arvostelija tutkii ja arvottaa jotakin yksittäistä taiteen tai kulttuurin alaa tai useampia aloja. Kriitikoksi kutsutaan usein myös henkilöä, joka arvostelee jotakin ilmiötä toistuvasti. Sanat kriitikko ja kritiikki viittaavat taval ...

                                               

Lähdekritiikki

Lähdekritiikki on tietolähteen ja sen käyttökelpoisuuden arvioimista. Siinä punnitaan, mitä tarkoitusta varten tietolähde tai puheenvuoro on tehty. Jos tämä halutaan selvittää, on tärkeä tietää kuka on tehnyt tekstin ja mikä on hänen suhteensa te ...

                                               

Myyttikritiikki

Myyttikritiikki tai mytologinen kritiikki on taiteen kriittiseen tarkasteluun soveltuva väline. Mytologinen kritiikki perustuu uskonnollisuuden ja "pyhän" käsitteen laajempaan kontekstiin erityisesti yksilöpsykologisessa mielessä. Se tutkii, mite ...

                                               

Naistutkimuksen kritiikki

Naistutkimuksen kritiikki kyseenalaistaa naistutkimuksen päämääriä ja käytäntöjä. Sen tavoitteena on ollut joko arvostelun esittäminen, jotta naistutkimusta parannettaisiin puuttumalla siihen liittyviin väitettyihin epäkohtiin, tai koko naistutki ...

                                               

Politics and the English Language

Politics and the English Language on George Orwellin vuonna 1946 ilmestynyt kuuluisa essee, jossa hän arvosteli kielen käyttämistä poliittisen vaikuttamisen välineenä ja todellisuuden naamioimista kiertoilmaisuin.

                                               

Se murhaa joka osaa

Se murhaa joka osaa on kovaksikeitettyjen salapoliisiromaanien kirjoittajan Raymond Chandlerin essee, alun perin lehtiartikkeli, joka on ilmestynyt myös novellikokoelmissa The Simple Art of Murder ja Pearls are a Nuissance. Artikkeli ilmestyi ens ...

                                               

Uuskritiikki

Uuskritiikki oli angloamerikkalaisen kirjallisuuskritiikin hallitseva suuntaus 1900-luvun puolessa välissä 1920-luvulta 1960-luvun alkuun. Sen kannattajat kiinnittivät huomiota tekstien erittelyyn eli kirjallisuuden tekniseen ja muodolliseen rake ...

                                               

Wikipedian kritiikki

Wikipedia on saanut arvostelua luotettavuuden puutteesta ja sen käyttö lähdeteoksena on monesti kiistanalaista tai epäsopivaa. Arvostelijoiden mukaan Wikipedian avoin luonne tekee siitä haavoittuvan. Wikipedian sisältöä on paikoin arvosteltu epäi ...

                                               

Yhteiskuntakritiikki

Yhteiskuntakritiikki on yhteiskunnan toimintaan, ja sen eri osa-alueisiin kohdistuvaa arvostelua. Sen tarkoituksena on yleensä pyrkiä kehittämään yhteiskuntaa, sekä korjaamalla vallitsevia epäkohtia että mahdollisesti torjumalla niitä ennakolta. ...

                                               

Teoria

Teoria on mietiskelevä ja rationaalinen tyyppi abstrahoidusta tai yleistävästä ajattelusta, tai sellaisen ajattelun lopputulos. Riippuen asiayhteydestä, lopputulokseen voi esimerkiksi sisältyä yleistäviä selityksiä siitä miten luonto toimii. Sana ...

                                               

Ajopuuteoria

Ajopuuteoria on historiantutkimuksessa kiistelty näkemys, jonka mukaan Suomi kulkeutui vuosina 1940–1941 jatkosotaan Neuvostoliittoa vastaan ja natsi-Saksan rinnalle omasta tahdostaan riippumatta. Koskessa kulkevaan ajopuuhun viittaavan metaforan ...

                                               

Dominoteoria

Dominoteoria on kylmän sodan aikainen yhdysvaltalainen poliittinen teoria, jonka mukaan jos kommunistit saisivat vallan jossain maassa, sen naapurimaidenkin hallitukset kaatuisivat kuten dominopalikat. Teoria koski lähinnä Indokiinaa. Sen hahmott ...

                                               

Julkiteoria

Julkiteoria tarkoittaa ihmisen toiminnalleen esittämiä perusteluita. Julkiteorian käsite on käyttöteorian ohella toinen keskeinen käsite Chris Argyrisin ja Donald Schönin kehittämässä toiminnan teoriassa. Julkiteorian mukaiset rationaaliset toimi ...

                                               

Keidasteoria

Keidasteoria on näkemys, jonka mukaan maanviljely alkoi Lähi-idässä ensiksi kuivilla alueilla sijaitsevissa keitaissa, jotka olivat jokien tai lähteiden kastelemia. Keidasteorian esitti 1900-luvun alussa arkeologi Raphael Pumpelly. Hän oli käynyt ...

                                               

Kriittinen teoria

Kriittisellä teorialla tarkoitetaan monitieteellistä yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimusta ja kritiikkiä. Käsitteellä on sosiologinen ja kirjallisuuskriittinen merkitys, joista molemmilla on oma alkuperänsä ja historiansa. Tämän seurauksena kriit ...

                                               

Sosialismi yhdessä maassa

Sosialismi yhdessä maassa on teoria, joka omaksuttiin Neuvostoliitossa Josif Stalinin valtakaudella kommunistisen puolueen viralliseksi opiksi. Teorian mukaan Neuvostoliitosta oli mahdollista rakentaa menestyksekkäästi sosialistinen yhteiskunta, ...

                                               

Biosentrismi

Biosentrismi on poliittinen ja ympäristöfilosofinen näkemys, jonka mukaan kaikki elämä on yhtä arvokasta. Se vastustaa ihmiskeskeisyyttä eli antroposentrismiä, jossa ympäristön arvo määrittyy sen ihmiselle tuottaman hyödyn perusteella. Biosentris ...

                                               

Elämänkatsomus

Elämänkatsomus tai elämänkäsitys on määritelty muun muassa kokonaiskäsitykseksi ihmiselämän merkityksestä. Elämänkatsomuksella saatetaan tarkoittaa samaa kuin maailmankatsomus. Elämänkatsomustiedon opintoaineistoa toimittanut Erkki Hartikaisen mi ...

                                               

Fysikaalinen todellisuuskäsitys

Fysikaalinen todellisuuskäsitys perustuu fysiikan käsityksille todellisuudesta. Ihmisen havaitsema arkitodellisuus on efektiivinen karkea likiarvoistus todellisuuden perusrakenteista.

                                               

Ihmiskeskeisyys

Ihmiskeskeisyys eli antroposentrismi on filosofinen näkökanta, jonka mukaan ihminen on maailman keskipiste tai sen tärkein itsenäinen kokonaisuus. Siinä ihminen nähdään luonnosta erillisenä ja sen yläpuolella olevana, ja ihmiselämällä katsotaan o ...

                                               

Katsomus

Katsomus on yleiskielessä vakiintunut asenne, pysyväksi lujittunut käsitys elämästä ja perusasioista. Katsomuksen synonyymi on näkemys. Näkemys viittaa myös erityisesti periaatteelliseen asennoitumis- tai suhtautumistapaan, mielipiteeseen, käsity ...

                                               

Käsitys

Käsitys on havaintoon, kokemukseen tai ajatteluun perustuva asenne. Sana käsitys voi viitata seuraaviin asioihin: mielikuva, tieto, ajatus, ajattelutapa, näkemys, mielipide, asenne, vakaumus, luulo, arvelu, vaikutelma, kuvitelma. Erkki Hartikaise ...

                                               

Maailmankatsomus

Maailmankatsomus on määritelty muun muassa arvoja sisältäväksi kokonaiskäsitykseksi maailmasta ja ihmisistä. Sanaa maailmankatsomus lähellä ovat termit elämänkatsomus ja maailmankuva, mutta tarkkaan ottaen elämänkatsomus ja maailmankuva ovat maai ...

                                               

Maailmankuva

Tarja Kallio-Tammisen mukaan maailmankuva tai todellisuuskäsitys sisältää perustavat käsitykset todellisuuden luonteesta sekä tiedosta. Todellisuuskäsitys on yksilön käsitys siitä, millaisessa ympäristössä hän elää ja mitä siinä on mahdollista te ...

                                               

Mielipide

Mielipide on yksilön subjektiivinen näkemys jostain asiasta. Varsinkin poliittisessa toiminnassa jonkin joukon mielipiteen selvittämiseksi tehdään tilastollisesti käsiteltäviä kyselyjä eli mielipidetiedusteluja eli gallupeja. Mielipiteen vapaus j ...

                                               

Todellisuus

Todellisuuskäsitys eli maailmankuva on laajin mahdollisin käsitys todellisuudesta. Todellisuuskäsitys sisältää perustavat käsitykset todellisuuden luonteesta sekä tiedosta. Todellisuuskäsitys vaikuttaa ajatteluun, toimintaan ja yhteiskuntaan. Ihm ...

                                               

Vakaumus

Vakaumus on yleiskielessä varma, vakaa käsitys jostakin perusluonteisesta asiasta. Vakaumus voi viitata etenkin vaikeasti yleispäteväksi todistettavaan asiaan. Vakaumus esiintyy muun muassa käsitteessä vakaumuksen vapaus.

                                               

−0

−0 on joissakin yhteyksissä käytettävä esitys nollalle. Luku 0 ei matemaattisessa mielessä ole positiivinen tai negatiivinen luku, mutta tietyissä tilanteissa nollankin yhteydessä etumerkkejä käytetään. Tietokoneohjelmoinnissa IEEE 754 -liukuluku ...

                                               

0 (luku)

Nolla ilmaisee lukumäärää ”ei yhtään”. Nollaa alettiin käyttää suhteellisen myöhään ja tapa on peräisin intialaisilta. Nollaa ei ole perinteisesti pidetty luonnollisena lukuna ja vasta 1800-luvun lukuteoreetikot alkoivat keskustella sen asemasta. ...

                                               

Nollakohta

Funktion nollakohta eli juuri on funktion f sellainen x:n arvo, jolla funktio saa arvon nolla eli x: f x = 0. {\displaystyle x:fx=0\.} Sen mukaan kuuluuko nollakohta juuri rationaali-, reaali- tai kompleksilukuihin, nollakohtaa voidaan nimittää r ...

                                               

Nollalla jakaminen

Nollalla jakaminen tarkoittaa jakolaskua, jossa jakaja on nolla. Muodollisesti tällaista jakolaskua merkitään a 0 {\displaystyle {\frac {a}{0}}}. Tavallisessa aritmetiikassa a 0 {\displaystyle {\frac {a}{0}}} ei ole määritelty.

                                               

Nollamatriisi

Nollamatriisi on n×m -matriisi, jonka kaikki alkiot ovat nollia. Se toimii matriisien renkaan M n × m {\displaystyle {\mathcal {M}}_{n\times m}} nolla-alkiona eli identiteettinä yhteenlaskun suhteen. Nollamatriiseja ovat esimerkiksi O 1, 1 =, {\d ...

                                               

Nollavektori

Lineaarialgebrassa nollavektori määritellään lineaariavaruuden nolla-alkiona eli neutraalialkiona. Nollavektorilla on siis lineaariavaruuden nolla-alkion perusominaisuudet: jokaisen vektorin v ja nollavektorin 0 summa on aina v ja jokaisen vektor ...

                                               

Tulon nollasääntö

Todistetaan väite tekemällä vastaoletus. Olkoot a 1, a 2, …, a n {\displaystyle a_{1},a_{2},\ldots,a_{n}} nollasta eroavia reaalilukuja. Tutkitaan yhtälöä a 1 a 2 ⋯ a n = 0 {\displaystyle a_{1}a_{2}\cdots a_{n}=0} Koska on yleisesti voimassa, ett ...

                                               

Vuosi 0

Vuotta 0 ei ole juliaanisessa eikä gregoriaanisessa ajanlaskussa. Sen sijaan vuotta 1 edeltää suoraan vuosi 1 eaa. Näin menetellään yleensä ilmaistaessa vuosilukuja historiassa ja arkeologiassa, jolloin ne käsitetään järjestysluvuissa. Eräissä mu ...

                                               

Tyhjiö

Tyhjiö eli vakuumi on tila, jossa kaasun paine on paljon pienempi kuin maan pinnalla vaikuttava ilmanpaine. Täydellinen tyhjiö on tila, jossa ei ole yhtään materiaalia. Tyhjiötä hyödynnetään monissa laitteissa.

                                               

Tyhjiötekniikka

Tyhjiötekniikka tarkoittaa niitä menetelmiä, joilla muodostetaan, ylläpidetään ja tutkitaan tyhjiöitä. Tyhjiölaitteistossa pienennetään ilmatiiviin kammion painetta tyhjiöpumpulla tai -pumpuilla. Tyhjiön muodostumista seurataan painemittarien avu ...

                                               

Tyhjötislaus

Tyhjötislaus tai alipainetislaus on tislausmenetelmä, jossa hyödynnetään pienennettyä painetta, mikä laskee useimpien nesteiden kiehumispistettä. Kuten tislaus muutenkin, tyhjötislaus erottelee aineita toisistaan kiehumispisteiden erojen perustee ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →