ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 60                                               

Eideettinen muisti

Eideettisellä muistilla tarkoitetaan muistia, jossa todellisuuteen perustuva muistikuva on hyvin todenmukainen. Muistikuva saattaa olla niin voimakas ja kirkas, yksityiskohdiltaan oikeaksi todistettavissa oleva, että sitä ei voi sekoittaa harha-a ...

                                               

Hypertymesia

Hyperthymesia tunnetaan myös nimillä: Highly Superior Autobiographical Memory lyh. HSAM, on erittäin harvinainen neurologinen tila, jossa henkilö muistaa elämässä tapahtuneet asiat päivämäärien ja jopa kellon tarkkuudella vuosikymmenien taakse. V ...

                                               

Interferenssi (psykologia)

Proaktiivinen interferenssi tarkoittaa aikaisempien tietorakenteiden vaikuttamista muistamiseen. Esimerkiksi eräässä tutkimuksessa koehenkilöitä pyydettiin odottamaan toimistohuoneessa tutkimuksen alkamista. Kun he olivat olleet puoli minuuttia y ...

                                               

Kestokorostuminen

Kestokorostuminen on muistiin painamiseen liittyvä ilmiö hermosoluissa. Kestokorostumisessa tietynlainen sarja hermoimpulsseja lisää pidemmäksi aikaa joidenkin hermosolujen herkkyyttä ottaa vastaan hermoimpulsseja. Vastaavasti toisenlainen sarja ...

                                               

Lähimuisti

Lähimuistin heikkeneminen on muistisairauden alkuvaihe Alzheimerin tauti. Lähimuistin heikentyessä aktiivisuus vähenee huomattavasti. Muistivaikeudet ilmenevät siten, että uuden oppiminen vaikeutuu ja unohtaminen lisääntyy. Vieraan ympäriston hah ...

                                               

Muistisääntö

Muistisääntö on nimensä mukaisesti muistamisen apuneuvo, muistettavan tiedon tiivistelmä tai viite siihen. Muistisäännön tarkoitus on synnyttää muistettavaan asiaan liittyvä assosiaatio, joka palautuu mieleen esimerkiksi huvittavuutensa vuoksi ta ...

                                               

Muistitekniikka

Muistitekniikka on muistamisen helpottamiseksi kehitetty menetelmä, jolla pyritään tehostamaan asioiden tallentamista ihmisen muistiin ja niiden palauttamista mieleen. Muistitekniikat perustuvat yleensä mielleyhtymien ja merkitysten luomiseen. Mu ...

                                               

Muistiurheilu

Muistiurheilu on kilpailemista muistamisessa. Lajissa järjestetään vuosittain maailmanmestaruuskilpailut. Kilpailijat käyttävät erityisiä muistitekniikoita, joiden avulla he pystyvät muistamaan pitkiä listoja esimerkiksi numerosarjoja, pelikortte ...

                                               

Paikkamenetelmä

Paikkamenetelmä on muistitekniikka, jota on käytetty jo antiikin ajoista saakka. Se perustuu ajatukseen, jonka mukaan ihminen pystyy muistamaan hyvin tutut paikat. Tiettyjen asioiden muistamiseksi henkilön pitää yhdistää muistettavat asiat tietty ...

                                               

Retrogradinen amnesia

Retrogradinen amnesia on takautuva amnesian muoto, joka tarkoittaa aivojen vaurioitumista tai sairastumista edeltävään aikaan kohdistuvaa muistinmenetystä. Muistamattomuus voi olla kestoltaan sekunneista vuosikymmeniin ja pahimmillaan kattaa koko ...

                                               

Sensorinen muisti

Sensoriset muistit ovat aistitiedon ensimmäinen säilytyspaikka. Koska sensoriset muistit eivät juuri muokkaa aistitietoa, niitä kutsutaan myös sensorisiksi varastoiksi. Sensoristen muistien kapasiteetti on valtava, mutta kesto hyvin lyhyt. Kuuloa ...

                                               

Takauma

Takauma on psykologinen ilmiö, jossa henkilö kokee aiemman tapahtuman tai sen osia uudelleen ja yleensä hyvin voimakkaasti. Kokemukset voivat olla iloisia, surullisia, jännittäviä tai sisältää mitä tahansa tunteita. Termiä käytetään erityisesti s ...

                                               

Työmuisti

Työmuisti on muisti, joka tallentaa lyhytkestoisesti tietoa samalla kun aivot muokkaavat sitä. Tieto tulee työmuistin työstettäväksi aistimuistista. Työmuisti pitää asioita mielessä vain muutamia sekunteja. Työmuistista asia voi tallentua säilömu ...

                                               

Valemuisto

Valemuisto on muisto, joka voi kokemuksellisesti tuntua hyvinkin todelta, mutta joka todellisuudessa on osittain virheellinen tai jopa kokonaan keksitty. Valemuistot voivat olla iloisia tai surullisia. Ilmiöstä, jossa informaatio ”saastuttaa” mui ...

                                               

Zettelkasten

Zettelkasten koostuu monista yksittäisistä muistiinpanoista, joissa on ideoita ja muita lyhyitä tietoja, jotka kirjoitetaan ylös niiden esiintyessä tai hankkiessa. Muistiinpanot on numeroitu hierarkkisesti, jotta uudet muistiinpanot voidaan lisät ...

                                               

Boltzmannin kone

Boltzmannin kone on verkko, jossa solun tila on binäärinen. Solu voi sisältää solmuja, jotka näkyvät ulospäin ja jotka eivät. Konetta käytetään erityisestä mallinnettassa asioita, joissa on mukana piilomuuttujia, joihin ei tästä syystä voida käyt ...

                                               

Generatiivinen kilpaileva verkosto

Generatiivinen kilpaileva verkosto on neuroverkkoarkkitehtuuri, jonka Ian Goodfellow ja hänen kollegansa kehittivät vuonna 2014. Siinä kaksi neuroverkkoa kilpailevat keskenään pelissä. Toinen neuroverkko yrittää luoda autenttisia datapisteitä, ja ...

                                               

Itseorganisoituva kartta

Itseorganisoituva kartta on ohjaamattomaan oppimiseen perustuva neuroverkkomalli. Sen on kehittänyt akateemikko Teuvo Kohonen. Hän julkaisi menetelmän 1980-luvulla. Se on Kohosen kansainvälisesti tunnetuin työ ja yksi Suomen tieteen kansainvälise ...

                                               

Neuroverkot

Neuroverkot ovat informaation käsittelyn, matematiikan tai laskennan malleja, jotka perustuvat yhdistävään laskentaan. Warren McCulloch ja Walter Pitts esittivät ensimmäisen ihmisaivojen toimintaa ja matemaattista logiikkaa yhdistelevän laskennan ...

                                               

Takaisinkytketty neuroverkko

Takaisinkytketty neuroverkko on neuroverkkoarkkitehtuuri, jossa syötteiden informaatio kulkee aika-askelittain eteenpäin. Toisin kuin tavalliset eteenpäin suunnatut neuroverkot, takaisinkytketyt neuroverkot voivat käyttää sisäistä tilaa syötteide ...

                                               

Tukivektorikone

Tukivektorikone on 1990-luvulla kehitetty lineaarinen luokitinmalli, joka soveltuu luokitteluun ja käyränsovitustehtävään. Tukivektorikone voidaan toteuttaa neuroverkolla. Tukivektorikoneen yleistämiskyky on MLP-neuroverkkoon verrattuna parempi. ...

                                               

Paikkatieto

Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti. Se on tietoa kohteista, joiden paikka Maan suhteen tunnetaan. Paikkatieto on paikannettua kohdetta tai ilmiötä kuvaava sijaintitiedon ja ominaisuustiedon looginen tietokokonaisuus. P ...

                                               

Geotagging

Kuvien ja videoiden geotaggausta tukevia työpöytäohjelmistoja ovat muun muassa Googlen Picasa-kuvankäsittely- ja -arkistointiohjelmisto Ominaisuutta tukevia verkkopalveluita ovat muun muassa Googlen Picasa-verkkoalbumit Panoramio-verkkopalvelu Fl ...

                                               

Kohdepiste

Kohdepiste tarkoittaa tiettyä pisteenä määriteltyä sijaintia, jota koskeva tieto voi olla jotakin tarkoitusta varten hyödyllinen tai kiinnostava. Tällaisia pisteitä ovat esimerkiksi leirintäalueet, hotellit ja huoltoasemat GPS-navigointilaitetta ...

                                               

Maastotietokanta

Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava digitaalinen paikkatietoaineisto. Siihen talletettavia kohteita ovat muun muassa liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet. ...

                                               

MyGeoTrust

MyGeoTrust on suomalainen, Tekesin hankerahoituksella käynnistetty Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteinen hanke, jossa joukkoistettuja, käyttäjien itsensä kontrolloimia mobiililai ...

                                               

Paikkatietojärjestelmä

Paikkatietojärjestelmän avulla voidaan tuottaa, tallentaa, hallita, analysoida ja/tai esittää paikkatietoa. Paikkatietojärjestelmä koostuu laitteistoista, ohjelmistoista, paikkatietoaineistoista, käyttäjistä ja käytänteistä. Paikkatietojärjestelm ...

                                               

Anarkia

Anarkia on yhteiskuntamuoto, jossa hallintoa ei ole. Kansankielessä anarkialla voidaan tarkoittaa myös yleisesti laittomuustilaa ja sekasortoa. Sanaa käytetään yleensä kielteisessä merkityksessä viittaamaan mellakoihin, kaaokseen tai sisällissota ...

                                               

Aristokratia

Aristokratia on valtiojärjestys, jossa valtiovalta on etuoikeutetun kansalaisluokan eli ylimystön käsissä. Käsite on peräisin antiikin Kreikasta, jossa se merkitsi alun perin jalosta syntyperästään ylpeän perinnöllisen ylimystön valtaa. Ylimystö ...

                                               

Autoritarismi

Autoritarismi tarkoittaa enemmän tai vähemmän itsevaltaista hallintotapaa erotuksena demokraattisesta hallintomuodosta. Sillä tarkoitetaan vahvaa, keskitettyä vallankäyttöä ja poliittisen vapauden rajoittamista. Autoritaarisissa maissa yksilönvap ...

                                               

Bysantinismi

Bysantinismi tarkoittaa Bysantin valtakuntaan muodostunutta keskitettyä, monimutkaista byrokraattista hallintoa ja sanoilla saivartelua. Bysantin korkeat virat periytyivät sukuaatelin piirissä, ja aateli halusi, että tällaisia virkoja olisi paljo ...

                                               

Demarkia

Demarkia on arpomalla toteutettu demokraattinen hallitusmuoto, jossa poliittinen johto- tai luottamushenkilö valitaan tarkoituksenmukaisesti sattumanvaraisesti. Tässä poliittisessa järjestelmässä ihmiset valittaisiin satunnaisesti tietystä joukos ...

                                               

Despotismi

Despotismi eli despotia tarkoittaa valtionhallintoa, jossa hallitsijan tahto on täysin määräävä, rajatonta mielivaltaa, absoluuttista itsevaltiutta. Sanalla despootti tarkoitetaan yleensä mielivaltaista sortajaa tai täydellistä itsevaltiasta, mut ...

                                               

Diktatuuri

Diktatuuri tarkoittaa yhden henkilön tai pienen eliitin voimakkaaseen valtaan perustuvaa valtiomuotoa. Diktatuurissa valta keskittyy niin sanotulle diktaattorille, joka voi itsevaltaisesti sanella yhteiskunnassa noudatettavat toimintatavat. Termi ...

                                               

Gylania

Gylania on sukupuolten tasa-arvoa toteuttava ja rauhanomainen yhteiskuntamalli, jota edustavan kulttuurin Riane Eisler on kirjassaan The Chalice and The Blade: Our History, Our Future esittänyt vallinneen Välimeren alueella, erityisesti Kreetalla ...

                                               

Hyväntahtoinen diktatuuri

Hyväntahtoinen diktatuuri viittaa hallitukseen, jossa autoritaarinen johtaja käyttää absoluuttista poliittista valtaa valtiossa, mutta oletetaan tekevän niin valtion hyvinvoinnin takia.

                                               

Itsevaltius

Itsevaltius on valtiomuoto, jossa valtionpäämiehen valtaa ei rajoiteta millään tavalla. Valtionpäämies on myös lain yläpuolella. Yleensä itsevaltiudella tarkoitetaan monarkiaa, jonka monarkin valtaa ei rajoiteta, mutta myös esim. Oliver Cromwelli ...

                                               

Konstitutionalismi

Konstitutionalismi on perustuslaillinen hallitusjärjestelmä, valtiojärjestelmä, jossa hallitusvaltaa rajoittavat laki tai traditio. Konstitutionalismi kehittyi 1600-luvulla vastareaktiona absolutismille – mikä tarkoittaa yhden henkilön rajatonta ...

                                               

Korporativismi

Korporativismi on yhteiskuntajärjestelmä, jossa lainsäädäntövaltaa käyttävät työnantajien ja työntekijöiden muodostamat ammattikunnat. Korporativismia kutsutaan eturyhmien vallaksi. Korporativistista järjestelmää on sovellettu muun muassa Benito ...

                                               

Korporatokratia

Korporatokratia on valtiomuoto, jossa valta on yrityksillä ja konglomeraateilla. Siitä on käytetty myös nimeä yhtiövalta. Korporatokratia on sekä vasemmistolaisen että oikeistolaisen antistatismin näkökulmasta tilanne, jossa valtioinstituutio on ...

                                               

Matriarkaatti

Matriarkaatti eli äidinvalta on järjestelmä, jossa sukua tai yhteisöä johtaa matriarkka eli vanha äiti. 1800-luvulla syntyi Charles Darwinin evoluutioteorian innoittamana kulttuurievoluution teoria, jossa esitettiin, että ihmisten yhteiskuntarake ...

                                               

Meritokratia

Meritokratia tarkoittaa hallintoa, jossa yleneminen tapahtuu ansioiden perusteella. Meritokratiassa valta jaetaan esimerkiksi suoritusten, pätevyyden ja kykyjen, ei esimerkiksi syntyperän, sukupuolen, etnisyyden, yhteiskuntaluokan, perhesuhteiden ...

                                               

Monipuoluejärjestelmä

Monipuoluejärjestelmä on järjestelmä, jossa monta puoluetta kilpailee äänestäjien äänistä. Monipuoluejärjestelmää pidetään demokratian lähtökohtana. Monipuoluejärjestelmälle vastakkaisia ovat yksipuoluejärjestelmä, jossa on yksi sallittu puolue, ...

                                               

Nepotismi

Nepotismi tarkoittaa sukulaisten suosimista politiikassa, liike-elämässä ja muilla yhteiskunnan osa-alueilla esimerkiksi henkilövalinnoissa tai taloudellisten etujen myöntämisessä.

                                               

Objektivismi (Rand)

Objektivismi on amerikanvenäläisen Ayn Randin kehittämä filosofia, jonka mukaan kaiken perustana tulee olla järki. Objektivismin mukaan suurin arvo on elämä itse, rationaalisuus korkein hyve ja ihmisen oma onnellisuus on hänen elämänsä moraalinen ...

                                               

Oklokratia

Oklokratia viittaa valtiomuotoon, jossa valta on väkijoukolla tai järjestäytymättömällä ihmismassalla. Oklokratian synonyymina käytetään toisinaan sanaa rahvaanvalta. Oklokratiaa pidetään niin sanotun terveen hallitusmuodon, demokratian eli kansa ...

                                               

Oligarkia

Oligarkia eli harvainvalta on valtiomuoto, jossa vallankäyttö on rajattu pienelle, syntyperään tai varallisuuteen perustuvalle eliitille. Spartassa vallitsi spartiaattien harvainvalta, ja monissa kreikkalaisten siirtokunnissa alkuperäisten siirto ...

                                               

Patriarkaatti (yhteiskuntatieteet)

Patriarkaatti tarkoittaa kirjaimellisesti isänvaltaa. Sanan alkuperäisessä merkityksessä se on yhteiskunta, jossa vanhat miehet ovat hallitsevassa asemassa. Patriarkaalinen-sanaa käytettiin myöhemmin merkityksessä isäntävaltainen. Tällaisella yht ...

                                               

Plutokratia

Plutokratia on poliittinen järjestelmä, jossa kansalaisten yhteiskunnallisen vaikutusvallan pohjana on omaisuus eikä esimerkiksi syntyperä. Tällaisessa valtiomuodossa valta jakautuu omaisuuden määrän ja yleisen kunnioituksen perusteella. Tuloerot ...

                                               

Poliisivaltio

Poliisivaltio on valtio, jossa lait eivät valvo viranomaistoimintaa. Vastakohtana poliisivaltiolle on oikeusvaltio, jossa viranomaiset toimivat lakien alaisuudessa. Tyypillisesti poliisivaltioon liitetään pelätty salainen poliisi ja mielivaltaise ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →